KSKE 12 Cbi 6/2007 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12Cbi/6/2007 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7007200660 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7007200660.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Slávkou Maruščákovou v právnej veci žalobcu: A.&X. P. Q., so sídlom XX S. P., Q. N2 V., C. D., zast. C. & N. s.r.o., I. 9, XXX XX D., IČO: XX XXX XXX proti žalovanému X.. O. P., H. XX, XXX XX J., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu N. C. J., s.r.o., XXX XX J. XXX, X.: 36 XXX XXX v konaní o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky takto

r o z h o d o l :

Pohľadávka žalobcu vo výške 1 482 143,05 eur prihlásená do konkurzného konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp.zn. 3K 18/03 je po práve a s nárokom na oddelené uspokojenie na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci č. 6/2000 zo dňa 27.7.2000, Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 9/2000 zo dňa 27.7.2000 a Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 8/2000 zo dňa 26.7.2000, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 16.2.2001 a Dodatku č. 2 zo dňa 20.2.2002.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 366,20 eur do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku k rukám právneho zástupcu Advokátskej kancelárie C. & N. s.r.o., I. 9, XXX XX D..

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu dňa 26.6.2007 žiadal, aby súd určil, že jeho pohľadávka vo výške 1 482 143,05 eur (44 651 041,58 Sk) prihlásená do konkurzného konania úpadcu N. C. J. s.r.o. sa uznáva s nárokom na oddelené uspokojenie na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci č. 6/200, Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a k pohľadávkam č. 9/2000 a Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 8/2000. Žalobu odôvodnil skutočnosťou, že v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu N. C. J., s.r.o., so sídlom XXX J., IČO: XXXXXXXX vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp.zn. 3K 18/03 si právny predchodca žalobcu - C.C. D., a.s. prihlásila pohľadávku v celkovej výške 44 651 041,58 Sk s právom na oddelené uspokojenie s tým, že pokiaľ by pohľadávka nebola uspokojená z výťažku predaja majetku založeného v jeho prospech, neuspokojená časť pohľadávky by bola uspokojená ako pohľadávka prvej triedy. Na prieskumnom pojednávaní konanom dňa 11.4.2007 bola žalovanou pohľadávka uznaná ako pohľadávka s právom na oddelené uspokojenie zo založených nehnuteľností, bolo však popreté právo na oddelené uspokojenie z predaja založených hnuteľných vecí, založených pohľadávok a obchodného podielu z dôvodu, že záložné právo k hnuteľným veciam, pohľadávkam a obchodnému podielu na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 6/2000, Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a k pohľadávkam č. 9/2000 a Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 8/2000 nevzniklo.

Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť z dôvodu, že prihlásená pohľadávka nepreukázala dôsledne odôvodnenosť záložného práva a z tohto vyplývajúceho oddeleného uspokojenia právneho predchodcu žalobcu. Žalovaný počas konania bližšie neodôvodnil toto svoje stanovisko a to ani napriek výzve súdu, ostalo len vo všeobecnej rovine tvrdenia, že záložné právo k hnuteľnej veci, k pohľadávkam a obchodnému podielu nebolo špecifikované v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov.

Súd vykonal dokazovanie a zistil nasledovné:

Z uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K 18/03-20 zo dňa 26.6.2003 zistil, že na majetok úpadcu N. výrobňa krmív, s.r.o., J. XXX, IČO: XXXXXXXX bol vyhlásený konkurz. Zo zmluvy o úvere č. 2/2000 zo dňa 25.6.2000 uzavretej medzi veriteľom C. a.s. D. a dlžníkom N. C. J., s.r.o. J. je nepochybné, že veriteľ poskytol dlžníkovi peňažné prostriedky - úver vo výške 37 300 000,00 Sk s lehotou splatnosti 20.6.2008, pričom dlžník sa zaviazal z poskytnutých peňažných prostriedkov uhradiť úroky vo výške podľa v zmluve stanovenej úrokovej sadzby. Uvedený úver mal byť použitý na vyrovnanie časti doterajšieho záväzku istiny úveru zo Zmluvy o úvere č. 054/1998/3 zo dňa 28.12.1998 uzatvorenej medzi C. a.s. a N. C. J. T. a.s. so sídlom J., ktorý zmluvou o prevzatí dlhu č. 1/1999 zo dňa 6.12.1999 prevzal nový dlžník N. C. J., s.r.o.

