KSKE 12 NcC 17/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 12 NcC 17/2012

KS v Košiciach, dátum 21.05.2012, sp.zn. KSKE 12 NcC 17/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12NcC/17/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7709208745 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7709208745.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne Ž. D., I.T. K. A., A. Č.. XX, proti žalovanému Z. D., I.Ú. K. U. Č.. XX, o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, o návrhu na vylúčenie sudkyne z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 19C/73/2009 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobkyňa sa podaným návrhom domáha vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov.

V konaní pred súdom prvého stupňa žalovaný vzniesol námietku zaujatosti vec prejednávajúcej sudkyne, ktorú odôvodnil tým, že právny zástupca žalobcu, ktorého meno neuviedol v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov na súde v Michalovciach, kde on je žalovaný, má mať údajne priateľský alebo nejaký iný rodinný vzťah (bližšie ho popísať nevedel) k sudkyni, ktorá predmetnú vec rieši.

Z tohto dôvodu preto žalovaný vznáša námietku zaujatosti sudkyne a navrhol pojednávanie odročiť. Uviedol, že lehota v zmysle ust. § 15 ods. 2 O.s.p. bola zachovaná, pretože túto skutočnosť sa jeho klient mal dozvedieť dňa 30.4.2012 a námietku vzniesol na pojednávaní dňa 2.5.2012.

Zákonná sudkyňa Mgr. Agáta Štefaničová vo svojom písomnom stanovisku zo dňa 4.5.2012 k vznesenej námietke zaujatosti oznámila, že sa vo veci necíti byť zaujatá. Právneho zástupcu navrhovateľky pozná ako advokáta pôsobiaceho v obvode Okresného súdu Michalovce. Stretáva sa s ním iba v rámci plnení si svojich pracovných povinnosti na pojednávaniach, v ktorých vystupuje ako právny zástupca účastníkov.

Odvolací súd skôr než pristúpil k vecnému prejednaniu vznesenej námietky zaujatosti, zaoberal sa podmienkami pre prejednanie vznesenej námietky.

Podľa § 14 ods. 1 O.s.p. sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti.

Podľa § 2 ods. 1 písm. a/zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších zmien a doplnkov poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

Podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 71/1992 Zb. poplatková povinnosť vzniká podaním námietky zaujatosti účastníkom konania podľa osobitného predpisu (Občianskeho súdneho poriadku) .

Podľa položky 17a prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení sa poplatok za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania platí vo výške 66 eur.

Účelom spoplatnenia námietok zaujatosti je predovšetkým zabrániť zneužívaniu tohto inštitútu na účelové predlžovanie konania zo strany účastníkov a účelové obštrukcie. Povinnosť platiť súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti do Občianskeho súdneho poriadku bola ( opätovne) pojatá zákonom č. 621/2005 Z.z. s účinnosťou od 1.9.2005. Do ust. § 11 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. O súdnych poplatkoch bola vložená tretia veta, podľa ktorej poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti sa vráti, ak bola námietka zaujatosti uplatnená dôvodne. Poplatok za námietku zaujatosti tak má povahu kaucie, ktorá sa vráti, ak účastník konania podal námietku odôvodnene.

Z uvedeného preto vyplýva, že ak poplatok so vznesením námietky zaujatosti nebol zaplatený, súd postupuje podľa ust. § 10 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. v platnom znení a vydá výzvu na zaplatenie súdneho poplatku s poučením, že ak poplatok nebude v stanovenej lehote zaplatený, súd úkon nevykoná a vznesená námietka zaujatosti sa stane neúčinnou. Prvostupňový súd teda na ňu neprihliadne, aj keby bol poplatok neskôr zaplatený. V takomto prípade súd koná procesne ďalej, až do prípadného opätovného vznesenia námietky zaujatosti. Za situácie, že nebol zaplatený súdny poplatok za vznesenú námietku zaujatosti, odpadá aj povinnosť prvostupňového súdu vec predkladať nadriadenému súdu na rozhodnutie o takejto námietke.

Súd prvého stupňa takýmto spôsobom nepostupoval, keď predložil vec nadriadenému súdu na rozhodnutie o vznesenej námietke zaujatosti bez toho, aby vyzval žalovaného, ktorý namieta zaujatosť prejednávajúcej sudkyne zaplatiť súdny poplatok. Z uvedeného dôvodu preto vec bola odvolaciemu súdu predložená predčasne.

Po vrátení veci bude preto úlohou súdu prvého stupňa vyzvať žalovaného na zaplatenie súdneho poplatku za vnesenú námietku zaujatosti a následne až po zaplatení súdneho poplatku v súdom v stanovenej lehote vec predložiť vec nadriadenému súdu na rozhodnutie o tejto námietke.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.