KSKE 12 CoE 113/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/113/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7606201316 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7606201316.1

Uznesenie Krajský súd v K. v exekučnej veci oprávneného: W., s.r.o., so sídlom v A., W. XX, J.: XX XXX XXX, zastúpený JUDr. Martinom Máčajom, advokátom so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnému: V. A., nar. XX.XX.XXXX, naposledy bytom v X., W. XXX/XX, zastúpený opatrovníkom V.. V. K., vyšším súdnym úradníkom Y. súdu T., v konaní vedenom u súdneho exekútora V.. J.. T. K., so sídlom v B. N. M., V. 2, pod sp. zn. EX 243/06R, o vymoženie 860,38 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 25.11.2011, č. k. 2Er/58/2006-15, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú, túto zastavil a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov exekúcie.

V odôvodnení uviedol, že na návrh oprávneného a žiadosť súdneho exekútora poveril vykonaním exekúcie na vymoženie 860,39 eur s príslušenstvom Mgr. J.. T. K. poverením zo dňa XX.XX.XXXX. Exekučným titulom v predmetnej veci je Notárska zápisnica N XXXX/XXXX, Nz XXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX. Notárska zápisnica bola spísaná s V.. C. K. konajúcim v mene povinnej osoby, ktorý za túto uznal záväzok voči oprávnenému v celkovej výške 1 001,89 eur (30 183,- Sk) . Zároveň vyhlásil, že v prípade neuhradenia dlhu súhlasí s exekúciou a s tým, aby predmetná notárska zápisnica bola použitá ako exekučný titul. Prílohou notárskej zápisnice bola Zmluva o úvere č. XXXXXXX zo dňa 06.04.2005, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnému úver vo výške 531,10 eur (16 000,- Sk) , ktorý sa povinný zaviazal vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie v sume 424,88 eur (12 800,- Sk) , t. j. spolu 955,98 eur (28 800,- Sk) . Uvedená zmluva obsahuje aj splnomocnenie, ktorým povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t. j. aby v jeho mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky. Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ust. § 57 ods. 1 písm. g/, § 57 ods. 2 a 3 a § 58 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , podľa § 2 písm. a/, § 3 ods. 1 a 2, § 4 ods. 2 písm. g/ zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. a uviedol, že právny vzťah medzi oprávneným a povinným založený Zmluvou o úvere považuje za spotrebiteľský a túto zmluvu za zmluvu o spotrebiteľskom úvere. V rozpore so zákonom o spotrebiteľských úveroch sa v zmluve nenachádzal údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov, preto sa poskytnutý úver považoval za bezúročný a bez poplatkov. Podobne v rozpore so zákonom, a to s ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, boli dohodnuté aj úroky z omeškania vo výške 0,25 % denne. Súd prvého stupňa tiež poukázal na znenie ust. § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého jednou z požiadaviek na to, aby bolo možné vykonať exekúciu na podklade

notárskej zápisnice je, že táto obsahuje právny záväzok, teda dohodu oboch strán záväzkovoprávneho vzťahu. Z toho vyplýva, že exekučným titulom nemôže byť notárska zápisnica, ktorej účastníkom bola len jedna strana, v tomto prípade povinný, nakoľko notárska zápisnica môže byť spôsobilým exekučným titulom len vedy, ak sú jej účastníkmi obe strany, okrem súhlasu povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Keďže posudzovaná notárska zápisnica neobsahovala záväzok, ale len prehlásenie povinného, nebola spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie. Vzhľadom na uvedené súd prvého stupňa exekúciu vyhlásil za neprípustnú a túto zastavil. Žiadnemu účastníkovi náhradu trov exekúcie nepriznal, nakoľko súdny exekútor náhradu trov exekúcie nežiadal.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté rozhodnutie vo výroku o zastavení zrušiť a v rozsahu zrušenia vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Namietal záver súdu prvého stupňa, že Zmluva o úvere uzavretá medzi oprávneným a povinným je zmluvou spotrebiteľskou riadiacou sa zákonom č. XXX/XXXX Z. z. o spotrebiteľských úveroch. Uviedol, že účastníci uzavreli túto zmluvu podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka a na túto zmluvu nemožno aplikovať zákon o spotrebiteľských úveroch z dôvodu, že nespĺňa charakter spotrebiteľského úveru vymedzený v ust. § 2 písm. a/ a b/ a § 4 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch účinného k 06.04.2005. Ďalej namietal posúdenie dohodnutých úrokov z omeškania zo strany súdu prvého stupňa ako neprimerane vysokých. Oprávnený sa tiež nestotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa, podľa ktorého nie je predmetná notárska zápisnica spôsobilým exekučným titulom z dôvodu, že chýba účasť povinného aj oprávneného pri jej spísaní. Podľa oprávneného žiaden zákon nepredpisuje povinnú účasť veriteľa pri spisovaní notárskej zápisnice, čo vyplýva aj zo samotného znenia ust. § 41 ods. 2 Exekučného poriadku. Tiež namietal, že preskúmavanie veci z hľadiska hmotného práva ide v exekučnom konaní nad rámec preskúmavania formálnej a materiálnej stránky vykonateľnosti exekučného titulu. Žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil.