Zo zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci č. 6/2000 zo dňa 27.7.2000 uzavretej medzi C. úverovou bankou a.s. ako záložným veriteľom a N. výrobňou krmív, s.r.o. ako záložcom je nepochybné, že sa ňou zriadilo záložné právo na záloh uvedený v čl. III. zmluvy na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo zmluvy o úvere č. 2/2000 (čl. III. zmluvy) . Zo zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 8/2000 zo dňa 27.7.2000 v znení Dodatku č. 1/2001 zo dňa 16.2.2001 a Dodatku č. 2/2002 zo dňa 20.2.2002 uzavretej medzi C.C. D. a.s. ako záložným veriteľom a N. C. J., s.r.o. ako záložcom vyplýva, že jej predmetom bolo zriadenie záložného práva k budúcim pohľadávkam záložcu voči svojmu dlžníkovi na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa vrátane príslušenstva (úrokov a ostatných pohľadávok - odplát, úhrada ostatných platieb) a zo Zmluvy o úvere č. 2/2000 zo dňa 26.7.2000 uzavretej medzi záložným veriteľom ako veriteľom a záložcom ako dlžníkom. Zo Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 9/2000 zo dňa 27.7.2000 uzavretej medzi C.C. D. a.s. ako záložným veriteľom a N. C. J., s.r.o. ako záložcom taktiež vyplýva, že sa zriadilo záložné právo na záloh presne špecifikovaný v čl. III. zmluvy na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo Zmluvy o úvere č. 2/2000. V konaní bolo preukázané, že ide o vykonateľnú pohľadávku, nakoľko veriteľ ako oprávnená osoba podal proti úpadcovi ako povinnej osobe na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica N 319/00, Nz 312/00 návrh na vykonanie exekúcie na Exekútorskom úrade Prešov, súdny exekútor K.. X. N., H. XX, XXX XX N., ktorý je vedeným vymáhajúcim exekútorským úradom pod č. EX XX/XX-IP.

Skutočnosť, že záložné právo bolo zriadené a trvá, preukazuje aj Úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv sp.zn. R. XXX/XXXX a sp.zn. R. XX/XXXX.

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 328/1991 Z.z. (ZKV - právna úprava platná a účinná v rozhodnom čase) pohľadávka sa pokladá za zistenú, ak ju nepoprel správca ani žiaden z konkurzných veriteľov. Popretie pohľadávky úpadcom sa poznamená v zozname prihlášok, ale nemá pre zistenie pohľadávky význam.

Podľa § 23 ods. 2 prvá veta ZKV konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné čo do pravosti, výšky alebo poradia, môžu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli; smú sa v nej dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní a pohľadávku môžu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní.

Podľa ods. 4 citovaného ustanovenia zákona, ak správca zaradil pohľadávku do iného poradia, ako veriteľ uplatnil v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní, súd vyzve veriteľa, aby poradie uplatnil v ním určenej lehote na súde, ktorý vyhlásil konkurz.

Keďže správca poprel nárok na oddelené uspokojenie prihlásenej pohľadávky, žalobca bol tohto svojho práva nútený domáhať sa žalobou.

Podľa § 28 ods. 1 ZKV, veritelia pohľadávok, ktoré boli zabezpečené záložným právom alebo zádržným právom, prípadne obmedzením prevodu nehnuteľností alebo zabezpečovacím prevodom práva (ďalej len oddelení veritelia ) majú pri speňažení právo, aby ich pohľadávka bola uspokojená z výťažku predaja majetku, ktorým bola zabezpečená.

Z dokladov predložených žalobcom je nepochybné, že pohľadávka prihlásená do konkurzného konania bola zabezpečená vyššie uvedenými záložnými zmluvami, preto má žalobca právo, aby bola uspokojená z výťažku predaja majetku, ktorým bola zabezpečená. Na základe uvedeného súd žalobe vyhovel.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že úspešný žalobca má právo na ich náhradu vo výške 366,20 eur. Priznané trovy pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 99,58 eur a z trov právneho zastúpenia; vo výške 266,62 eur (príprava a prevzatie zastúpenia - 45,51 eur + paušálna náhrada hotových výdavkov 5,91 eur; podanie žaloby - 45,51 eur + 5,91 eur paušálna náhrada hotových výdavkov; vyjadrenie vo veci zo dňa 18.4.2008 - 48,63 eur + paušálna náhrada hotových výdavkov 6,31 eur a vyjadrenie vo veci zo dňa 14.10.2011 - 57,00 eur + 7,41 paušálna náhrada hotových výdavkov + DPH) . Trovy právneho zastúpenia boli určené v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 615/2004 Z.z. (§ 11, § 14, § 16, § 18) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.