KSKE 12 CoE 29/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/29/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809201489 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809201489.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: J. súd B., s.r.o., so sídlom v B., J. XX, IČO: XX XXX XXX, proti povinnej: J. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. nad A. XXX, zastúpená opatrovníčkou Máriou Bencovou, pracovníčkou Okresného súdu Rožňava, v konaní vedenom u súdneho exekútora JUDr. Bohumila Husťáka, so sídlom v Košiciach, Žriedlová 3, pod sp. zn. EX 185/09, o vymoženie trov predchádzajúceho konania v sume 1 427,33 eur, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 19.05.2011, č. k. 5Er/81/2009-119, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením odložil exekúciu do právoplatného skončenia súdneho konania, ktoré prebieha na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 6C/54/2009.

V odôvodnení uviedol, že na základe návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie a exekučného titulu, ktorým je rozhodcovský rozsudok oprávneného zo dňa 18.02.2009, sp. zn. 1Cb/13/2008-101, poveril súd prvého stupňa vykonaním exekúcie vo veci súdneho exekútora JUDr. Ing. Bohumila Husťáka poverením č. XXXX XXXXXX zo dňa 18.03.2009. Povinná podaním zo dňa 09.04.2009 požiadala o odklad exekúcie. Súd prvého stupňa uznesením zo dňa 14.09.2009, č. k. 5Er/81/2009-41 povolil odklad exekúcie až do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 29Cb/88/2009, predmetom ktorého bola aj zrušenie exekučného titulu. Na odvolanie oprávneného Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 22.02.2010, č. k. 2CoE/42/2010-67, toto uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Oprávnený s návrhom na odklad exekúcie nesúhlasil, nakoľko mal za to, že iniciovanie konania o neplatnosť rozhodcovskej doložky a o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorý je exekučným titulom, nie je dôvodom na zastavenie exekúcie. Súd prvého stupňa ďalej zistil, že konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 29Cb/88/2009 o určenie neplatnosti rozhodcovskej doložky v Dohode o stabilizačnej odmene výhradného sprostredkovateľa poistenia, o zrušenie rozhodcovských rozsudkov Arbitrážneho súdu Košice a o nariadenie predbežného opatrenia bolo zastavené uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 17.06.2009, č. k. 29Cb/88/2009-116, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.08.2009. Týmto konanie sp. zn. 29Cb/88/2009 odpadlo ako dôvod na zastavenie exekúcie. Povinná naďalej trvala na odklade exekúcie, a to z dôvodu konania prebiehajúceho na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 6C/54/2009 o nedostatku právomoci rozhodcovského súdu a o neplatnosť rozhodcovskej doložky. Súd prvého stupňa citoval ust. § 56 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a § 45 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a uviedol, že odklad exekúcie podľa citovaných ustanovení je možný za predpokladu, že možno dôvodne očakávať zastavenie exekúcie. V danom prípade možným dôvodom zastavenia exekúcie bolo vedenie konania na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 6C/54/2009 o neplatnosť rozhodcovskej doložky v dohode o stabilizačnej odmene výhradného sprostredkovateľa poistenia a o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky. Keďže rozhodcovský rozsudok, ktorý je exekučným titulom v tomto konaní, bol odvodený od právomoci rozhodcovského súdu vo veci konať na základe tejto rozhodcovskej doložky,

je nepochybné, že výsledok tohto konania má vplyv na exekučný titul. Úspech povinnej v konaní o neplatnosť rozhodcovskej doložky by znamenal nevykonateľnosť exekučného titulu a bol by dôvodom na zastavenie exekúcie. Z predložených dôkazov mal súd prvého stupňa za to, že v danom konaní nešlo o zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, nakoľko samotná rozhodcovská doložka - kedy právo voľby, menovania, určenia zodpovednej osoby za vedenie sporu patrilo výlučne poisťovni - mohlo spôsobiť nerovné postavenie oprávneného a povinnej v konaní pred rozhodcovským súdom. Podľa súdu prvého stupňa nebolo možné osvedčiť, že konanie, ktoré je dôvodom na odklad exekúcie, už dospelo do štádia, v ktorom možno očakávať úspech žaloby, nakoľko by takýto záver znamenal neprípustné prejudikovanie prebiehajúceho konania. Na základe uvedeného súd prvého stupňa povolil odklad exekúcie podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku až do skončenia konania prebiehajúceho na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 6C/54/2009.