Povinný zostal v odvolacom konaní nečinný.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je nedôvodné.

Oprávnený podal odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie, nakoľko mal za to, že notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, je spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinný uzavreli dňa 06.04.2005 Zmluvu o úvere č. XXXXXXX, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnému úver vo výške 531,10 eur, ktorý sa povinný zaviazal vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie vo výške 424,88 eur, t. j. spolu 955,98 eur. Súčasťou tejto zmluvy bolo aj splnomocnenie, ktorým povinný splnomocnil Mgr. C. K. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t. j. aby v jeho mene uznal záväzok z tohto úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom. Na základe tohto splnomocnenia Mgr. C. K. uznal za povinného záväzok z tohto úveru pred notárom JUDr. Y. V., o čom bola spísaná notárska zápisnica sp. zn. N XXXX/XXXX, Nz XXXXX/XXXX zo dňa 18.09.2005, a súhlasil, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou. Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, je preto nevyhnutná účasť dlžníka pri spisovaní tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a to buď osobne alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu. V uvedenom prípade povinného ako dlžníka pri spisovaní predmetnej notárskej zápisnice zastupoval Mgr. C. K. na základe plnomocenstva udeleného mu povinným v Zmluve o úvere.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy - dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka) . Takáto zmluva je potom v zmysle ust. § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná a nemôžu z nej vznikať žiadne práva a povinnosti.

V prejednávanej veci podmienkou uzavretia úverovej zmluvy a poskytnutia úveru povinnému bolo zároveň na predtlači Zmluvy o úvere splnomocniť Mgr. C. K. na zastupovanie povinného pri vyhlásení o uznaní právneho záväzku. Advokát, ktorý mal povinného pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v Zmluve o úvere veriteľom - oprávneným, a povinný nemal možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasil so spísaním notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Za takejto situácie je tu zjavný rozpor záujmov medzi splnomocnencom, ktorý bol určený oprávneným, pretože výber splnomocnenca oprávneným nedáva dostatočnú záruku, že tento bude zastupovať oprávnené záujmy povinného. Oprávnený si zjavne určil tohto zástupcu za tým účelom, aby presadzoval a obhajoval jeho záujmy a tieto sú v protiklade a v konflikte so záujmami povinného. Existujúci rozpor záujmov medzi zástupcom a zastúpeným (povinným) vylučuje možnosť vzniku platnej dohody o plnomocenstve. Povinný teda platne nesplnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra svojím zastupovaním, tento nebol oprávnený v jeho mene spísať notársku zápisnicu a uznať záväzok z úveru.

V Zmluve o úvere teda chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinného splnomocniť advokáta Mgr. C. K. na vykonanie vyhlásenia v jeho mene. Predmetná notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, neobsahuje prejav vôle povinného o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou a preto nemôže byť exekučným titulom voči tejto osobe. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe. Preto odvolací súd považoval za nadbytočné zaoberať sa ďalšími odvolacími námietkami oprávneného.

Na základe uvedeného odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a ostatným účastníkom preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.