KSKE 12 CoE 112/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/112/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7807203129 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7807203129.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: W. konsolidačná, a.s., so sídlom v O., D. XX, IČO: XX XXX XXX, proti povinnej: H. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. XX, v konaní vedenom u súdneho exekútora X.. W. Q., so sídlom v V., S. XX, pod sp. zn. EX 1986/07, o vymoženie 223,06 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 31.01.2012, č. k. 11Er/268/2007-26, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi JUDr. W. Q., so sídlom S. XX, V. trovy exekúcie v sume 71,42 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že dňa 22.05.2007 poveril súd prvého stupňa vykonaním exekúcie vo veci súdneho exekútora X.. W. Q. poverením č. 5808 010833 na základe exekučného titulu, ktorým je platobný výmer W. - H., združenej zdravotnej poisťovne, pobočky S., č. XXXX-XXXX-XXXXX/IS zo dňa 19.01.2005. V priebehu exekúcie podal súdny exekútor podnet na zastavenie exekúcie pre zistenú nemajetnosť povinnej, s čím oprávnený nesúhlasil, nakoľko mal za to, že povinná je v produktívnom veku a je predpoklad, že v budúcnosti nadobudne majetok postihnuteľný exekúciou. Súd prvého stupňa preskúmal podnet súdneho exekútora a z obsahu exekučného spisu zistil, že súdny exekútor zisťoval majetkové pomery povinnej prostredníctvom Okresného riaditeľstva Policajného zboru - Okresného dopravného inšpektorátu v Y., Daňového úradu Y., Geodetického a kartografického ústavu v O., Obecného úradu Q., Obvodného úradu Y., Sociálnej poisťovne, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Y., Obecného úradu Z., ďalej prostredníctvom zdravotnej poisťovne Dôvera a aj osobným šetrením, avšak nezistil žiaden postihnuteľný majetok povinnej. Nakoľko oprávnený neuviedol žiadne skutočnosti odôvodňujúce záver, že povinná nie je nemajetná, resp. že jej nemajetnosť je len prechodného charakteru a zároveň z exekučného spisu vyplýva, že majetok povinnej nestačí ani na úhradu trov exekúcie, súd prvého stupňa exekúciu zastavil podľa ust. § 57 ods. 1 písm. h/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) . Na náhradu trov exekúcie vo výške 71,42 eur zaviazal oprávneného podľa ust. § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. Trovy exekúcie pozostávajú z odmeny podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu (§ 14 ods. 1 písm. a/ vyhl. č. 288/1995 Z. z. v znení do 30.04.2008) v sume 6,64 eur (za úkony výzva povinnej na poskytnutie súčinnosti, správa o stave exekučného konania) , z paušálnej odmeny (§ 14 ods. 1 písm. b/ vyhl.) v sume 43,16 eur (za úkony získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, zistenie údajov z daňového úradu, zistenie údajov z katastra

nehnuteľností, zistenie údajov z obecného úradu 2x, zistenie údajov z evidencie motorových vozidiel, zistenie údajov zo W., zistenie údajov z úradu, práce, sociálnych vecí a rodiny 2x, zistenie údajov z obvodného úradu, zistenie údajov zo zdravotnej poisťovne, osobné zisťovanie majetku povinnej) , z náhrady hotových výdavkov v sume 9,72 eur (poštovné) a z DPH v sume 11,90 eur.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť.

Oprávnený nesúhlasil so zastavením exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku, teda pre nemajetnosť povinnej. Poukázal na oznámenie súdneho exekútora zo dňa 30.06.2009, v zmysle ktorého povinná požiadala o splátkový kalendár na splnenie svojho záväzku. Prílohou tohto oznámenia bol aj list obce Z., z ktorého vyplýva, že povinná žije v rodinnom dome vo vlastníctve jej druha J. I. s ktorým má štyri deti. Druh povinnej zomrel dňa 13.06.2009 a v súvislosti s prebiehajúcim dedičským konaním oprávnený predpokladal, že povinná zdedí nejaký majetok po poručiteľovi. Preto mal za to, že nie sú naplnené zákonné podmienky pre zastavenie exekúcie pre nemajetnosť povinnej. Zdôraznil, že v prípade zastavenia exekúcie hrozí, že právo oprávneného na zaplatenie vymáhanej pohľadávky sa premlčí. Exekúcia je jediným spôsobom ako sa domôcť výkonu práva a zastavením exekúcie by oprávnenému nebola poskytnutá dostatočná súdna ochrana, ktorej súčasťou je aj výkon rozhodnutia. Oprávnený si vybral súdneho exekútora, aby sledoval zmenu majetkových pomerov povinnej počas celej doby trvania exekúcie, čím preniesol túto povinnosť na súdneho exekútora. Podľa oprávneného by nebolo účelné, aby súd exekúciu zastavil a oprávnený podal nový návrh na vykonanie exekúcie. Zároveň je úspešné uplatnenie práva na vymoženie dlžnej sumy novým návrhom limitované premlčacou dobou. Vzhľadom na uvedené oprávnený nesúhlasil so zastavením exekúcie.

