KSKE 12 CoE 106/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/106/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809205844 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809205844.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: H. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. XX, B., zastúpená JUDr. Máriou Ďurajovou, advokátkou, Námestie 1. mája 11, Rožňava, proti povinnému: O.M.D.R., spol. s r.o. B., Q.: XX XXX XXX, R. XXX, E., zastúpený JUDr. K. Z., advokátom, A. J. X/ II, Rožňava, v konaní vedenom u súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského, Akademika Hronca 3, Rožňava, pod sp. zn. EX 753/09, o vypratanie nehnuteľnosti a vymoženie trov exekúcie, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 15.02.2012, č. k. 4Er/461/2009-73, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie.

Povinného z a v ä z u j e nahradiť oprávnenej trovy odvolacieho konania - trovy právneho zastúpenia - vo výške 44,38 eur k rukám právnej zástupkyne oprávnenej v lehote do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením námietkam vznesených povinným voči upovedomeniu súdneho exekútora o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva vyhovel.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa návrhom na vykonanie exekúcie domáhal vypratania nehnuteľností, a to zastavaných plôch a dvojpodlažnej budovy, parc. č. XXXX/X zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2, parc. č. XXXX/X zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 756 m2, parc. č. XXXX zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2, budova súp. č. XXX nachádzajúca sa na parc č. XXXX., v k. ú. E. a zapísané na LV č. 1257 vedenom Správou katastra B.. Exekučným titulom v konaní je rozsudok Okresného súdu Rožňava zo dňa 04.02.2009, č. k. 6C/92/2008-67 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 26.05.2009, č. k. 6Co/127/2009-93. Na základe uvedeného súd prvého stupňa poveril vykonaním exekúcie vo veci súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského poverením č. XXXX XXXXXX zo dňa 20.08.2009. Dňa 28.06.2011 podal povinný návrh na zastavenie exekúcie zriadením záložného práva, ktorý odôvodnil tým, že súdny exekútor exekučným príkazom zo dňa 28.04.2011 zriadil exekučné záložné práva na deväť nehnuteľností vo vlastníctve povinného. Hodnota týchto nehnuteľností podľa znaleckého posudku predstavovala 66 080,84 eur, pričom záložné právo slúžilo na zabezpečenie pohľadávky vo výške 522,06 eur predstavujúcej trovy exekúcie, teda hodnota zálohu niekoľkonásobne prevyšovala zabezpečenú pohľadávku. Zdôraznil, že predmetnú nehnuteľnosť vypratal ešte v roku 2010 a exekúcia je proti nemu vedená nedôvodne. S týmto tvrdením povinného oprávnená nesúhlasila a uviedla, že v konaní nie sú splnené podmienky na zastavenie exekúcie. Súdny exekútor takisto uviedol, že doposiaľ nedošlo k vyprataniu danej nehnuteľnosti, avšak trovy exekúcie vo výške 522,06 eur boli uhradené, nevylúčil však, že v priebehu exekúcie môžu vzniknúť aj ďalšie trovy. Súd prvého stupňa z obsahu spisu zistil, že povinný okrem námietok proti upovedomeniu o začatí exekúcie vyprataním nehnuteľnosti vzniesol dňa 15.10.2009 aj námietky proti upovedomeniu

o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, o ktorých súd prvého stupňa nerozhodoval. Citoval ust. § 167 ods. 1 a § 168 ods. 1, 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a uviedol, že jednou z podmienok na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť je návrh oprávneného na zriadenie takéhoto exekučného záložného práva. Z obsahu spisu zistil, že do dňa vydania upovedomenia súdneho exekútora o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva oprávnená nepodala návrh na zriadenie exekučného záložného práva a neurobila tak ani po vydaní tohto upovedomenia. Týmto neboli splnené podmienky na zriadenie takéhoto exekučného záložného práva, preto súd prvého stupňa námietkam povinného proti upovedomeniu súdneho exekútora o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva vyhovel.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená. Žiadal, aby súd odvolaniu v plnom rozsahu vyhovel a oprávnenej priznal náhradu trov odvolacieho konania vo výške 42,83 eur.

Namietala, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je nezrozumiteľné, zmätočné a nezákonné. Súd prvého stupňa ním rozhodoval o námietkach povinného proti upovedomeniu o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva a konštatoval, že o týchto námietkach nebolo dosiaľ rozhodnuté. Podľa oprávnenej však uznesenie smeruje k rozhodovaniu o námietkach, o ktorých právoplatne rozhodol aj Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 08.09.2010. Z obsahu uznesenia nezistila, či predmetom rozhodovania súdu prvého stupňa boli námietky povinného zo dňa 12.10.2009, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté, alebo návrh povinného na zastavenie exekúcie zo dňa 27.06.2011, čo však nekorešponduje s výrokom napadnutého uznesenia. Poukázala na doterajší priebeh exekučného konania a zdôraznila, že dňa 11.09.2009 udelila súhlas na zriadenie exekučného záložného práva na predaj nehnuteľností, pričom tento súhlas je obsahom tak exekučného ako aj súdneho spisu. Podľa oprávnenej je v kompetencii súdneho exekútora akú formu a spôsob vykonania exekúcie zvolí, pričom na takéto konanie má súhlas súdu. Zo strany povinného dochádza len k odďaľovaniu exekučného konania, pričom do dnešného dňa nevypratal nehnuteľnosť tak, ako ho k tomu zaväzuje exekučný titul. Oprávnená zdôraznila, že na ochranu svojich práv využije všetky dostupné právne mechanizmy, vrátane medzinárodnej právnej ochrany, nakoľko podávaním účelových opravných prostriedkov zo strany povinného nie je exekúcia do dnešného dňa úspešná. Zároveň žiadala priznať trovy odvolacieho konania vo výške 42,83 eur.

