KSKE 12 CoE 294/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/294/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805203300 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805203300.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpený JUDr. Martinom Máčajom, advokátom so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnej: C. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. XXX, v konaní vedenom u súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala, so sídlom v Košiciach, Moyzesova 34, pod sp. zn. EX 1030/2005, o vymoženie 573,59 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 21.02.2011, č. k. 10Er/108/2005-17, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku, ktorým súd prvého stupňa exekúciu vyhlásil za neprípustnú a túto zastavil.

M e n í uznesenie vo výroku o náhrade trov exekúcie tak, že oprávneného zaväzuje nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie o výške 95,93 eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh na zmenu exekútora zamietol, exekúciu vyhlásil za neprípustnú, túto zastavil a zaviazal oprávneného uhradiť odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 119,83 eur exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že na návrh oprávneného poveril súd prvého stupňa vykonaním exekúcie na vymoženie 573,59 eur s príslušenstvom súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala poverením č. XXXX XXXXXX* zo dňa 17.05.2005 na základe exekučného titulu, ktorým je Notárska zápisnica sp. zn. N XXX/XXXX, Nz XXXX/XXXX spísaná dňa 06.02.2005 na notárskom úrade JUDr. Jarmily Kováčovej (správne bola notárska zápisnica spísaná notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom) . V priebehu exekúcie oprávnený podal návrh na zmenu súdneho exekútora. Súd prvého stupňa s poukazom na rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 27.01.2007, sp. zn. 3Cdo/164/1996 a v zmysle ust. § 103 a § 251 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, § 41 ods. 1 a ods. 2 písm. c/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) preskúmal podmienky konania a zistil, že spísania notárskej zápisnice, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, sa za povinnú zúčastnil Mgr. Tomáš Kušnír, a to na základe plnomocenstva obsiahnutého v Zmluve o úvere č. XXXXXXX zo dňa 13.07.2004. Túto zmluvu posúdil ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ďalej uviedol, že plnomocenstvo, ktoré povinná udelila Mgr. Tomášovi Kušnírovi, sa nachádzalo na predtlači Zmluvy o úvere zo dňa 13.07.2004, a teda povinná, ak chcela, aby jej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, bola nútená podpísať

aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou. Takéto podmieňovanie poskytnutia úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu považoval súd prvého stupňa za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere v zmysle ust. § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Splnomocnenie udelené povinnou pre Mgr. Tomáša Kušníra považoval za neplatný právny úkon aj pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa ust. § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Rozpor bol daný tým, že advokát, ktorý mal povinnú zastupovať pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu bol uvedený priamo v Zmluve o úvere veriteľom - oprávneným. Podľa súdu prvého stupňa tak povinná nemala možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasila so spísaním notárskej zápisnice. Navyše splnomocnený zástupca povinnej v rozpore s právnou úpravou uznal v jej mene sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené a zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výšky. Keďže notárska zápisnica nebola spôsobilým exekučným titulom, súd prvého stupňa exekúciu vykonávanú na jej podklade zastavil podľa ust. § 57 ods. 1 písm. g/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) . Na náhradu trov exekúcie vo výške 119,83 eur zaviazal oprávneného podľa ust. § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, nakoľko tento zavinil zastavenie exekúcie tým, že podal návrh na jej vykonanie na základe nespôsobilého exekučného titulu. Trovy exekúcie pozostávajú z odmeny podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu (§ 14 ods. 1 písm. a/ vyhl. č. 288/1995 Z. z.) vo výške 26,56 eur (za úkony spracovanie žiadosti o udelenie poverenia 35 min, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie 35 min, spracovanie žiadosti o súčinnosť - Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, Dopravný inšpektorát, kataster 25 min, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie a exekučný príkaz 40 min, t. j. 4 x 6,64 eur) , z paušálnej odmeny za jednotlivé úkony exekučnej činnosti (§ 14 ods. 1 písm. b/ vyhl.) vo výške 19,92 eur (za úkony získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, zisťovanie zamestnávateľa - Sociálna poisťovňa, 2x zisťovanie majetku - kataster, dopravný inšpektorát, zisťovanie účtu - daňový úrad) , z DPH (20 %) z odmeny vo výške 9,27 eur, z náhrady hotových výdavkov (poštovné 8,53 eur, kancelársky materiál 1,- eur) , z cestovných náhrad vo výške 46,63 eur (Košice - D. a späť) a z náhrady za stratu času vo výške 7,92 eur.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Oprávnený namietal, že súd prvého stupňa v danom prípade posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, a to udelením poverenia na vykonanie exekúcie. Tak notár pri spisovaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu, ako ani súdny exekútor či súd prvého stupňa nezistili rozpor exekučného titulu so zákonom a vo veci bolo súdnemu exekútorovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie. Oprávnený sa ďalej nestotožnil s tvrdením súdu prvého stupňa o vadnosti plnomocenstva udeleného na spísanie notárskej zápisnice. Podľa oprávneného plnomocenstvo udelené povinnou Mgr. Tomášovi Kušnírovi na spísanie predmetnej notárskej zápisnice bolo v súlade s ust. § 22 a § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka a tento mal právo v zmysle ust. § 24 OZ splnomocniť inú osobu, aby za neho konala v rozsahu splnomocnenia. Navyše povinná mala možnosť kedykoľvek toto plnomocenstvo odvolať, čo však neurobila. Záverom poukázal na skutočnosť, že zastavením exekúcie pre nespôsobilosť exekučného titulu nastane situácia, keď sa oprávnený nebude môcť domáhať vydania iného exekučného titulu, nakoľko vymáhaná pohľadávka sa premlčí. Na základe uvedeného mal za to, že predmetná exekúcia bola vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi a preto žiadal, aby súd vyhovel jeho návrhu na zmenu súdneho exekútora a nestotožnil sa ani s priznanými trovami exekúcie. Namietal, že pri určovaní trov exekúcie došlo k duplicitnému odmeneniu tých istých úkonov exekučnej činnosti odmenou podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu ako aj paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti, a to pri úkonoch spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie a spracovanie žiadosti o súčinnosť.

