KSKE 11 CoPr 2/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 11 CoPr 2/2012

KS v Košiciach, dátum 30.08.2012, sp.zn. KSKE 11 CoPr 2/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoPr/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111221853 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111221853.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu E. F., nar. XX.X.I., bytom L., J. I., zast. JUDr. Silviou Sovovou, advokátkou, Košice, Diamantova 10, proti žalovanej Z. E., R..K..S.., so sídlom v E.U., F. J. I., IČO: 31 695 868, zast. JUDr. Ing. Deziderom Jančikom, advokátom, Košice, Hlavná 119, o náhradu mzdy s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 13Cpr 1/2011-57 z 28.5.2012 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie zastavil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že žalobca sa podanou žalobou v prejednávanej veci doručenou súdu 11.8.2011 domáha uloženia povinnosti žalovanej zaplatiť mu náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru a vo veci sp. zn. 20C 288/2009 na základe návrhu žalobcu z 11.9.2009 je predmetom konania medzi tými účastníkmi konania uplatnený nárok na určenie, že pracovný pomer medzi žalobcom a žalovaným ako zamestnávateľom naďalej trvá, ako aj nárok na náhradu mzdy vo výške 31.859,14 € z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru, o ktorom bolo rozhodnuté rozsudkom Okresného súdu Košice II sp. zn. 12C 189/2008. Vychádzajúc z ust. § 103 a 104 ods. 1 O.s.p. súd prvého stupňa dospel k záveru, že prejednaniu veci bráni nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, to prekážka právoplatne začatého konania (litispendencie) , ktoré prebieha s rovnakým predmetom - náhrada mzdy medzi tými istými účastníkmi konania pod sp. zn. 20C 288/2009 a doposiaľ nie je právoplatne skončené, preto z tohto dôvodu konanie zastavil. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním žalobca odôvodniac ho tým, že vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a navrhol uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Poukázal na to, že v konaní o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru u žalovanej ho pôvodne zastupoval JUDr. Ferenčík a neskôr udelil plnomocenstvo JUDr. J. Bištovi, ktorý sa mu prezentoval ako advokát, avšak vykľul sa z neho podvodník, resp. chorý človek, ktorý nikdy nebol zapísaný v zozname advokátov a na jeho zastupovanie nebol odborne, ani zdravotne spôsobilý. Je zrejmé, že JUDr. Bišto po prevzatí zastúpenia si nepreveril existenciu sporu vedeného na Okresnom súdu Košice I pod sp.zn. 20C 288/2009 a neoznámil zmenu právneho zastúpenia, ale podal návrh na toto konanie, pričom presne nešpecifikoval žalovanú sumu, preto z dôvodu právnej opatrnosti podáva toto odvolanie proti uzneseniu súdu, nakoľko jeho právnej zástupkyni z nahliadnutia do spisu Okresného súdu Košice I sp. zn. 20C 288/2009 je známe, že žalovaná, resp. jej právny nástupca spochybňujú správnosť tam uplatneného žalobného petitu. Mal za to, že aj keď na dvoch súdoch prebiehajú konania s totožnými účastníkmi a možno s obdobným účelom, žalobný petit nie je totožný a nejedná sa toho

času o totožnosť konaní, preto v tomto štádiu konania nie je daná prekážka litispendencie, resp. ešte to nie je možné s určitosťou stanoviť.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a uznesenie podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Podľa § 83 O.s.p. začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie.

V cit. ust. je upravená prekážka začatého konania (litispendencie) , ktorá patrí k podmienkam konania. Ide o také procesné podmienky, za ktorých súd môže konať a rozhodnúť vo veci samej, to zn. že v prípade nedostatku niektorej z podmienok konania súd nesmie vydať meritórne rozhodnutie, kým nebude tento nedostatok odstránený. Zákon preto ukladá súdu povinnosť z úradnej povinnosti kedykoľvek za konania prihliadať k tomu, či sú splnené podmienky konania. Ust. § 83 O.s.p. zakazuje, aby o tej istej veci prebiehali súčasne dve ale viac konaní. Ak nastane taká situácia, prekážka začatého konania (litispendencie) bráni tomu, aby sa pokračovalo v konaní, ktoré bolo začaté neskôr a aby v tomto konaní bolo rozhodnuté vo veci samej, to zn. aby bola prejednaná a rozhodnutá vec, o ktorej bolo už skôr začaté iné konanie. O totožnosť veci ide vtedy, ak v neskoršom konaní ide o tých istých účastníkov konania (resp. ich právnych nástupcov) a totožný predmet konania, t.j. ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo začaté iné konanie, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých účastníkov konania. O totožnosť predmetu konania pôjde v takom prípade, ak rovnaký nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom (t.j. údajom o tom, čoho sa žalobca domáha) , ktorý vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení uplatnených v skôr začatom konaní, t.j. ak nárok plynie z rovnakého skutku, ktorý už bol na súde uplatnený. Nedostatok uvedenej podmienky je neodstrániteľný a ak táto prekážka vyjde najavo, je súd povinný konanie v ktoromkoľvek jeho štádiu zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.) . Pritom okamihom rozhodným pre posúdenie existencie prekážky litispendencie je vydanie uznesenia o zastavení konania.

Súd prvého stupňa pri skúmaní podmienok konania postupoval v súlade s cit. ust. a uvedenými zásadami, správne zistil, že v konaní (skôr začatom) vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 20C 288/2009 medzi tými istými účastníkmi konania bol uplatnený nárok na náhradu mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru, teda totožný nárok, aký je predmetom tohto konania a dospel preto k správnemu záveru o existencii prekážky začatého konania (litispendencie) podľa § 83 O.s.p., ktorá bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo na súde iné (ďalšie) konanie.

Žalobca v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by mali pre rozhodnutie právny význam a boli spôsobilé spochybniť správnosť záveru o existencii prekážky začatého konania. Súd prvého stupňa rozhodol správne, pokiaľ konanie v tejto veci zastavil pre existenciu prekážky začatého konania (litispendencie) , ktorá je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania (§ 104 ods. 1 O.s.p.) , preto z uvedených dôvodov bolo napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdené.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.