Povinný zostal v odvolacom konaní nečinný.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávnenej proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávnenej v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Z odôvodnenia napadnutého uznesenia vyplýva, že dôvodom pre vyhovenie námietkam povinného proti začatiu exekúcie zriadením exekučného záložného práva bola absencia súhlasu oprávnenej s takýmto zriadením záložného práva.

Podľa § 167 ods. 1 Exekučného poriadku, na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností sa zriadi exekučné záložné právo zexekvovaním nehnuteľnosti zápisom zriadenia exekučného záložného práva do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov. V katastri nehnuteľností sa zapíše, že nehnuteľnosť sa zexekvováva pre vymáhanú pohľadávku.

Podľa § 167 ods. 2 Exekučného poriadku, exekučné záložné právo na nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností možno zriadiť len na návrh oprávneného.

Zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti je exekučným prostriedkom (spôsobom exekúcie) , ktorý má len zabezpečovaciu funkciu. Zabezpečuje peňažný nárok oprávneného, ktorý je obsahom exekučného titulu. Tento exekučný prostriedok je spôsobilý na zabezpečenie vymáhaného nároku len v prípade, keď exekvovaná nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného a ak oprávnený podal návrh na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť. Z výslovného znenia zákona vyplýva, že tento spôsob exekúcie nemožno použiť bez návrhu oprávneného.

Súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že oprávnená takýto návrh do dňa vydania upovedomenia o začatí exekúcie ani po jeho vydaní nedala, s čím oprávnená nesúhlasila. Odvolací súd po preštudovaní exekučného spisu EX 753/09 zistil, že na č. l. 18 tohto spisu sa nachádza žiadosť súdneho exekútora na poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie, ktorou vyzval oprávnenú na zaslanie súhlasu so zriadením exekučného záložného práva a s predajom nehnuteľností povinného tam bližšie špecifikovaných. V závere tejto žiadosti je uvedené so zriadením exekučného záložného práva a s predajom vyššie uvedených nehnuteľností: súhlasíme / nesúhlasíme , pričom slovo súhlasíme je podčiarknuté a k nemu je pripojený dátum 11.09.2009 a podpis právnej zástupkyne oprávnenej. Z uvedeného je zrejmé, že oprávnená svoj súhlas so zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného vyjadrila, a teda rozhodnutie súdu prvého stupňa je v tejto časti nesprávne.

Dôvodná je aj námietka oprávnenej týkajúca sa zmätočnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa o námietkach proti zriadeniu exekučného záložného práva. Ako vyplýva z obsahu spisu, povinný podal u súdneho exekútora dňa 15.10.2009 Námietky voči upovedomeniu o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 21.09.2009 a Námietky voči upovedomeniu o začatí exekúcie vyprataním nehnuteľnosti zo dňa 28.08.2009 . Napriek odlišnému označeniu podaní bol obsah týchto námietok totožný. Súd prvého stupňa o týchto námietkach uznesením zo dňa 14.01.2010 rozhodol tak, že im vyhovel a toto rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 08.09.2010, č. k. 2CoE/259/2010-49. Aj keď sa súd prvého stupňa v odôvodnení potvrdeného uznesenia nevyporiadal s námietkami povinného v celom rozsahu, v konečnom dôsledku vo výrokovej časti rozhodnutie námietky proti exekúcii v celom rozsahu zamietol a toto rozhodnutie sa stalo právoplatným, nakoľko žiaden z účastníkov tento postup nenamietal. Preto je potrebné mať za to, že v konaní už bolo právoplatne rozhodnuté o námietkach povinného proti exekúcii a nie je dôvod o nich ďalej rozhodovať.

Na základe uvedeného odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie podľa ust. § 221 ods. 1 písm. d/ O.s.p.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že povinného zaviazal nahradiť oprávnenej trovy právneho zastúpenia v odvolacom konaní vo výške 44,38 eur, nakoľko oprávnená mala v odvolacom konaní plný úspech.

Trovy právneho zastúpenia predstavuje odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny (§ 14 ods. 3 písm. e/ vyhl. č. 655/2004 Z. z.) za jeden úkon právnej služby (podanie odvolania) v sume 29,35 eur (§ 10 ods. 1 vyhl.) zvýšenej o režijný paušál za rok 2012 v sume 7,63 eur (§ 16 ods. 3 vyhl.) a sumu DPH 7,40 eur (20 % z 36,98 eur) . Odvolací súd pri určovaní tarifnej hodnoty veci, z ktorej

sa určuje základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, vychádzal z ust. § 11 ods. 1 písm. a/ vyhl., v zmysle ktorého základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.