Súdny exekútor k odvolaniu oprávneného uviedol, že podľa ust. § 14 ods. 1 písm. b/ vyhl. sa paušálnou sumou odmeňujú úkony získanie poverenia na vykonanie exekúcie a doručenie upovedomenia o začatí exekúcie. Paušálnou sumou sa neodmeňuje spracovanie týchto úkonov, preto nedošlo k duplicitnému odmeňovaniu tohto istého úkonu. Súhlasil s rozhodnutím súdu prvého stupňa.

Povinná zostala v odvolacom konaní nečinná.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. V časti odvolania proti výroku o zmene súdneho exekútora zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. v spojení s ust. § 202 ods. 2 O.s.p. a § 44 Exekučného poriadku uznesením zo dňa 26.09.2011 rozhodol tak, že zamietol návrh oprávneného na zmenu exekútora.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolania podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorých je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolania smerujú proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je čiastočne nedôvodné.

Oprávnený podal odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie, nakoľko mal za to, že notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, je spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinná uzavreli dňa 13.07.2004 Zmluvu o úvere č. XXXXXXX, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnej úver vo výške 398,33 eur, ktorý sa povinná zaviazala vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie vo výške 318,66 eur, t. j. spolu 716,99 eur. Súčasťou tejto zmluvy bolo aj splnomocnenie, ktorým povinná splnomocnila Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t. j. aby v jej mene uznal záväzok z tohto úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom. Na základe tohto splnomocnenia Mgr. Tomáš Kušnír uznal za povinnú záväzok z tohto úveru pred notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom, o čom bola spísaná notárska zápisnica č. N XXX/XXXX, Nz XXXX/XXXX zo dňa 06.02.2005, a súhlasil, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, je preto nevyhnutná účasť dlžníka pri spisovaní tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a to buď osobne alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu. V uvedenom prípade povinnú ako dlžníčku pri spisovaní predmetnej notárskej zápisnice zastupoval Mgr. Tomáš Kušnír na základe plnomocenstva udeleného mu povinnou v Zmluve o úvere.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z predloženej Zmluvy o úvere vyplýva, že plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa nachádzalo už na predtlači Zmluvy o úvere a teda povinná, ak chcela, aby jej bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, podpísala Zmluvu o úvere, ktorá obsahovala aj splnomocnenie pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že takéto podmieňovanie poskytovania úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu je treba považovať za neprijateľnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je v zmysle ust. § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neplatná.

Odhliadnuc od vyššie uvedeného, splnomocnenie udelené povinnou advokátovi Mgr. Tomášovi J. priamo v Zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinnej a Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinnej vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice aj z iného dôvodu, a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 OZ. Rozpor je daný tým, že advokát, ktorý mal povinnú pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v Zmluve o úvere veriteľom - oprávneným, a povinná nemala možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasila so spísaním notárskej zápisnice. Teda povinná si nemohla dobrovoľne vybrať právneho zástupcu. Tieto okolnosti vyvolávajú dôvodné pochybnosti, či zástupca, ktorého si povinná (dlžník) ani sám nezvolila, ale vybral jej ho oprávnený ako veriteľ, bude náležite hájiť záujmy práve svojho klienta. Takéto plnomocenstvo uzavreté bez slobodnej vôle povinnej je v rozpore so zákonom, a pre konflikt záujmov sa prieči dobrým mravom a preto sú právne úkony, ktoré takto splnomocnený zástupca v mene zastúpeného urobil podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatné.

Predmetná notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, teda neobsahuje prejav vôle povinnej o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou a preto nemôže byť exekučným titulom voči tejto osobe. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe.

