KSKE 12 CoE 31/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/31/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209231702 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209231702.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: K. podnik mesta T., akciová spoločnosť, so sídlom v T., J. 6, IČO: XX XXX XXX, proti povinnému: S.-C.., s.r.o., so sídlom v T., T. XXXX/XX, IČO: XX XXX XXX, v konaní vedenom u súdnej exekútorky JUDr. Lýdie Bujňákovej, so sídlom v Košiciach, Pražská 4, pod sp. zn. EX 333/2009, o vymoženie 1 825,67 eur s príslušenstvom, o odvolaní súdnej exekútorky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 14.12.2011, č. k. 39Er/3961/2009-11, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o náhrade trov exekúcie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu zastavil a oprávnenému zaviazal uhradiť súdnej exekútorke JUDr. Lýdii Bujňákovej, Pražská 4, 040 11 Košice trovy exekúcie vo výške 63,75 eur, a to do troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že na základe návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zo dňa 10.12.2009 a exekučného titulu, ktorým je rozsudok Okresného súdu Košice II zo dňa 16.09.2009, č. k. 38Cb/46/2009-25, poveril súd prvého stupňa vykonaním exekúcie vo veci súdnu exekútorku JUDr. Lýdiu Bujňákovú poverením zo dňa 11.01.2010. Podaním zo dňa 24.11.2011 postúpila súdna exekútorka súdu prvého stupňa podnet oprávneného na zastavenie exekúcie, na základe ktorého súd prvého stupňa exekúciu zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. c/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) . Na náhradu trov exekúcie vo výške 63,75 eur zaviazal oprávneného podľa ust. § 203 ods. 1 Exekučného poriadku. Trovy exekúcie pozostávajú z paušálnej odmeny (podľa § 15 vyhl. č. 288/1995 Z. z.) vo výške 33,19 eur - minimálna odmena (za úkony získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie príkazu na začatie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, doručenie exekučného príkazu, každé ďalšie zisťovanie majetku povinného 2x) a z náhrady hotových výdavkov vo výške 30,56 eur. Súd prvého stupňa nepriznal súdnej exekútorke odmenu podľa § 15 ods. 1 písm. b/, c/ a d/ vyhl. viacnásobne, nakoľko odmena za tieto úkony sa poskytuje jednorázovo.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podala v zákonnej lehote odvolanie súdna exekútorka a žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie vo výroku o trovách exekúcie zmenil a zaviazal oprávneného nahradiť súdnej exekútorke trovy exekúcie v plnej výške.

Nesúhlasila s rozhodnutím súdu prvého stupňa, ktorý jej nepriznal odmenu vo výške 26,56 eur za doručenie príkazov na začatie exekúcie a doručenie exekučných príkazov. Uviedla, že tieto príkazy boli vydané pre banky a nahrádzali zisťovanie účtu povinného, ktoré podlieha poplatkom. Vydané príkazy na začatie exekúcie a exekučné príkazy na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, bez

uvedenia čísla účtu povinného, nepodliehajú poplatkom a nahrádzajú vyššie uvedené nákladné šetrenia. Nestotožnila sa ani s výkladom súdu prvého stupňa, že paušálnou sumou sa odmeňuje doručenie príkazu na začatie exekúcie a exekučného príkazu len raz. Podľa súdnej exekútorky vyhláška nehovorí o jednom doručení príkazu na začatie exekúcie a exekučného príkazu.

Oprávnený podľa vyjadrenia zo dňa 20.02.2012 považoval napadnuté uznesenie za správne.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Zákonný sudca o odvolaní súdnej exekútorky proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka v súlade s ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie súdnej exekútorky v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je nedôvodné.

Predmetom odvolacieho konania je preskúmanie zákonnosti priznaných trov súdneho exekútora v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhl. ) .

Podľa § 14 ods. 1 vyhl., ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti najmenej 33,19 eura. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia, paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eura.

Podľa § 15 ods. 1 vyhl., paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti: a/ získanie poverenia na vykonanie exekúcie, b/ doručenie príkazu na začatie exekúcie, c/ doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, d/ doručenie exekučného príkazu, e/ doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie, f/ doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní, g/ každé zisťovanie bydliska povinného, h/ každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného, i/ každé zisťovanie účtu povinného, j/ každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Súdna exekútorka v podanom odvolaní žiadala priznať odmenu za viacnásobné doručovanie príkazu na začatie exekúcie a exekučného príkazu. Odvolací súd k tomu uvádza, že nemožno súdnemu exekútorovi priznať paušálnu odmenu za viacnásobné doručovanie príkazu na začatie exekúcie (§ 15 ods. 1 písm. b/) a exekučného príkazu (§ 15 ods. 1 písm. d/) , nakoľko vyhl. v ust. § 15 umožňuje takýto úkon odmeniť len raz, napr. na rozdiel od každého zisťovania majetku povinného (§ 15 ods. 1 písm. j/) . Ak by bolo úmyslom zákonodarcu takéto doručenie odmeniť viackrát, zohľadnil by to v texte právneho predpisu a uviedol, že paušálnou sumou sa odmeňuje každé doručenie príkazu na začatie exekúcie, resp. každé doručenie exekučného príkazu, ako je to v prípade úkonov podľa § 15 ods. 1 písm. g/ každé zisťovanie bydliska povinného, h/ každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného, i/ každé zisťovanie účtu povinného, j/ každé ďalšie zisťovanie majetku povinného. Odvolací súd k tomu už len dodáva, že viacnásobné doručovanie príkazu na začatie exekúcie a exekučného príkazu sa prejaví v náhrade za hotové výdavky vynaložené pri doručovaní takýchto príkazov.

Z vyššie uvedených záverov vyplýva, že súd prvého stupňa postupoval správne pri určovaní výšky trov exekúcie, na ktoré má súdna exekútorka právo, jej odvolanie je nedôvodné, preto odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie vo výroku o náhrade trov exekúcie podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p., nakoľko ho považuje za vecne správne.

V odvolacom konaní bola odvolateľka neúspešná, preto podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. jej nevzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania. Ostatným účastníkom preukázateľne trovy odvolacieho konania nevznikli, preto odvolací súd rozhodol tak, že účastníkom ich náhradu nepriznáva.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.