KSKE 11 CoE 88/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoE/88/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610208066 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610208066.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného Z. S. Q., a.s., V., Q. nám. XX, IČO: 35 923 130, zast. Mgr. Tomášom Kušnírom, advokátom, Bratislava, Údernícka 5, proti povinnému R. V., nar. X.X.XXXX, bytom L. XXX, o vykonanie exekúcie pre vymoženie 253,82 € istiny s prísl., o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Exekútorský úrad so sídlom v Bratislave, Záhradnícka 60, proti uzneseniu 4Er 352/2010-12 z 13.1.2011 Okresného súdu Spišská Nová Ves

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením exekučné konanie zastavil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. O zastavení exekučného konania rozhodol podľa § 44 ods. 3 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len EP ) , po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia 4Er 352/2010-12 z 15.6.2010, ktorým bola žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia zamietnutá. O trovách rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., nakoľko ust. § 200 až 203 EP nemajú osobitné ustanovenie upravujúce náhradové pravidlo pre prípad zastavenia exekučného konania.

Uznesenie vo výroku o trovách konania napadol včas podaným odvolaním súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Exekútorský úrad so sídlom Bratislava, Záhradnícka 60 (ďalej len exekútor ) , lebo bol toho názoru, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil a navrhol uznesenie zmeniť a uložiť oprávnenému povinnosť nahradiť trovy exekúcie vo výške 27,60 €, do 3 dní od právoplatnosti uznesenia. Citoval čl. 28 ods. 1 a čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky, § 201 prvá veta O.s.p., § 37 ods. 1 druhá veta O.s.p. (správne malo byť zák. č. 233/1995 Z.z.) , § 200 ods. 2 EP a § 14 ods. 1 vyhl. č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov a bol toho názoru, že zákonodarca v novej úprave ust. § 14 ods. 1 cit. vyhl. stanovením paušálnej sumy najmenej 33,19 € mal nahradiť pôvodné znenie vyhlášky účinnej do 30.4.2008, ktoré ustanovenie riešilo odmenu exekútora za úkony, ktoré nebolo možné vyúčtovať podľa § 15 cit. vyhl. Bol toho názoru, že nepriznaním náhrady trov za takéto úkony by došlo k porušeniu jeho ústavného práva, keďže v predmetnej veci vynaložil čas a snahu na vykonanie exekúcie, spísal zápisnicu, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie a vznikli mu aj hotové výdavky na poštovnom, trovy exekúcie v celkovej výške 27,60 €. Poukázal tiež na stanovisko Ústavného súdu Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. II.ÚS 31/04-30 zo 17.12.2004 a na základe uvedeného navrhol, aby odvolací súd uznesenie vo výroku o trovách konania zmenil a uložil oprávnenému povinnosť nahradiť trovy exekúcie vo výške 27,60 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Oprávnený sa k odvolaniu súdneho exekútora nevyjadril.

Uznesenie vo výroku o zastavení exekúcie nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) , preto v tejto časti nebolo v odvolacom konaní preskúmavané.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1,3 O.s.p. a uznesenie vo výroku o trovách konania podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Podľa § 251 ods. 4 prvá veta O.s.p. na exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak.

Podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

V prejednávanej veci bolo exekučné konanie zastavené podľa § 44 ods. 3 EP, po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým sa žiadosť o udelenie poverenia zamietla podľa § 44 ods. 2 EP. Právoplatným zamietnutím žiadosti o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie sa konštatovala neprípustnosť exekúcie, ktorá sa preto ani nezačala. Súd prvého stupňa o trovách zastaveného exekučného konania správne rozhodol podľa O.s.p. a správne aplikoval ust. § 146 ods. 1 písm. c/ v spojení s § 251 ods. 4 prvá veta O.s.p., keďže ustanovenia §§ 200 až 203 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov upravujú výlučne trovy exekúcie a Exekučný poriadok neustanovuje osobitnú úpravu pre prípad zastavenia exekučného konania.

Ani skutočnosti uvedené v odvolaní exekútora nie sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť uznesenia vo výroku o trovách konania, preto bolo uznesenie v napadnutom výroku ako vecne správne potvrdené.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 :1 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.