KSKE 13 Cbi 1/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 13 Cbi 1/2012

KS v Košiciach, dátum 18.06.2012, sp.zn. KSKE 13 Cbi 1/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13Cbi/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200276 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200276.2

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Romanom Rizmanom v právnej veci žalobcu: V. L., nar. XX.X.XXXX, Q. C. 9, F., proti žalovanému: P.. V. B., T. 3, A. - správca konkurznej podstaty úpadcu O. Q. a. s., A. XX, A., IČO: XX XXX XXX o 7.397,03 eur takto

r o z h o d o l :

U r č u j e sa, že pohľadávka veriteľa č. 34914 prihlásená do konkurzného konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 4K XX/XXXX vo výške 7.397,03 eur je zistená a zaraďuje sa do 1. triedy.

Žalovaný je povinný zaplatiť trovy konania 99,50 eur na účet súdu č. účtu 7000146773/8180, Štátna pokladnica, KS-0558, VS-8050672312, špecifický symbol-7012200276 do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa domáhal žalobou podanou na Krajský súd v Košiciach dňa 20.3.2012 určenia pravosti pohľadávky vo výške 7.397,03 eur, ktorú žalovaný na prieskumnom pojednávaní poprel.

Súd zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. XK/XX/XXXX-XX zo dňa 28.5.2002 bol na majetok úpadcu O. Q. a. s., A. XX, A. vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený P.. V. B.. Na prieskumnom pojednávaní konanom dňa 15.12.2004 žalovaný poprel pohľadávku žalobcu ako veriteľa vedeného vo veriteľskom zväzku pod číslom 34914 vo výške 7.397,03 eur z dôvodu nesprávne vyplnenej prihlášky. O tejto skutočnosti bol žalobca upovedomený Krajským súdom v Košiciach a vyzvaný na podanie určovacej žaloby.

Žalovaný na pojednávaní nárok žalobcu v plnom rozsahu uznal.

Na základe vyššie uvedeného súd rozhodol rozsudkom na základe uznania podľa §153a ods. 1 O.s.p. a tento rozsudok odôvodnil podľa ustanovenia § 157 ods. 4 O.s.p. v znení novely č. 384/2008 Z.z..

Žalobca bol v konaní plne úspešný, pretože bol od platenia súdnych poplatkov oslobodený, súd uložil žalovanému, ktorý nemal vo veci úspech a nie je u neho predpoklad pre oslobodenie od súdnych poplatkov, zaplatiť na účet súdu trovy súdneho poplatku podľa §2 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné podľa § 202 ods. 1 O.s.p. okrem výroku o trovách konania, proti ktorému je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.