KSKE 12 CoE 173/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 12 CoE 173/2012

KS v Košiciach, dátum 29.08.2012, sp.zn. KSKE 12 CoE 173/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/173/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012898658 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012898658.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: C. zdravotná poisťovňa, a.s., X.: XX XXX XXX, K. XX, D., pobočka J., I. trh 1, proti povinným: 1/ W. W., nar. XX.XX.XXXX, 2/ A. Q., nar. XX.XX.XXXX, obaja bytom C. XXXX, T., F. republika, v konaní vedenom u súdneho exekútora S.. N. H., O. H. 3, W., pod sp. zn. EX 43/06, o vymoženie 38,27 eur s príslušenstvom, o odvolaní povinného v 1. rade proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 24.01.2012, č. k. 4Er/17/2006-8, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie povinného v 1. rade.

Ž i a d e n z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu zastavil, priznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 60,74 eur a uložil oprávnenému povinnosť uhradiť trovy exekúcie priznané súdnemu exekútorovi súdom vo výške 60,74 eur v lehote do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie povinný v 1. rade. Namietal, že nie je si vedomý žiadneho dlhu voči oprávnenému. Od roku 2002 je prihlásený k pobytu v F. republike, napriek tomu mu zo strany súdneho exekútora nebolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Je nemajetný a žiada, aby súd nepriznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 60,74 eur.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) skôr, než pristúpil k vecnému prejednaniu podaného odvolania, zaoberal sa prípustnosťou podania odvolania zo strany povinného v 1. rade proti uzneseniu súdu prvého stupňa.

Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , účastníkmi konania sú oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor.

Podľa § 201 O.s.p., účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Citované ust. § 201 O.s.p. určuje okrem iného aj subjektívnu podmienku prípustnosti odvolania tým, že právo podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa zveruje účastníkovi. Z účelu odvolania ale vyplýva, že nie každému účastníkovi prislúcha právo podať odvolanie. Toto právo nie je dané tomu účastníkovi, v neprospech ktorého rozhodnutie súdu nevyznelo, a ktorý týmto rozhodnutím nebol dotknutý v svojich právach. Právo na podanie odvolania možno priznať len tomu účastníkovi, ktorému bola rozhodnutím súdu spôsobená ujma na jeho právach. Ujma sa určuje predovšetkým tým, či vydané rozhodnutie svojím obsahom znevýhodňuje osobu podávajúcu opravný prostriedok, t. j. či právne účinky rozhodnutia zhoršujú jej právne postavenie a či preto u nej existuje možnosť požadovať na súde vyššieho stupňa odchylné rozhodnutie vo svoj prospech.

V posudzovanom prípade súd prvého stupňa exekúciu vedenú proti povinným zastavil a na náhradu trov exekúcie zaviazal oprávneného. Toto rozhodnutie teda vyznelo v prospech povinných, nakoľko ním nielen že došlo k zastaveniu exekúcie proti ním vedenej ale povinní neboli ani zaviazaní na náhradu trov zastavenej exekúcie. Preto u nich neexistuje možnosť požadovať na odvolacom súde odchylné rozhodnutie vo svoj prospech a teda nie je daná subjektívna podmienka prípustnosti odvolania. Ak povinný v 1. rade podal odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, ktoré vyznelo v jeho prospech, je potrebné toto odmietnuť.

Na základe uvedeného odvolací súd odmietol odvolanie povinného v 1. rade podľa ust. § 218 ods. písm. b/ O.s.p., keďže odvolanie bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. (s použitím analógie) v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. tak, že náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, pretože ďalším účastníkom v súvislosti s odvolaním povinného v 1. rade preukázateľne žiadne trovy nevznikli.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu perom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.