KSKE 13 CoE 13/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 13 CoE 13/2012

KS v Košiciach, dátum 13.08.2012, sp.zn. KSKE 13 CoE 13/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7906203394 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7906203394.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: T. poisťovňa so sídlom v P., pobočka B., IČO: XX XXX XXX, M. R. L. XXX, B. proti povinnému: T. záväzkov a pohľadávok, IČO: XX XXX XXX, B. XX, Q. o vymoženie 90.874,23 eura a trov exekúcie vedenej pred súdnym exekútorom JUDr. Andrejom Dembickým, Werferova 1, Košice o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Trebišov zo dňa 25.10.2011, č.k. 21Er/390/2006-112, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Trebišov (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením zo dňa 25.10.2011, č.k. XXEr/XXX/ XXXX-XXX (ďalej len uznesenie ) zaviazal oprávneného nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Andrejovi Dembickému trovy exekúcie v sume 15,14 eura v lehote do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal na pošte dňa 24.11.2011 odvolanie súdny exekútor, ktorý žiadal, aby odvolací súd uložil povinnému povinnosť uhradiť trovy exekúcie vo výške 21.635,43 eura.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku /ďalej len O.s.p. /) skôr, než pristúpil k vecnému preskúmaniu napadnutého uznesenia, zaoberal sa otázkou včasnosti podania odvolania a dospel k záveru, že odvolanie súdneho exekútora bolo podané oneskorene.

Podľa § 204 ods. 1 veta prvá O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo súdnemu exekútorovi doručené dňa 28.10.2011. Zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania preto začala plynúť dňa 29.10.2011 a posledným dňom 15-dňovej lehoty bol deň 14.11.2011. Najneskôr v tento deň bolo potrebné urobiť úkon, teda podať odvolanie na súde alebo podanie odovzdať orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 ods. 3 O. s. p.) . Odvolanie proti uzneseniu súdny exekútor podal na pošte dňa 24.11.2011, teda po uplynutí zákonnej lehoty, preto nebolo možné napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa v odvolacom konaní meritórne preskúmať.

Z uvedeného dôvodu odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odvolanie súdneho exekútora odmietol, nakoľko bolo podané oneskorene.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. (s použitím analógie) v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.