Proti uneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Namietal, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav, konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom. Zdôraznil, že len samotné iniciovanie konania na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 6C/54/2009 neodôvodňuje záver, že povolenie odkladu exekúcie je dôvodné, pričom poukázal na rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 13CoE/153/2010-65. Uviedol, že konanie vedené na Okresnom súde Trebišov nebolo dosiaľ skončené, nie je zrejmé, či v tomto konaní bol zaplatený súdny poplatok, v tomto nebolo ukončené dokazovanie, nebol vydaný rozsudok a žalovaný v ňom neuznal nároky vyplývajúce zo žaloby, ani nebol schválený zmier. Oprávnený mal za to, že dosiaľ nebolo osvedčené, že povinná bude v konaní 6C/54/2009 úspešná, pričom vytýkal súdu prvého stupňa, že pri rozhodovaní o odklade exekúcie vychádzal len zo žaloby povinnej podanej na Okresný súd Trebišov. Z napadnutého uznesenia nevyplývalo ani to, voči komu je vedené konanie pod sp. zn. 6C/54/2009 a či možno očakávať úspech povinnej v tomto konaní. Tiež namietal, že vo výroku napadnutého uznesenia absentuje dôvod odkladu exekúcie a o tomto bolo rozhodnuté bez nariadenia pojednávania. Poukázal na ustálenú prax Ústavného súdu Slovenskej republiky, v zmysle ktorej objektívny postup orgánov verejnej moci sa musí prejaviť nielen vo využití všetkých dostupných zdrojov zisťovania skutkového stavu na rozhodnutie, ale aj v tom, že takéto rozhodnutie obsahuje aj odôvodnenie, ktoré preukázateľne vychádza z týchto objektívnych postupov a ich využitia v súlade s procesnými predpismi. Základným účelom odkladu exekúcie je ochrana toho, kto o odklad žiada, pričom však musia byť rešpektované aj základné práva toho, voči komu takéto rozhodnutie smeruje. Oprávnený namietal, že súd prvého stupňa rozhodol o odklade exekúcie napriek tomu, že povinná okrem argumentu o iniciovaní konania vedenom na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 6C/54/2009 neuviedla žiadne skutočnosti odôvodňujúce záver o existencii dôvodov na zastavenie predmetnej exekúcie. Podanie žaloby nemá samo o sebe vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť exekučného titulu a automaticky neznamená odklad exekúcie. Povinná nepredložila exekučnému súdu žiadne rozhodnutie odôvodňujúce zastavenie exekúcie. Z jej strany nedošlo k dobrovoľnému uspokojeniu pohľadávky oprávneného a tento musel pristúpiť k nútenému výkonu rozhodnutia. Napriek legitímnemu očakávaniu, že pohľadávka oprávneného bude vymožená, tento musí trpieť odklad exekúcie, pričom vymožiteľnosť pohľadávky do ukončenia konania vedeného na Okresnom súdu Trebišov môže byť vážne ohrozená. Exekúcia sa začala na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu, ktorého správnosť sa predpokladá. Povolenie odkladu exekúcie znamená odloženie vykonateľnosti tohto exekučného titulu, hoci vykonateľnosť môže súd primárne odložiť len v konaní o návrhu podľa § 40 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Navyše súd prvého stupňa v napadnutom uznesení ani neosvedčil, že možno očakávať zastavenie predmetnej exekúcie keď uviedol, že až od výsledku konania 6C/54/2009 závisí, či bude možné v exekúcii pokračovať alebo sa táto zastaví. Zdôraznil, že exekučnému súdu neprislúcha právo spochybňovať právoplatnosť a vykonateľnosť exekučného titulu.

Povinná zostala v odvolacom konaní nečinná.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Zákonný sudca o odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka v súlade s ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Predmetom odvolacieho konania je posúdenie správnosti povolenia odkladu predmetnej exekúcie z dôvodu vedenia konania na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 6C/54/2009 o určenie neplatnosti rozhodcovskej doložky v dohode o stabilizačnej odmene výhradného sprostredkovateľa poistenia a o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky.

