KSKE 11 CoE 29/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/29/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899153 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899153.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného I. riaditeľstvo M. zboru v I., I. 8, IČO: 735868, proti povinnému W. L., nar. XX.X.XXXX, bytom U. XXX, o vykonanie exekúcie pre vymoženie 265,55 € istiny s prísl., o odvolaní súdnej exekútorky JUDr. Viery Uhríkovej, Exekútorský úrad Košice, Letná 40, proti uzneseniu 4Er 194/04-10 z 8.12.2010 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zastavil exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. b/ zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučného poriadku) v znení neskorších predpisov (ďalej len EP ) po zistení, že uplynula prekluzívna lehota na vykonanie exekučného titulu. O trovách exekúcie rozhodol podľa § 196 a § 197 ods. 1 EP a zaviazal povinného zaplatiť súdnej exekútorke trovy exekúcie vo výške 29,23 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia, ktoré vyčíslil podľa § 14, § 15 a § 22 vyhl. č. 288/1995 Z.z. a priznal exekútorke odmenu vo výške 6,64 €, paušálnu odmenu 16,60 € podľa § 15 cit. vyhl. za 5 úkonov po 3,32 € a náhradu hotových výdavkov na poštovné vo výške 5,99 €.

Uznesenie vo výroku o trovách exekúcie napadla včas podaným odvolaním súdna exekútorka JUDr. Viera Uhríková, Exekútorský úrad Košice, Letná 40 (ďalej len exekútorka) . Uviedla, že 1.11.2010 sa stala platcom DPH a poukazujúc na nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 31/04, v súlade s ktorým sa odmena exekútora zvyšuje o 19 % DPH, mala za to, že uvedený nález má v súčasnosti význam pre určenie výšky trov exekúcie v exekučných konaniach začatých pred 1.9.2005 a preto v týchto konaniach sa trovy exekúcie zvýšia o daň z pridanej hodnoty. Vzhľadom na uvedené upresnila vyčíslenie trov exekúcie spolu s DPH, keďže je predpoklad, že uznesenie o priznaní trov exekúcie nadobudne právoplatnosť až po 1.11.2010. Bola toho názoru, že aj keď v EP je úprava v súvislosti s DPH iba pri odmene exekútora, vzhľadom znenie ust. § 9 ods. 1 písm. d/ zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, podľa ktorého dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8 vrátane služby dodanej na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona, jej vyplynulo, že dani podlieha aj náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. K odvolaniu pripojila vyčíslenie trov exekúcie, podľa ktorého žiadala priznať trovy exekúcie pozostávajúce z odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a/, ods. 2 cit. vyhl. vo výške 6,64 € po zvýšení o 19 % DPH spolu 7,90 €, paušálnej odmeny podľa § 15 ods. 1 vo výške 16,60 € po zvýšení o DPH spolu 19,75 € a z náhrady hotových výdavkov - poštovné 5,99 € po zvýšení o DPH vo výške 7,13 €, spolu trovy exekúcie vo výške 34,78 €, a navrhla uznesenie zmeniť a zaviazať povinného na zaplatenie trov exekúcie spolu s DPH.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie exekútorky v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že nie je dôvodné, preto uznesenie v napadnutom výroku o trovách exekúcie potvrdil podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. ako vecne správne.

Skutočnosti uvedené v odvolaní nie sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého uznesenia. Podstatou odvolania je námietka exekútorky, podľa ktorej napadnutým uznesením jej priznaná náhrada trov exekúcie (pozostávajúca z odmeny a náhrady hotových výdavkov) má byť zvýšená o DPH. Túto námietku nemožno považovať za opodstatnenú. Zo spisu vyplýva, že exekučný súd o trovách exekúcie v súvislosti s jej zastavením rozhodol napadnutým uznesením dňa 8.12.2010, a to v súlade s návrhom exekútorky (vyčíslením trov exekúcie v podnete na zastavenie exekúcie zo 6.8.2010 na č.l. 8-9 spisu) , v ktorom exekútorka nežiadala priznať DPH z odmeny a náhrady hotových výdavkov. Súdna exekútorka sa stala platcom DPH síce pred rozhodnutím súdu prvého stupňa (dňa 1.11.2010) , avšak túto skutočnosť do rozhodnutia súdu neoznámila a nepožadovala zvýšenie už predtým vyčíslených trov exekúcie o daň z pridanej hodnoty, preto jej súd prvého stupňa nemohol priznať viac ako navrhovala, a odvolateľke takto napadnutým uznesením (výrokom o trovách exekúcie) nebola spôsobená žiadna ujma na jej právach.

Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil uznesenie vo výroku o trovách exekúcie ako vecne správne.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.