KSKE 12 CoE 324/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/324/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211203908 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211203908.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: D. poisťovňa so sídlom v J., pobočka D., D. hrdinov XXX, proti povinnej: C.. W. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom v T., M. XX, v konaní vedenom u súdneho exekútora JUDr. Michala Mazúra, so sídlom v Košiciach, Štúrova 17, pod sp. zn. EX 232/2011, o vymoženie 7,33 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 03.10.2011, č. k. 35Er/279/2011-12, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o náhrade trov exekúcie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal uhradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Michalovi Mazúrovi, Štúrova 17, Košice trovy exekúcie vo výške 47,50 eur, a to do 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že na návrh oprávneného na vykonanie exekúcie a exekučného titulu, ktorým je rozhodnutie D. zo dňa XX.XX.XXXX, č. k. XXX-XXXXXXXXXX-GCXX/XX, bolo súdnemu exekútorovi JUDr. Michalovi Mazúrovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie na vymoženie 7,33 eur s príslušenstvom. Dňa 13.09.2011 doručil súdny exekútor súdu prvého stupňa podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu podľa § 57 ods. 1 písm. c/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , na základe ktorého súd prvého stupňa exekúciu zastavil. Na náhradu trov exekúcie vo výške 47,50 eur zaviazal oprávneného podľa ust. § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, keďže tento podal návrh na zastavenie exekúcie a tým zavinil jej zastavenie. Trovy exekúcie pozostávajú z odmeny vo výške 33,19 eur (14 ods. 1 vyhl. č. 288/1995 Z. z.) , z DPH z odmeny vo výške 6,60 eur, z poštovného vo výške 3,20 eur, z náhrady hotových výdavkov spojených s vedením spisu v sume 3,32 eur a z DPH z hotových výdavkov vo výške 0,70 eur.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa čo do výroku o trovách exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal, aby odvolací súd uznesenie v napadnutej časti zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Uviedol, že ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti najmenej 33,19 eura. Vychádzajúc z uvedeného oprávnený považoval súdom priznané trovy súdneho exekútora za neprimerane vysoké a neúčelne vynaložené.

Súdny exekútor zostal v odvolacom konaní nečinný.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je nedôvodné.

Oprávnený v podanom odvolaní považoval súdom priznané trovy súdneho exekútora za neprimerane vysoké a neúčelne vynaložené.

Ušlo jeho pozornosti, že súdnemu exekútorovi bola priznaná odmena v sume 33,19 eur, t. j. v minimálnej výške, akú umožňuje právny predpis. Totižto podľa § 14 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhl. ) , ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti, najmenej 33,19 eura.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že minimálna výška odmeny súdneho exekútora pri zastavení exekúcie predstavuje 33,19 eur, a to bez ohľadu na to, koľko úkonov exekučnej činnosti súdny exekútor vykonal. Pri určovaní odmeny podľa tohto ustanovenia sa neposudzuje účelnosť vykonaných úkonov exekučnej činnosti a počet vykonaných úkonov nemá vplyv ani na celkovú výšku odmeny súdneho exekútora. Popri tejto odmene súdnemu exekútorovi patrí aj náhrada hotových výdavkov (v danom prípade poštovné v sume 3,20 eur a výdavky spojené s vedením spisu 3,32 eur) a náhrada za stratu času pri výkone exekučnej činnosti (§ 3 vyhl. č. 288/1995 Z. z.) . Tiež platí, že ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty, v posudzovanom prípade ide o sumu 7,30 eur (§ 196 Exekučného poriadku) .

Z uvedeného vyplýva, že súd prvého stupňa postupoval pri výpočte trov exekúcie v súlade s vyhl. č. 288/1995 Z. z., odvolanie oprávneného je nedôvodné, preto odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p., pretože ho považuje za vecne správne.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom preukázateľne trovy odvolacieho konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.