Povinná podaním zo dňa 09.04.2009 vzniesla námietky proti exekúcii a žiadala povoliť odklad exekúcie, nakoľko na Okresnom súde Košice I sa viedlo konanie o určenie neplatnosti rozhodcovskej doložky (sp. zn. 39C/141/2009, neskôr 29Cb/88/2009) a konanie o zrušenie rozhodcovského rozsudku (sp. zn. 1Cb/13/2008) . Súd prvého stupňa uznesením zo dňa 14.09.2009, č. k. 5Er/81/2009-41, povolil odklad exekúcie vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 5Er/81/2009 do právoplatného skončenia súdneho konania prebiehajúceho na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 29Cb/88/2009. Na odvolanie oprávneného Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 22.02.2010, č. k. 2CoE/42/2010-67, toto rozhodnutie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Tento zistil, že konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 29Cb/88/2009 o určenie neplatnosti rozhodcovskej doložky v Dohode o stabilizačnej odmene výhradného sprostredkovateľa poistenia, o zrušenie rozhodcovských rozsudkov Arbitrážneho súdu Košice a o nariadenie predbežného opatrenia bolo zastavené uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 17.06.2009, č. k. 29Cb/88/2009-116, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.08.2009. Napriek uvedenému povinná naďalej trvala na odklade exekúcie a podaním zo dňa 07.07.2010 uviedla, že na Okresnom súde Trebišov sa vedie konanie o neplatnosť rozhodcovskej doložky (sp. zn. 6C/54/2009) . Podľa predloženej žaloby ide o konanie v právnej veci žalobcov: Ing. L. L. a spol., proti žalovanému: T. L., o určenie neplatnosti rozhodcovskej doložky v dohode o stabilizačnej odmene výhradného sprostredkovateľa poistenia a o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky. Podľa tvrdenia povinnej predmetom tohto konania je aj určenie neplatnosti rozhodcovskej doložky, ktorá oprávňovala rozhodcovský súd vydať rozhodcovský rozsudok, ktorý je exekučným titulom v tomto konaní.

Exekučným titulom v tomto konaní je rozhodcovský rozsudok vydaný dňa 18.02.2009 Mgr. F. B., rozhodcom Arbitrážneho súdu Košice v právnej veci žalobcu: T. L., proti žalovanej: J. T., v konaní o zaplatenie 1 991,64 eur. Rozhodcovský súd odvodzoval svoje oprávnenie vo veci konať od rozhodcovskej doložky uvedenej v čl. 4 a v čl. 6 Dohody o stabilizačnej odmene výhradného sprostredkovateľa poistenia zo dňa 15.11.2007.

Podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku, aj bez návrhu môže súd povoliť odklad exekúcie, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená (§ 57 ) .

Jednou zo základných požiadaviek na exekučné konanie je podmienka rýchleho núteného uskutočnenia práva oprávneného. Exekúcia sa vykonáva na návrh a v prospech oprávneného, nemožno však v rámci tohto konania zabúdať ani na účinnú ochranu práv a oprávnených záujmov povinného. Medzi dôležité procesné prostriedky ochrany povinného patrí odklad núteného výkonu exekučného titulu, resp. odklad exekúcie. Zmyslom a cieľom tohto inštitútu je odložiť (oddialiť) vykonanie exekúcie, po určitú dobu v nej nepokračovať, a tak ochrániť povinného pred nepriaznivými následkami okamžitého výkonu exekúcie.

Rozhodnutie súdu o odklade exekúcie je výrazným zásahom do práva oprávneného na nútené vymoženie priznanej pohľadávky, a preto je potrebné pristupovať k posudzovaniu podmienok na odklad

exekúcie s náležitou opatrnosťou. Rozhodnutie súdu o odklade exekúcie nemôže byť založené na svojvôli ale vždy musí vychádzať z konkrétnych skutočností a relevantných dôkazov. Pri odklade exekúcie podľa ust. § 56 ods. 2 Exekučného poriadku sa exekučný súd opiera o skutočnosť, že bolo začaté konanie alebo procesný postup, kde výsledok tohto konania alebo postupu môže reálne založiť dôvod na zastavenie exekúcie pre niektorý z dôvodov uvedených v ust. § 57 Exekučného poriadku. Tento právny dôvod na povolenie odkladu je však potrebné doplniť aj o skutočnosti, z ktorých vyplýva, že očakávanie zastavenia exekúcie je reálne.

