KSKE 12 CoE 45/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/45/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899654 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899654.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Y. bytové družstvo, N., so sídlom v N., U. XX, IČO: XX XXX XXX, zastúpený JUDr. Erikou Simanovou, advokátkou so sídlom v Rožňave, Akademika Hronca 9, proti povinným: 1/ J. X., nar. XX.XX.XXXX, 2/ Z. X., nar. 15.XX.XXXX, obaja bytom v N., M. XXX/XX, v konaní vedenom u súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského, so sídlom v Rožňave, Akademika Hronca 3, pod sp. zn. EX 390/2001, o vymoženie 1 565,56 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného a JUDr. Ing. Karola Mihala, so sídlom v Košiciach, Moyzesova 34 proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 17.12.2010, č. k. 5Er/1494/2001-204, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie oprávneného.

Odvolacie konanie o odvolaní JUDr. Ing. Karola Mihala zo dňa 02.02.2012 z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského na schválenie rozvrhu výťažku z dražby neschválil a vyhovel námietke súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala so sídlom Moyzesova 34, 040 01 Košice vznesenej proti poradiu uspokojenia pohľadávok podľa § 157 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku a jeho námietku vznesenú proti výpočtu DPH zamietol.

V odôvodnení uviedol, že súdny exekútora podal dňa 26.03.2010 návrh na schválenie rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľnosti, ktorý predstavoval sumu 7 413,33 eur. Z tejto sumy žiadal uhradiť trovy exekúcie vo výške 873,28 eur v zmysle ust. § 157 ods. 1 písm. a/ Exekučného poriadku a v zmysle ust. § 157 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku tiež pohľadávky záložného veriteľa Stavebného bytového družstva N. nasledovne: 1/ Y. bytové družstvo N. EX 390/2001 uspokojené 91,58 eur, 2/ Y. bytové družstvo N. EX 50/2004 uspokojené 2 036,44 eur, 3/ Y. bytové družstvo N. EX 504/2006 uspokojené 1 851,17 eur, 4/ Y. bytové družstvo N. EX 9/2008 uspokojené 1 747,68 eur, 5/ P. úrad X., JUDr. Ing. Karol Mihal uspokojené 813,18 eur. Nakoľko celý rozvrh výťažku bol použitý na uspokojenie predmetných pohľadávok, ostatné prihlásené pohľadávky nemohli byť uspokojené. Proti tomuto rozvrhu výťažku podal námietky súdny exekútor JUDr. Ing. Karol Mihal, ktorý namietal výšku priznanej sumy DPH a nesprávne uspokojenie pohľadávok pod poradovým číslom 4. a 5., ktoré mali byť uspokojené zo zostatku sumy pomerne z dôvodu, že na obe bolo zriadené záložné právo v rovnaký deň. O týchto námietkach súd prvého stupňa rozhodol tak, že námietku proti výpočtu sumy DPH zamietol a v ďalšom námietkam JUDr. Ing. Karola Mihala vyhovel, nakoľko mal za to, že súdny exekútor nesprávne určil poradie uspokojenia pohľadávok podľa ust. § 157 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku pod poradovým číslom 4. a 5., keďže pohľadávka súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala mala byť uspokojená skôr, pretože predchádzala pohľadávke Stavebného bytového družstva N..

Proti tomuto uzneseniu podali v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a súdny exekútor JUDr. Ing. Karol Mihal.

Oprávnený žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Namietal, že na zabezpečenie jeho pohľadávky bolo zriadené zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z., ktoré bolo zapísané do katastra nehnuteľností k 01.02.2006, teda skôr, ako exekučné záložné právo JUDr. Ing. Karola Mihala. Mal za to, že v predmetnej exekúcii mal postavenie prednostného záložného veriteľa a preto mali byť jeho pohľadávky uspokojené prednostne.

Súdny exekútor JUDr. Ing. Karol Mihal podal odvolanie proti uzneseniu v časti, v ktorej súd prvého stupňa jeho námietku vznesenú proti výpočtu DPH zamietol. Žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie v tejto časti zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Dňa 02.03.2012 doručil súdny exekútor súdu prvého stupňa podanie, v ktorom uviedol, že berie svoje odvolanie voči napadnutému uzneseniu späť.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p., dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p., ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Nakoľko v predmetnej veci odvolateľ JUDr. Ing. Karol Mihal podaním doručeným súdu prvého stupňa dňa 02.03.2012 vzal späť svoje odvolanie podané proti uzneseniu súdu prvého stupňa dňa 02.02.2012, odvolací súd v zmysle ust. § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie o tomto odvolaní zastavil.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) skôr, ako pristúpil k vecnému preskúmaniu odvolania podaného oprávneným, zaoberal sa prípustnosťou podania odvolania proti uzneseniu súdu prvého stupňa.

Podľa § 202 ods. 2 O.s.p., odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

Podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Podľa § 161 ods. 1 Exekučného poriadku, osoby a orgány, ktoré mali byť predvolané na rozvrhové pojednávanie (§ 154 ods. 1) , a osoby, o ktorých nárokoch sa rozhodovalo na tomto pojednávaní, môžu vzniesť u exekútora námietky proti rozvrhu výťažku do troch dní po doručení tohto rozvrhu.

Podľa § 161 ods. 2 Exekučného poriadku, námietky sa zapíšu do zápisnice. O týchto námietkach rozhoduje súd (§ 45) . Proti rozhodnutiu súdu o námietkach nie je prípustné odvolanie.

Ako vyplýva z citovaného ust. § 202 ods. 2 O.s.p., odvolanie proti uzneseniam vydaným v exekučnom konaní v zásade nie je prípustné, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Týmto osobitným zákonom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , ktorý námietky proti rozvrhu výťažku upravuje v ust. § 161. V zmysle ods. 2 citovaného ustanovenia, proti rozhodnutiu súdu o námietkach nie je prípustné odvolanie.

V posudzovanej veci súdny exekútor spísal zápisnicu o rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľnosti, v ktorej určil poradie uspokojenia pohľadávok. Proti tomuto rozvrhu výťažku vzniesol námietky súdny exekútor JUDr. Ing. Karol Mihal, pričom súd prvého stupňa jeho námietke vznesenej proti poradiu uspokojenia pohľadávok vyhovel. V tejto časti podal oprávnený odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa. V zmysel ust. § 202 ods. 2 O.s.p. a ust. § 161 ods. 2 Exekučného poriadku odvolanie proti rozhodnutiu súdu o námietkach nie je prípustné.

Nakoľko oprávnený podal odvolanie proti rozhodnutiu súdu, proti ktorému odvolanie nie je prípustné, odvolací súd toto odmietol podľa ust. § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.