KSKE 11 CoE 61/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 CoE 61/2012

KS v Košiciach, dátum 30.07.2012, sp.zn. KSKE 11 CoE 61/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/61/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7608203010 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7608203010.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej Q. poisťovňa, Y., so sídlom v B., ul. XX augusta X - XX, IČO : 30 807 484, proti povinnému V. O., nar. X.X.XXXX, naposledy bytom J. 376, o vykonanie exekúcie pre vymoženie XXX,XX € istiny s prísl., o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu 15Er 57/2008-30 z 14.2.2012 Okresného súdu Spišská Nová Ves, o späťvzatí odvolania z 10.4.2012

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením exekúciu zastavil a zaviazal oprávneného zaplatiť súdnemu exekútorovi JUDr. Milanovi Strieškovi trovy exekúcie vo výške 42,- € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Uznesenie vo výroku o trovách exekúcie napadol súdny exekútor JUDr. Milan Strieška, Exekútorský úrad vo Vrábľoch, Levická 1288/16, včas podaným odvolaním, ktoré súdna exekútorka JUDr. Anetta Demešová - nástupkyňa súdneho exekútora podaním zo 4.4.2012, doručeným okresnému súdu 10.4.2012, vzala v celom rozsahu späť.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Súdna exekútorka nepochybným prejavom vzala podané odvolanie celkom späť, preto odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) odvolacie konanie podľa § 207 ods. 3 O.s.p. zastavil.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.