KSKE 12 CoE 286/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 12 CoE 286/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/286/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211214263 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211214263.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: A. poisťovňa, a.s., so sídlom v X., W. XX, IČO: XX XXX XXX, zastúpený JUDr. Branislavom Zubercom, advokátom so sídlom v Bratislave, Michalská 9, proti povinnému: T. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom v W., W. 556/65, v konaní vedenom u súdneho exekútora Mgr. Jána Kostku, so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta 82, pod sp. zn. EX 570/2011, o vymoženie 193,79 eur s príslušenstvom, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 05.08.2011, č. k. 39Er/1316/2011-11, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením námietkam povinného proti exekúcii čiastočne vyhovel, a to v časti istiny vo výške 193,79 eur a v časti trov predchádzajúceho konania vo výške 77,12 eur.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa návrhom zo dňa 02.05.2011 domáhal u súdneho exekútora Mgr. Jána Kostku vykonania exekúcie na vymoženie 193,79 eur s príslušenstvom na základe exekučného titulu, ktorým je platobný rozkaz Okresného súdu Košice II zo dňa 02.08.20110, č. k. 20Ro/258/2010-15. Vo veci bolo súdnemu exekútorovi dňa 27.05.2011 udelené poverenie na vykonanie exekúcie č. 5803/120674. V priebehu exekúcie povinný doručil súdu prvého stupňa a súdnemu exekútorovi námietky proti exekúcie, v ktorých namietal, že vymáhanú istinu spolu s trovami konania vo výške 270,91 eur uhradil ešte v lehote na podanie odporu proti platobnému rozkazu, t. j. 03.09.2010. Oprávnený k námietkam povinného uviedol, že tento skutočne uhradil istinu vo výške 193,70 eur a trovy konania vo výške 77,12 eur, neuhradené však ostali úroky z omeškania vo výške 51,90 eur, pričom oprávnený trval na ich vymožení. Na základe uvedeného mal súd prvého stupňa za preukázané, že povinný dňa 03.09.2010, teda ešte pred začatím exekučného konania, uhradil oprávnenému vymáhanú pohľadávku vo výške 270,91 eur, čo potvrdil aj oprávnený. Exekučným titulom však bol povinný zaviazaný zaplatiť oprávnenému aj úrok z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 193,79 eur od 14.07.2007 do zaplatenia, čo predstavuje 51,90 eur. Povinný nepredložil súdu žiaden dôkaz o tom, že suma zodpovedajúca úrokom z omeškania bola uhradená. Na základe uvedeného súd prvého stupňa námietkam povinného proti exekúcii podľa § 50 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) vyhovel, a to v časti istiny vo výške 193,79 eur a v časti trov predchádzajúceho konania vo výške 77,12 eur.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie povinný.

Nesúhlasil s návrhom oprávneného na vykonanie exekúcie a s postupom súdneho exekútora, ktorý podal žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie 8 mesiacov po uhradení istiny a povinnému navyše zablokoval účet, čím ohrozil jeho finančnú situáciu. Uviedol, že o neuhradení úroku z omeškania

sa dozvedel až z uznesenia súdu prvého stupňa. Pohľadávka vymáhaná v tomto konaní sa týkala jeho vozidla, ktoré predal 01.01.2007. Napriek tejto skutočnosti oprávnený žiadal o zaplatenie poistného až do 13.07.2007. Povinný v čase vydania platobného rozkazu kontaktoval oprávneného, od ktorého mu bolo telefonicky oznámené, že v prípade, ak uhradí vymáhanú istinu a trovy konania, úrok z omeškania mu bude odpustený. Z obsahu odvolania povinného vyplýva, že tento žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a námietkam v celom rozsahu vyhovieť.

Oprávnený sa k podanému odvolaniu nevyjadril. Po predložení veci odvolaciemu súdu súdny exekútor doručil súdu prvého stupňa návrh oprávneného na zastavenie exekúcie zo dňa 22.03.2012, v zmysle ktorého oprávnený žiadal o zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1 písm. c/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) .

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní povinného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie povinného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a zrušil uznesenie súdu prvého stupňa.

V prejednávanej veci súd prvého stupňa napadnutým uznesením námietkam povinného proti exekúcii čiastočne vyhovel, a to v časti istiny vo výške 193,79 eur a v časti trov predchádzajúceho konania vo výške 77,12 eur. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie povinný a vec bola predložená odvolaciemu súdu. Počas odvolacieho konania oprávnený podaním zo dňa 22.03.2012 žiadal zastaviť exekúciu podľa ust. § 57 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku, v zmysle ktorého exekúciu súd zastaví, ak zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie.

Odvolací súd k tomu uvádza, že exekučné konanie možno začať len na návrh (§ 36 ods. 1 Exekučného poriadku) . Exekučné konanie je teda konaním návrhovým, ovládaným dispozičnou zásadou. Dispozičný princíp ovláda toto konanie aj v tom smere, že proti vôli oprávneného v ňom nemožno pokračovať. Výrazom dispozičného oprávnenia je ustanovenie § 57 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku, podľa ktorého exekúciu súd zastaví, ak zastavenie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie. Preto v ktoromkoľvek štádiu môže oprávnený navrhnúť zastavenie exekúcie a súd je povinný jeho vôľu rešpektovať.

Za daného stavu, ak oprávnený podal návrh na zastavenie exekúcie, je súd prvého stupňa aj odvolací súd povinný túto prejavenú vôľu rešpektovať. Je potom nad potreby tohto konania ďalej rozhodovať o námietkach proti exekúcii, a to aj v odvolacom konaní, nakoľko v zmysle prejavu vôle oprávneného dôjde k zastaveniu predmetnej exekúcie.

Na základe uvedeného odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa ako nadbytočné vzhľadom na priebeh exekučného konania.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011)

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.