Súd prvého stupňa povolil odklad exekúcie z dôvodu, že možno očakávať zastavenie exekúcie z dôvodu vyslovenia neplatnosti rozhodcovskej doložky, ktorá oprávňovala rozhodcovský súd vydať rozhodcovský rozsudok, ktorý je exekučným titulom v tomto konaní. Z odôvodnenia napadnutého uznesenia vyplýva, že súd prvého stupňa svoje rozhodnutie oprel predovšetkým o argument podania žaloby o vyslovenie neplatnosti rozhodcovskej doložky, avšak neuviedol žiadne skutočnosti odôvodňujúce právny záver o možnom zániku vymáhaného nároku, o existencii skutočností brániacich vymáhateľnosti vymáhaného nároku alebo o existencii dôvodov, pre ktoré by bola exekúcia neprípustná, a to vrátane dôvodov na zastavenie exekúcie podľa § 57 Exekučného poriadku.

Súdu prvého stupňa predovšetkým nebola predložená Dohoda o stabilizačnej odmene výhradného sprostredkovateľa poistenia zo dňa 15.11.2007, v ktorej sa nachádzala predmetná rozhodcovská doložka. Zo žaloby podanej na Okresnom súde Trebišov nevyplýva, kedy a medzi akými osobami bola uzavretá Dohoda o stabilizačnej odmene výhradného sprostredkovateľa poistenia, vyslovenia neplatnosti ktorej sa domáhali účastníci konania, a teda či sa jedná o tú istú dohodu, v ktorej bola obsiahnutá rozhodcovská doložka relevantná pre toto konanie. Povinná v exekučnom konaní nepreukázala základný predpoklad na povolenie odkladu exekúcie, a to skutočnosť, že výsledok konania vedeného na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 6C/54/2009 môže v konečnom dôsledku viesť k zastaveniu posudzovanej exekúcie z dôvodu podľa § 57 ods. 1 písm. b/ Exekučného poriadku, teda z dôvodu, že rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným.

Preto bolo potrebné pre náležité rozhodnutie o návrhu povinnej na odklad exekúcie zistiť, vyslovenia neplatnosti ktorej rozhodcovskej doložky sa povinná v konaní pred Okresným súdom Trebišov sp. zn. 6C/54/2009 domáhala a v akom štádiu sa toto konanie nachádza, teda či je daný predpoklad, aby povinná bola v tomto konaní úspešná a či výsledok tohto konania môže mať za následok zastavenie posudzovanej exekúcie.

Navyše, ak súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že nemôže osvedčiť, či konanie, ktoré je dôvodom na odklad exekúcie, už dospelo do štádia, v ktorom možno očakávať úspech žaloby, nakoľko by tým neprípustne prejudikoval prebiehajúce konanie, odvolací súd uvádza, že posúdenie platnosti rozhodcovskej doložky, na základe ktorej bol vydaný rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul je povinnosťou aj exekučného súdu. Súdna prax je jednotná v názore, že už v štádiu posudzovania splnenia zákonných predpokladov pre poverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie sa exekučný súd okrem iného zaoberá tým, či rozhodnutie (iný titul) uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie bolo vydané orgánom s právomocou na jeho vydanie a či z hľadísk zakotvených v príslušných právnych predpisov ide o rozhodnutie (iný titul) vykonateľné tak po stránke formálnej, ako aj materiálnej. Pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný riešiť otázku, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy (viď uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 9. februára 2012, sp. zn. 3Cdo 122/2011) .

Oprávnený v podanom odvolaní namietal, že o návrhu povinnej na odklad exekúcie bolo rozhodnuté bez nariadenia pojednávania. Odvolací súd k tomu uvádza, že v exekučnom konaní, ako osobitnom type nesporového konania, sa v zásade rozhoduje len na základe predložených listín, bez nariaďovania pojednávania. Tak tomu bolo aj v posudzovanom prípade, kedy súd prvého stupňa pri rozhodovaní o návrhu povinnej na odklad exekúcie vychádzal zo skutočností vyplývajúcich zo súdneho spisu, vrátane do neho založených listín. Vzhľadom na to oboznamovanie sa s obsahom listín, ktoré je zamerané na

posúdenie splnenia podmienok konania a vyhovenia návrhu na odklad exekúcie, sa nemusí vykonávať na pojednávaní a za prítomnosti oprávneného a povinného.

Na základe uvedeného odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie podľa ust. § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V tomto súd prvého stupňa opätovne posúdi splnenie podmienok na povolenie odkladu exekúcie, aj vzhľadom na obsah a priebeh konania vedeného na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 6C/54/2009 s prihliadnutím na vyššie uvedeného závery odvolacieho súdu.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.