Povinná a súdny exekútor zostali v odvolacom konaní nečinní.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávneného proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca podľa § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného je nedôvodné.

Predmetom odvolacieho konania je preskúmanie oprávneným namietanej nemajetnosti povinnej ako dôvodu pre zastavenie exekúcie.

Ako vyplýva z podnetu súdneho exekútora na zastavenie exekúcie a z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa, súdny exekútor od začatia exekučného konania dňa 02.05.2007 vykonal rozsiahle šetrenie majetkových pomerov povinnej prostredníctvom Okresného riaditeľstva Policajného zboru - Okresného dopravného inšpektorátu v Y., Daňového úradu Y., Geodetického a kartografického ústavu v O., Obecného úradu Q., Obvodného úradu Y., Sociálnej poisťovne, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Y., Obecného úradu Z., ďalej prostredníctvom zdravotnej poisťovne P. a aj osobným šetrením, avšak nezistil žiaden postihnuteľný majetok povinnej.

Zároveň z uznesenia Okresného súdu Rožňava zo dňa 21.03.2012, sp. zn. 4D/70/2009, vyplýva, že povinná nezdedila žiaden majetok ani po svojom druhovi Ladislavovi I., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XX, zomrelom dňa XX.XX.XXXX, nakoľko dedičmi poručiteľa sa stali jeho deti.

Podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku, exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

V citovanom ustanovení je zakotvený princíp ochrany povinného spočívajúci v povinnosti súdu zastaviť exekúciu, ak priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý možno v exekúcii dosiahnuť, nepostačí ani na úhradu trov exekúcie. Tento princíp je v zjavnom rozpore s právom oprávneného na vymoženie pohľadávky, ktorá mu bola priznaná právoplatným a vykonateľným exekučným titulom, preto je k jeho využitiu potrebné pristupovať s náležitou opatrnosťou. Je pritom vecou súdneho exekútora preskúmať v exekučnom konaní majetkové pomery povinného, tieto vyhodnotiť a na základe takto zisteného skutkového stavu podať podnet na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť povinného. Konštatovanie nemajetnosti povinného v exekučnom konaní musí byť pritom vždy založené na objektívnych zisteniach a relevantných dôkazov.

Ako je uvedené vyššie, súdny exekútor v predmetnej veci zisťoval majetkové pomery povinnej a konštatoval jej nemajetnosť, s čím sa odvolací súd stotožňuje. Rozsiahlym šetrením sa nezistil žiaden majetok povinnej, ktorý by bolo možné postihnúť exekúciou a tým uspokojiť pohľadávku oprávneného a právo súdneho exekútora na náhradu trov exekúcie. Zistenú nemajetnosť povinného, resp. skutočnosť, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, Exekučný poriadok predpokladá ako dôvod pre zastavenie exekúcie (§ 57 ods. 1 písm. h/) a prípadné očakávané neskoršie nadobudnutie majetku povinným, ktoré navyše ani nie je podložené relevantnými zisteniami, nezakladá dôvod pre nerešpektovanie tohto ustanovenia.

V posudzovanej exekúcii bolo šetrením súdneho exekútora zistené, že povinná je nemajetná, preto súd prvého stupňa správne exekúciu zastavil podľa ust. § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku.

Úvahy o budúcom možnom zlepšení majetkových pomerov povinnej, ktoré nemajú žiadne reálne opodstatnenie vychádzajúc zo zistených osobných a majetkových pomerov, sú pre rozhodnutie v danej veci bez právneho významu. Rozhodujúca je skutočnosť, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie a táto skutočnosť je dôvodom na zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku.

Oprávnený podaným odvolaním napadol uznesenie súdu prvého stupňa v celom rozsahu, teda vo výroku o zastavení exekúcie a v tejto súvislosti aj vo výroku o trovách exekúcie. Nakoľko odvolací súd nezistil dôvody pre zrušenie napadnutého uznesenia vo výroku o zastavení exekúcie, viazaný rozsahom a dôvodmi podaného odvolania (§ 212 ods. 1 O.s.p.) potvrdil napadnuté uznesenie aj vo výroku o náhrade trov exekúcie.

Na základe uvedeného odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p.

V odvolacom konaní bol oprávnený neúspešný, preto podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. mu nevzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania. Ostatným účastníkom preukázateľne takéto trovy nevznikli, preto odvolací súd rozhodol tak, že náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.