KSKE 12 Cb 625/1999 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 12 Cb 625/1999

KS v Košiciach, dátum 20.05.2012, sp.zn. KSKE 12 Cb 625/1999

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12Cb/625/1999 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7099899374 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7099899374.5

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu U. S. O. I., s.r.o., A. X. U. S. O., XXX XX I., IČO: XX XXX XXX proti žalovanému W.. Q. X., I. XX, I., správca konkurznej podstaty úpadcu B. D. s.r.o., D. 2, XXX XX B., IČO: XX XXX XXX o zaplatenie 42 453,08 eur takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Vracia žalobcovi súdny poplatok za návrh v sume 1 681,00 eur prostredníctvom Daňového úradu I., U. 2, I..

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca v návrhu na začatie konania uplatnil právo na zaplatenie peňažnej sumy 1 278 941,60 Sk (42 453,08 eur) .

Podaním zo dňa 14.5.2012 vzal žalobca svoj návrh na začatie konania v celom rozsahu späť.

Podľa § 96 ods. 1, 3 O.s.p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom pred začatím pojednávania, preto súd podľa citovaných ustanovení konanie zastavil.

Na náhradu trov konania žiaden z účastníkov nemá právo podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., pretože konanie bolo zastavené.

Žalobca zaplatil súdny poplatok za návrh vo výške 51 156,00 Sk (1 698,00 eur) na účet súdu dňa 22.5.2000.

Podľa § 11 ods. 4 zák. č. 71/1992 Zb. v znení zák. č. 621/2005 Z.z. súdny poplatok vracia žalobcovi krátený o sumu 1%, najmenej však 6,70 eur.

Na základe uvedeného ustanovenia súd rozhodol o vrátení súdneho poplatku vo výške 1 681,00 eur (po krátení o sumu 17,00 eur) . Súdny poplatok bude vrátený cestou príslušného daňového úradu - Daňového úradu I., U. 2, I..

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.