KSKE 12 CoE 56/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/56/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211223863 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211223863.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: N. poisťovňa so sídlom v G., pobočka H., P. námestie 1, proti povinnému: F. Y. N. N. s.r.o., naposledy so sídlom v H., S. XX, F.: XX XXX XXX, v konaní vedenom u súdneho exekútora Z.. F.. H. S., so sídlom v H., Moyzesova XX, pod sp. zn. EX 1107/2011, o vymoženie 106,20 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 01.03.2012, č. k. 35Er/2308/2011-30, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením oprávneného zaviazal uhradiť súdnemu exekútorovi Z.. F.. H. S., S. XX, XXX XX H. trovy exekúcie vo výške 39,83 eur, a to do troch dní odo dňa nadobudnutie právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že uznesením zo dňa 14.10.2011, č. k. 35Er/2308/2011-8, súd prvého stupňa exekúciu vyhlásil za neprípustnú, túto zastavil a súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal. Na odvolanie súdneho exekútora Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 22.12.2011, č. k. 12CoE/311/2011-27, toto rozhodnutie vo výroku o náhrade trov konania zrušil a v rozsahu zrušenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Preto súd prvého stupňa opätovne rozhodoval o trovách exekúcie, na náhradu ktorých zaviazal oprávneného v zmysle ust. § 203 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , nakoľko tento zavinil zastavenie exekúcie tým, že podal návrh na vykonanie exekúcie v čase (18.08.2011) , kedy už došlo k zrušeniu povinného ako právnickej osoby (16.08.2011) , a teda exekúcia nemohla byť vykonaná úspešne. Trovy exekúcie vo výške 39,83 eur pozostávajú z odmeny vo výške 33,19 eur a z DPH vo výške 6,64 eur.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté uznesenie zmeniť a súdnemu exekútorovi nepriznať náhradu trov exekúcie.

Uviedol, že v Obchodnom vestníku č. 32/2011 zo dňa 16.02.2011 bola zverejnená informácia o začatí konania o zrušení povinného ako obchodnej spoločnosti bez likvidácie. Povinný bol následne zrušený dňa 16.08.2011 a z obchodného registra vymazaný ex offo dňa 14.09.2011, ale tieto skutočnosti boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 179/2011 až dňa 19.09.2011. Povinný stratil spôsobilosť na práva a povinnosti až po začatí exekúcie a exekúcia bola zastavená podľa ust. § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku. Oprávnený zastavenie exekúcie nezavinil a nemohol ani predvídať, že podnikateľská činnosť povinného povedie k jeho výmazu z obchodného registra, preto od neho nemožno spravodlivo požadovať náhradu trov exekúcie.

Súdny exekútor k odvolaniu oprávneného uviedol, že považuje rozhodnutie súdu prvého stupňa za vecne správne a ako také ho navrhuje potvrdiť.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávneného proti jeho rozhodnutiu zákonný sudca v zmysle § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je nedôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu oprávneného poukazuje predovšetkým na svoje predchádzajúce rozhodnutie vo veci - uznesenie zo dňa 22.12.2011, č. k. 12CoE/311/2011-27.

V tomto odvolací súd už konštatoval, že uznesením Okresného súdu Košice I o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obch. zák. z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obch. zák., č. k. 33Cbr/44/2010-31, zo dňa 8.6.2011 došlo k zrušeniu povinného ako obchodnej spoločnosti ku dňu 16.08.2011. Povinný doručil súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie dňa 18.08.2011 a následne dňa 14.09.2011 bol povinný z obchodného registra vymazaný, teda zanikol ako subjekt práva. Teda v čase začatia exekučného konania (18.08.2011) bolo už právoplatné rozhodnutie (zo dňa 08.06.2011) , ktorým došlo k zrušeniu povinného ako obchodnej spoločnosti (ku dňu 16.08.2011) , očakával sa výmaz povinného z obchodného registra, resp. jeho zánik ako subjektu práva, a preto už v čase doručenia návrhu na vykonanie exekúcie súdnemu exekútora neboli dané objektívne predpoklady na to, aby bola exekúcia úspešná. Ak za tejto situácie oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie, je potrebné mu pričítať vinu na jej zastavení a zaviazať ho na náhradu trov exekúcie podľa ust. § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Nič na tom nemení ani skutočnosť, že oprávnený podľa vlastného tvrdenia nemal vedomosť o zrušení a zániku povinného ako obchodnej spoločnosti, nakoľko informácia o začatí konania o zrušení povinného bez likvidácie bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 32/2011 už dňa 16.02.2011. V zmysle ust. § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka súd rozhodne o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie, ak zistí, že táto spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny výkon funkcie likvidátora. Oprávnený v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie teda mal vedomosť o tom, že povinný je nemajetný. Preto ako je uvedené vyššie, možno mu pričítať vinu na zastavení exekúcie.

Na základe uvedeného odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne.

V odvolacom konaní bol oprávnený neúspešný, preto podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. mu nevzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania. Ostatným účastníkom preukázateľne trovy odvolacieho konania nevznikli, preto odvolací sú rozhodol tak, že účastníkom ich náhradu nepriznáva.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.