KSKE 11 CoE 214/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 CoE 214/2011

KS v Košiciach, dátum 17.01.2012, sp.zn. KSKE 11 CoE 214/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/214/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899883 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899883.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnených 1. W. C., bytom J., B. X, 2. X.. N. Ď., bytom J., Č.. O. XXX/ X, proti povinnému X.. U. J., bytom J., H. X, za účasti X.. S. J., bytom J., J. XX a K. J., bytom J., J. XX, ako aj za účasti maloletého W. J. a maloletého W. J., oboch bytom J., J. XX, zastúpených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, o vykonanie exekúcie pre vymoženie 32.331,43 € istiny s prísl. v prospech oprávneného v 1. rade a 34.865,94 € istiny s prísl. v prospech oprávneného v 2. rade, o odvolaní povinného a zúčastnených osôb proti uzneseniu 27Er 1013/2004-405 z 28.9.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením exekúciu zastavil a účastníkom konania neuložil povinnosť uhradiť trovy exekúcie, keď o zastavení exekúcie rozhodol v súlade s § 57 ods. 1 písm. c/ zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a prihliadol na plné uspokojenie trov v priebehu konania.

Uznesenie napadli včas podaným odvolaním povinný a osoby zúčastnené konania na jeho strane, ktoré však podaním z 20.12.2011, doručeným odvolaciemu súdu v ten istý deň vzali v celom rozsahu späť.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Podľa § 222 ods. 1 O.s.p. ak odvolateľ vezme odvolanie späť, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane, ako keby k podaniu odvolania nedošlo. Lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, plynú v takom prípade od právoplatnosti uznesenia o zastavení odvolacieho konania.

Pokiaľ po podaní odvolania dôjde súdu podanie, z obsahu ktorého vyplýva, že ide o späťvzatie odvolania, je odvolací súd oprávnený skúmať len to, či z hľadiska obsahu ide skutočne o späťvzatie odvolania a či tento prejav vôle urobil účastník, ktorý podal odvolanie. Ak sú tieto podmienky splnené, musí byť odvolacie konanie zastavené.

Keďže v danom prípade boli obidve podmienky splnené, odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa cit. ust. § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.