KSKE 11 CoE 172/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/172/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7607211259 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7607211259.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného Y. riaditeľstvo PZ Y., Y., Y. 8, IČO: 00 735 868, proti povinnému M. F., bytom H. XXX, o vykonanie exekúcie pre vymoženie 16,60 €, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu 2Er 500/2007-16 z 30.3.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Sokolovi trovy exekúcie vo výške 42,51 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Uviedol, že predmetom exekúcie bolo vymoženie istiny 500,- Sk a trov exekúcie na základe exekučného titulu - bloku na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA XXXXXXX zo dňa 13.6.2005 vydaného Obvodným oddelením PZ v G. D.. Poukázal na to, že súdny exekútor mu 24.6.2010 predložil návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného a exekúciu preto zastavil v súlade s § 57 ods. 1 písm. h/ a § 58 ods. 1 zák.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, ktoré citoval. O trovách exekúcie rozhodol podľa § 196, § 200 ods. 2 a § 203 prvá veta zák. č. 233/1995 Z.z., keďže k zastaveniu exekúcie došlo z dôvodu nemajetnosti povinného. Pokladal pritom za preukázané, že povinný žije v chatrči spolu so svojimi rodičmi, družkou a maloletým dieťaťom, že nie je poberateľom sociálnej dávky, že sa nezúčastňuje na aktivačných prácach a je nemajetný, v dôsledku čoho by vymáhanie pohľadávky bolo neúspešné a nehospodárne. Trovy exekúcie vzniknuté súdnemu exekútorovi predstavovali 42,51 €.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním oprávnený z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci, keď sa výslovne odvolal proti výroku okresného súdu vo veci uvedenia právneho dôvodu na zastavenie exekučného konania a proti výroku, ktorým mu bola uložená povinnosť súdnemu exekútorovi zaplatiť trovy exekúcie v sume 42,51 €. Poukázal na zák. č. 298/2008 Z.z., ktorým sa okrem iného menil i zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplynulo, že rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok bolo možné vykonať do troch rokov od uplynutia lehoty určenej na jeho vykonanie. Keďže v danej veci exekučný titul nadobudol právoplatnosť dňa 13.6.2005 a vykonateľnosť dňa 27.6.2005, nemal súd prvého stupňa zastaviť exekučné konanie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ EP, ale ju mal zastaviť ex lege z dôvodu uplynutia lehoty určenej na vykonanie exekučného titulu. Vo veci úhrady trov exekučného konania navrhol, aby odvolací súd v súlade s § 200 EP uložil povinnému povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie z dôvodu, že jeho návrh bol podaný dôvodne a k zastaveniu exekúcie došlo zo zákona.

Povinný a súdny exekútor sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrili.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a uznesenie podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa stotožňuje so správnymi skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa a s odôvodnením napadnutého uznesenia, na ktoré v celom rozsahu poukazuje.

Súd prvého stupňa rozhodol o trovách exekúcie podľa správneho právneho predpisu - ust. § 203 ods. 2 prvá veta zák.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov (Exekučného poriadku) , ktoré na zistený skutkový stav aj správne aplikoval a dospel k správnemu záveru, že trovy exekúcie má znášať oprávnený, keďže majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Ani skutočnosti uvedené v odvolaní oprávneného neumožňujú prijať iné skutkové a právne závery a nie sú preto spôsobilé z hľadiska uplatnených odvolacích dôvodov spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozhodnutia.

Súd prvého stupňa exekúciu, na základe návrhu súdneho exekútora zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. h/ EP a jeho postupu nemožno nič vyčítať. Ani oprávnený v odvolaní nespochybnil zistenia súdneho exekútora, svedčiace o nemajetnosti povinného, ktoré prvostupňový súd viedli k zastaveniu exekúcie. Voči samotnému zastaveniu exekúcie oprávnený výhrady nemal. Odvolaním môže byť napadnutý iba výrok rozhodnutia (enunciát) , nie už dôvody rozhodnutia. Dôvody rozhodnutia totiž sami nenadobúdajú právoplatnosť.

Keďže súd prvého stupňa exekúciu zastavil z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, správne oprávneného zaviazal na náhradu trov súdneho exekútora bez ohľadu na to, aby bez ďalšieho pred týmto rozhodnutím skúmal, dokedy bolo možné vykonať exekučný titul.

Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania nebolo rozhodnuté, lebo účastníci nenavrhli o nich rozhodnúť (§ 224 ods. 1, § 151 ods. 1 prvá veta O.s.p.) .

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.