KSKE 12 CoE 119/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 12 CoE 119/2012

KS v Košiciach, dátum 27.06.2012, sp.zn. KSKE 12 CoE 119/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/119/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810205121 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810205121.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Q. bytové družstvo, J., so sídlom v J., B. 49, IČO: XX XXX XXX, zastúpený: JUDr. Erikou Simanovou, advokátkou so sídlom v Rožňave, Akademika Hronca 9, proti povinnej: M. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom v J., Čučmianska 3, v konaní vedenom u súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského, so sídlom v Rožňave, Akademika Hronca 3, pod sp. zn. EX 441/2010, o vymoženie 721,13 eur s príslušenstvom, o odvolaní JUDr. Petra Molnára, súdneho exekútora so sídlom v Košiciach, Kupeckého 29 proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 18.01.2012, č. k. 11Er/379/2010-111, takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením námietky súdneho exekútora JUDr. Petra Molnára proti rozvrhu výťažku zo dňa 22.07.2011 zamietol a schválil rozvrh výťažku z dražby nehnuteľnosti vykonaný súdnym exekútorom JUDr. Petrom Hodermarským pod sp. zn. EX 441/2010 na rozvrhovom pojednávaní konanom dňa 22.07.2011 o 10.00 hod na Exekútorskom úrade v Rožňave, Akademika Hronca 3. Predmetné uznesenie vydal vyšší súdny úradník.

Proti tomuto uzneseniu podal v celom rozsahu odvolanie JUDr. Peter Molnár, súdny exekútor a žiadal, aby súd vyhovel jeho námietkam proti rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľnosti a rozvrh neschválil.

Zákonný sudca vo veci uznesením zo dňa 28.03.2012, č. k. 11Er/379/2010-135, o odvolaní proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka rozhodol tak, že námietky súdneho exekútora JUDr. Petra Molnára vznesené proti rozvrhu výťažku dražby nehnuteľnosti zo dňa 22.07.2011 zamietol. V časti odvolania proti výroku, ktorým súd obsadený vyšším súdnym úradníkom schválil rozvrh výťažku, vec predložil odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní.

Podľa § 161 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , námietky sa zapíšu do zápisnice. O týchto námietkach rozhoduje súd (§ 45) . Proti rozhodnutiu súdu o námietkach nie je prípustné odvolanie.

Podľa § 374 ods. 4 veta posledná O.s.p., ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202) , rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

Ako vyplýva z citovaného ust. § 161 ods. 2 Exekučného poriadku, odvolanie proti uzneseniu, ktorým sa rozhodlo o námietkach proti rozvrhu výťažku, nie je prípustné. Ak však vo veci konal a predmetné uznesenie vydal vyšší súdny úradník, rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a vo veci opätovne rozhodne sudca. Tak tomu bola aj v danom prípade, keď zákonný sudca o odvolaní JUDr. Petra Molnára proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka, ktorým námietky proti rozvrhu výťažku zamietol a rozvrh výťažku schválil, rozhodol opätovne uznesením, ktorým námietky proti rozvrhu výťažku zamietol.

Opomenul však vziať do úvahy, že od rozhodnutia o námietkach proti rozvrhu výťažku je závislý výrok, ktorým súd rozhoduje o schválení, resp. nechválení rozvrhu výťažku. Preto podaním odvolania proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka nedošlo k zrušeniu len výroku o námietkach proti rozvrhu výťažku, ale aj výroku o schválení rozvrhu výťažku. Zákonný sudca vo veci bol povinný opätovne rozhodnúť aj o schválení, resp. nechválení rozvrhu výťažku. V zmysle uvedeného bola potom vec predložená odvolaciemu súdu nedôvodne.

Preto odvolací súd vrátil vec súdu prvého stupňa, nakoľko o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Petra Molnára proti výroku uznesenia, ktorým súd schválil rozvrhu výťažku, mal opätovne rozhodnúť zákonný sudca vo veci.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.