KSKE 11 CoE 249/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 CoE 249/2011

KS v Košiciach, dátum 30.01.2012, sp.zn. KSKE 11 CoE 249/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/249/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611214822 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Angela Čechová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611214822.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného M. I. X. a.s., F., S. R., proti povinnej B. P., bytom X. A.Á. Q., C. I. R./X, o vykonanie exekúcie pre vymoženie 344,23 € s prísl., o odvolaní povinnej proti uzneseniu 15Er 638/2011-9 z 5.10.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie povinnej.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Z odôvodnenia tohto rozhodnutia vyplýva, že žiadosť exekútora o vydanie poverenia zamietol vzhľadom na to, že rozhodcovský rozsudok bol vydaný na základe neprijateľnej zmluvnej podmienky, je teda nulitným právnym aktom a teda nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom pre vykonanie exekúcie.

Z obsahu spisu vyplýva, že uznesenie bolo doručené zástupcovi oprávneného dňa 12.12.2011 (proti ktorému nepodal odvolanie) a povinnej dňa 11.10.2011. Dňa 14.10.2011 bolo podané odvolanie do podateľne súdu zo strany povinnej B. P.. V odvolaní uviedla, že sa odvoláva proti uzneseniu, nakoľko bola žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietnutá, že súhlasí s vyrovnaním - splatením spotrebiteľského úveru vo výške 344,23 € ak jej budú doručené poštové poukážky a že splátky neuhrádzala z dôvodu, že jej bol zaslaný nedostatočný počet poštových poukážok zo strany M. I.. Nedoplatok bude uhrádzať tak, ako jej bude finančná situácia dovoľovať, nakoľko má mesačne príjem iba 174 €, čo jej nepostačuje na úhradu bytu a na živobytie.

Podľa § 201 prvá veta O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odvolanie súd odmietne, ak bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Citované ustanovenie priznáva právo podať odvolanie účastníkovi konania, pokiaľ to zákon nevylučuje. Všeobecne platí, že právo podať odvolanie neprislúcha tomu účastníkovi, v neprospech ktorého rozhodnutie súdu prvého stupňa nevyznelo a ktorý takýmto rozhodnutím nebol dotknutý na svojich právach, ani mu nebola spôsobená žiadna ujma, hoci aj menej významná.

V posudzovanej veci napadnutým uznesením bola zamietnutá žiadosť súdneho exekútora na vykonanie exekúcie, ktorej sa voči povinnej domáhal oprávnený, preto je zrejmé, že povinnej týmto rozhodnutím nielenže nebola uložená žiadna povinnosť, ale jej nevznikla ani žiadna ujma na jej právach. Naopak, z tohto rozhodnutia možno vyvodiť, že jej postavenie sa nijako nezhoršilo, keďže nedošlo k nútenému výkonu rozhodnutia, t.j. z ktorého vyplýva povinnosť plniť zo strany povinnej oprávnenému.

Z týchto dôvodov treba povinnú považovať za osobu, ktorá nemá oprávnenie na podanie odvolania (oprávnenie má iba oprávnený, ktorý však odvolanie nepodal) , preto muselo byť odvolanie odmietnuté.

Rozhodnutie prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.