KSKE 12 CoE 205/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 12 CoE 205/2012

KS v Košiciach, dátum 29.08.2012, sp.zn. KSKE 12 CoE 205/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/205/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7807203070 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7807203070.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: X. republika - O. riaditeľstvo F. zboru v W. W., ul. 9. mája 1, W. W., proti povinnému: H. N., nar. XX.XX.XXXX, B. XXXX/X, H., v konaní vedenom u súdneho exekútora U.. G.. U. L., F.., O. P., H. X., pod sp. zn. EX 3350/07, o vymoženie 33,19 eur s príslušenstvom, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 30.05.2012, č. k. 8Er/259/2007-16, takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením pripustil zmenu účastníka na strane oprávneného, a to ak, že namiesto pôvodného oprávneného: X. - O. riaditeľstvo F. zboru v W. W., IČO: XX XXX XXX, 9. mája 1, XXX XX W. W. vstúpil do konania nový oprávnený: X. konsolidačná, a.s., G.: XX XXX XXX, I. XX, XXX XX W..

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie povinný, nakoľko celé súdne konanie a aj vstup nového oprávneného do konania považoval za nedôvodný. Z obsahu jeho podania vyplýva, že žiada napadnuté uznesenie zrušiť a exekúciu zastaviť.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a predmetné uznesenie vydal vyšší súdny úradník. Po podaní odvolania oprávneným zákonný sudca predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Podľa § 374 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa ( § 202) , rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

Podľa § 202 ods. 2 O.s.p., odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

Podľa § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu podľa § 41. Ak nastanú

skutočnosti, na ktorých základe dochádza k prevodu alebo prechodu práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu, sú účastníci konania povinní bez zbytočného odkladu písomne oznámiť tieto skutočnosti exekútorovi. Oznámenie musí byť doložené listinou preukazujúcou prevod alebo prechod práv alebo povinností. Návrh na pripustenie zmeny účastníkov konania je exekútor povinný súdu doručiť v lehote 14 dní odo dňa, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel. Súd rozhodne do 60 dní od doručenia návrhu uznesením. Rozhodnutie sa doručí exekútorovi, oprávnenému a povinnému, ktorí sú označení v exekučnom titule, a tomu účastníkovi, na ktorého právo alebo povinnosť prešla.

Ako vyplýva z citovaného ust. § 202 ods. 2 O.s.p., proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní podľa osobitného zákona odvolanie v zásade nie je prípustné, pokiaľ tento osobitný zákon neurčuje inak. Týmto osobitným zákonom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , ktorý postup súdu pri rozhodovaní o zmene účastníka exekučného konania upravuje v ust. § 37. Nakoľko v tomto ustanovení zákon výslovne neuvádza, že proti rozhodnutiu súdu o zmene účastníka konania odvolanie je prípustné, potom v zmysle ust. § 202 ods. 2 O.s.p. je potrebné mať za to, že odvolanie proti rozhodnutiu o zmene účastníka exekučného konania nie je prípustné.

Uvedené však neplatí v prípade, ak vo veci konal a rozhodnutie vydal vyšší súdny úradník. Proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka je v zmysle ustanovenia § 374 ods. 4 O.s.p. a čl. 142 Ústavy SR odvolanie vždy prípustné.

Ustanovenie § 374 ods. 4 O.s.p. upravuje v prípade odvolanie proti rozhodnutiu vydanému v občianskom súdnom konaní súdnym úradníkom alebo justičným čakateľom autoremedúrou, ktorou sudca, ktorý by inak bol zákonným sudcom vo veci, môže odvolaniu celkom vyhovieť. Táto úprava je v súlade s čl. 142 Ústavy SR, lebo rešpektuje povinnosť sudcu rozhodnúť o odvolaní, ktoré vydal zamestnanec súdu poverený sudcom. V prípade podania odvolania v odvolacej lehote oprávnenou osobou proti rozhodnutiu súdneho úradníka, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa, sa rozhodnutie podaním odvolania zrušuje zo zákona a následne je o veci povinný rozhodnúť zákonný sudca.

V posudzovanom prípade vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Po podaní odvolania, ktoré smeruje proti uzneseniu, proti ktorému odvolanie nie je prípustné, zákonný sudca predložil vec odvolaciemu súdu v rozpore s ust. § 374 ods. 4 O.s.p., nakoľko podaním odvolania došlo k zrušeniu tohto rozhodnutia zo zákona a zákonný sudca bol povinný o zmene účastníka exekučného konania opätovne rozhodnúť.

Na základe uvedeného odvolací súd vrátil vec súdu prvého stupňa ako nedôvodne predloženú pre nedodržanie postupu podľa § 374 ods. 4 O.s.p.

V ďalšom konaní bude úlohou súdu prvého stupňa opätovne rozhodnúť o návrhu na zmenu účastníka exekučného konania a zároveň posúdiť aj skutočnosti uvádzané povinným v podaní zo dňa 08.06.2012, ktoré možno posúdiť aj ako návrh na zastavenie exekúcie.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.