KSKE 13 Cb 813/2000 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 13 Cb 813/2000

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 13 Cb 813/2000

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13Cb/813/2000 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7000899364 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7000899364.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou F.. F. Z. v právnej veci žalobcu MORAGRO a.s. v Prostějově, Za dráhou 4332/4, Prostějov, Česká republika, proti žalovanému JUDr. Dušan Maruščák, Mlynská 698/13, Stropkov, správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo "Poľana" v Duplíne, o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky vo výške 10 104,36 eur (304 404,00 Sk) takto

r o z h o d o l :

Určuje, že pohľadávka žalobcu vo výške 10 104,36 eur (304 404,- Sk) prihlásená do konkurzného konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod č.k. 2K 25/95-25 proti úpadcovi Poľnohospodárske družstvo Poľana v Duplíne je oprávnená s uspokojením v 3. triede veriteľov.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 16,60 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa svojim návrhom domáhal, aby súd určil, že jeho pohľadávka vo výške 304 404,00 Sk prihlásená do konkurzného konania 2K 25/95 voči úpadcovi Poľnohospodárske družstvo Poľana v Duplíne je oprávnená s uspokojením v tretej triede. Pohľadávku na prieskumnom pojednávaní poprel správca podstaty.

S popretím pohľadávky nesúhlasí, pretože je univerzálnym právnym nástupcom štátneho podniku Zemědělské zásobování a nákup s.p. v Prostějově.

Podľa objednávky č. XXX/X/XX, faktúry č. XXXXXX a uznania záväzku úpadcom z XX.X.XXXX boli úpadcovi dodané výrobky vo výške 293 670,00 Sk, ktorú úpadca podľa § 132 Hospodárskeho zákonníka uznal. Žalobca je právnym nástupcom Zemědělského zásobování a nákupu s.p. Prostějov, úäpadca mu dlhuje fakturovanú čiastku 293 670,00 Sk ako cenu výrobkov a 10 734,00 Sk náklady konania, aj keď v platobnom rozkaze Krajského súdu v Košiciach je uvedený s.p. Zemědělské zásobování a nákup.

Žalovaný vo vyjadrení k návrhu uviedol, že na dôvodoch popretia pohľadávky trvá, nakoľko právny predchodca žalobcu Zemědělské zásobování a nákup s.p. Prostějov zanikol 1.5.1994 a teda platobný rozkaz Krajského súdu v Košiciach č.k. 9Cb 13038/92 z 15.8.1995 bol vydaný v prospech neexistujúceho subjektu, právo z neho nemohlo prejsť v prospech žalobcu. Navrhol žalobu zamietnuť.

Žalobca vo svojom vyjadrení uviedol, že je právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku, prevzal na základe privatizačného projektu č. XXXXX, ktorého predmetom bolo sprivatizovať Zemědělské zásobování a nákup s.p. Prostějov, všetky jeho práva a povinnosti a poukázal aj na uznanie záväzku.

Súd vykonal vo veci dokazovanie a zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11.11.1995 č.k. K 25/95-14 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo Poľana v Duplíne. Prihláškou zo dňa 18.3.1996 prihlásil žalobca svoju pohľadávku vo výške 304 404,00 Sk, ktorá pozostáva z ceny tovaru dodaného úpadcovi vo výške 293 670,00 Sk a trov konania vo výške 10 734,00 Sk na základe platobného rozkazu Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 9Cb/13038/92, ktorú nadobudol ako právny nástupca Zemědělského zásobování a nákupu s.p. v Prostějově a pohľadávku prihlásil ako pohľadávku 3. triedy.

Na prieskumnom pojednávaní správca podstaty poprel prihlásenú pohľadávku, nakoľko prihlásená pohľadávka na základe platobného rozkazu Krajského súdu v Košiciach 9Cb 13038/92, ktorý nadobudol právoplatnosť 30.9.1995 a znie v prospech iného subjektu a veriteľ nepreukázal, aby naňho prešlo právo z tohto rozhodnutia.

Podľa § 23 ods. 2 ZKV, konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné čo do pravosti, výšky alebo poradia, môžu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli, smú sa v nej domáhať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní a pohľadávku môžu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní.

Správca konkurznej podstaty poprel žalobcom prihlásenú pohľadávku, súd vyzval žalobcu výzvou zo dňa 2.6.1999, aby svoj nárok, jeho výšku a poradie uplatnil určovacou žalobou do 30 dní od doručenia výzvy na súde. Výzva bola žalobcovi doručená 5.10.2000 a žalobou doručenou súdu 17.10.2000 sa žalobca domáhal určenia svojho práva.

Zo zakladateľskej listiny zo dňa 10.11.1993 a notárskej zápisnice N 97/93, Nz 96/93 zo dňa 10.11.1993 vyplýva, že Pozemkový fond Českej republiky ako zakladateľ rozhodol v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 a 2 písm. a) zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 20 ods. 1 písm. a) zák. ČNR č. 171/1991 Sb. v znení zák. ČNR č. 285/1991 Sb. a podľa privatizačného projektu č. 26 006 štátneho podniku Zemědělské zásobování a nákup v Prostějově so sídlom Prostějov, Za dráhou 675, schváleného Ministerstvom pre správu národného majetku a jeho privatizáciu Českej republiky a podľa ustanovenia § 162 ods. 1, 2 a § 172 Obchodného zákonníka, o založení akciovej spoločnosti bez výzvy k upisovaniu akcií pod obchodným názvom MORAGRO akciová společnost v Prostějově, podľa tejto zakladateľskej listiny.

Z uvedeného vyplýva, že žalobca je právnym nástupcom štátneho podniku Zemědělské zásobování a nákup s.p. Prostějov, súd preto žalobe vyhovel a určil, že žalobcom prihlásená pohľadávka v konkurznom konaní je oprávnená s uspokojením v 3. triede veriteľov.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi priznal náhradu trov konania pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 16,60 eur.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.