KSKE 11 CoE 195/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 CoE 195/2011

KS v Košiciach, dátum 30.01.2012, sp.zn. KSKE 11 CoE 195/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/195/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7808206896 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7808206896.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného X. N., spol. s r.o., Q., S. XX, proti povinnej S. I., bytom V. Č.. X, o vykonanie exekúcie pre vymoženie 66,39 € s prísl., o námietkach povinnej proti ďalším trovám exekúcie, o odvolaní povinnej proti uzneseniu 4Er 427/2008-18 z 10.5.2011 Okresného súdu Rožňava

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa ako exekučný súd napadnutým uznesením zamietol námietky povinnej vznesené proti ďalším trovám exekúcie.

V dôvodoch uznesenia uviedol, že na základe návrhu povinného a žiadosti súdneho exekútora bol súdny exekútor JUDr. Michal Feciľák poverený vykonaním exekúcie dňa 31.7.2008, že súdny exekútor predložil dňa 15.4.2011 námietky vznesené povinnou proti ďalším trovám exekúcie. Súdny exekútor k vzneseným námietkam uviedol, že počas exekučného konania bolo zistené, že oprávnenému vznikli ďalšie trovy exekúcie, že exekútorovi vznikli ďalšie trovy z dôvodu zvýšenia základu o nárast úrokov z omeškania a nárast trov oprávneného, preto podľa § 202 vydal upovedomenie o ďalších trovách exekúcie. Povinná v rámci námietok uviedla, že trovy exekúcie stúpajú a ona ich nestíha splácať. Námietky povinnej posúdil súd podľa § 200 ods. 1, § 202 ods. 1 EP a po oboznámení sa so spisovým materiálom súdneho exekútora mal za preukázané, že upovedomenie súdneho exekútora o ďalších trovách exekúcie z 10.3.2011 bolo povinnej doručené do vlastných rúk 16.3.2011 (streda) , že námietky proti ďalším trovám exekúcie podala povinná ich odovzdaním na poštovú prepravu, čo potvrdzuje odtlačok pečiatky Poštového úradu v Ochtinej dňa 29.3.2011 (utorok) , t.j. po uplynutí trojdňovej lehoty. Keďže trojdňová zákonná lehota na podanie námietok povinnou nebola dodržaná námietky povinnej v súlade s cit. ust. EP ako aj zo zodpovedajúcimi ustanoveniami O.s.p. o plynutí lehôt námietky povinnej zamietol.

Uznesenie bolo doručené povinnej 24.5.2011. Dňa 25.5.2011 bolo súdu prvého stupňa doručené podanie povinnej označené ako námietka proti trovám exekúcie . V tomto podaní uviedla, že uznesením bola zamietnutá jej námietka proti ďalším trovám exekúcie a preto vznáša novú námietku proti ďalším trovám exekúcie.

Súd prvého stupňa predložil vec odvolaciemu súdu predkladacou správou, z ktorej vyplýva, že proti uzneseniu z 10.5.2011 proti trovám exekúcie, ktoré povinná obdržala 24.5.2011 podala odvolanie povinná dňa 16.5.2011. Z predkladacej správy tiež vyplýva, že sudca v rámci autoremedúri nemieni úplne vyhovieť odvolaniu právneho zástupcu.

Pre predloženie veci odvolaciemu súdu nie sú splnené predpoklady.

Podľa § 374 ods. 4, posledná veta O.s.p. ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202) , rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

V danom prípade uznesenie vydal vyšší súdny úradník. Ide o uznesenie, proti ktorému zákon - § 202 ods. 2 O.s.p. - nepripúšťa odvolanie. Odvolaním podaným povinnou sa tak uznesenie zrušilo (zo zákona) a vznikla povinnosť opätovne rozhodnúť o námietkach vznesených povinnou sudcom. Na základe toho nebol dôvod predložiť vec odvolaciemu súdu, preto sa vec bez rozhodnutia vracia súdu prvého stupňa na ďalší procesný postup.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.