K námietke oprávneného týkajúcej sa opätovného preskúmania podmienok exekučného konania odvolací súd už len dodáva, že prihliadať na splnenie podmienok konania je úlohou súdu v každom štádiu konania, a to aj z úradnej moci. V prípade, ak súdu prvého stupňa bol v priebehu exekúcie predložený návrh na zmenu súdneho exekútora a súd pri rozhodovaní o tomto návrhu zistil, že vymáhaný nárok je v rozpore so zákonom a exekúcia nezákonná, v zmysle ust. § 58 ods. 1 Exekučného poriadku bol oprávnený exekúciu zastaviť aj bez návrhu. Nedostatok spôsobilosti notárskej zápisnice byť exekučným titulom je tak závažným nedostatkom podmienky exekučného konania, ktorý nemožno odstrániť a pre ktorý musí byť konanie zastavené. Skutočnosť, že v konečnom dôsledku nastane stav, že po zastavení exekúcie dôjde k premlčaniu vymáhaného nároku oprávneného, je v tomto kontexte irelevantná.

Na základe uvedeného odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie.

Oprávnený v podanom odvolaní napadol aj výšku trov exekúcie, ktoré boli priznané súdnemu exekútorovi, nakoľko mal za to, že došlo k duplicitnému odmeňovaniu tých istých úkonov exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení do 30.04.2008 (ďalej len vyhl. ) , ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje a) podľa počtu

hodín účelne vynaložených na exekúciu, b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia, základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm. a) je 6,64 eur (200 Sk) za každú aj začatú hodinu. Súdny exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti. Podľa odseku 3 tohto ustanovenia, paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eur (100 Sk) .

Podľa § 15 ods. 1 vyhl., paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti: a) získanie poverenia na vykonanie exekúcie, b) doručenie príkazu na začatie exekúcie, c) doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, d) doručenie exekučného príkazu, e) doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie, f) doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní, g) každé zisťovanie bydliska povinného, h) každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného, i) každé zisťovanie účtu povinného, j) každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Odvolací súd dáva do pozornosti, že ust. § 14 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 vyhl. je potrebné vykladať tak, že časová odmena podľa tohto ustanovenia sa priznáva za čas vynaložený na exekúciu ako celok, na rozdiel od paušálnej odmeny, ktorá sa priznáva za každý úkon exekučnej činnosti. Jednotlivé časové úseky, ktoré súdny exekútor vynaloží pri vykonávaní úkonov exekučnej činnosti súd skúma z toho hľadiska, či tieto korešpondujú s požiadavkou účelnosti. Súd preto vychádza z reálneho času účelne vynaloženého na exekúciu. Ďalej pri aplikácii uvedeného ustanovenia je potrebné vychádzať z toho, že nie je možné priznať hodinovú odmenu za tie úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou. V opačnom prípade by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu exekučnej činnosti. V ustanovení § 15 ods. 1 vyhl. sú totižto taxatívne vymenované úkony exekučnej činnosti, ktoré sa odmeňujú paušálnou sumou. Úkony exekučnej činnosti vymenované v tomto ustanovení vyňal zákonodarca z časového spôsobu odmeňovania úkonov. Z toho vyplýva, že je vylúčená kumulácia paušálnej odmeny za úkony uvedené v § 15 ods. 1 vyhl. s časovou odmenou podľa § 14 ods. 2 vyhl.

Oprávnený v podanom odvolaní správne poukázal na skutočnosť, že úkony spracovanie žiadosti o udelenie poverenia , spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie , spracovanie žiadosti o súčinnosť - Sociálna poisťovňa, daňový úrad, dopravný inšpektorát, kataster nemožno odmeniť časovou odmenou, nakoľko ide o úkony získanie poverenia na vykonanie exekúcie doručenie upovedomenia o začatí exekúcie , každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného , resp. každé zisťovanie účtu povinného a každé ďalšie zisťovanie majetku povinného , ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou podľa ust. § 15 ods. 1 vyhl. Náhrada za vykonanie týchto úkonov je premietnutá do paušálnej odmeny a odmeňovanie týchto úkonov podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu aj paušálnou sumou, len z dôvodu odlišného označenia týchto úkonov, by bolo duplicitným priznaním odmeny za jednu činnosť súdneho exekútora. Súd prvého stupňa nepostupoval správne, ak za vykonanie týchto úkonov priznal súdnemu exekútorovi odmenu podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu vo výške 19,92 eur aj paušálnu odmenu, preto je potrebné trovy exekúcie krátiť o sumu 19,92 eur plus DPH 20 %, t. j. 23,90 eur. Trovy súdneho exekútora tak predstavujú 95,93 eur (119,83 eur - 23,90 eur = 95,93 eur) .

Nakoľko v časti rozhodovania o trovách exekúcie neboli splnené podmienky ani na potvrdenie rozhodnutia súdu prvého stupňa (§ 219 O.s.p.) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1 O.s.p.) , odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie podľa ust. § 220 O.s.p. tak, že oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie o výške 95,93 eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený mal v tomto konaní úspech len v pomerne nepatrnej časti a ostatným účastníkom preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.