KSKE 13 CoE 205/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/205/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898684 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898684.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: D., s.r.o., so sídlom D. XX, R., IČO: XX XXX XXX, zastúpený advokátom C.. G. G., D. XX, R. proti povinnému: C. B., nar. XX.X.XXXX, bytom E. U. H., I. XXXX/X, o vymoženie 224,06 eur s prísl. a trov exekúcie, vedenej pred súdnym exekútorom C.. B.. L. G., Exekútorský úrad L., G. XX, L., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 26.1.2011, č.k. 12Er/156/2004-21, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku, ktorým súd prvého stupňa exekúciu vyhlásil za neprípustnú, túto zastavil a vo výroku o náhrade trov exekúcie.

Odvolanie proti výroku uznesenia o zamietnutí návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora o d m i e t a.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením zo dňa 26.1.2011, č.k. 12Er/156/2004-21 (ďalej len uznesenie ) exekúciu vyhlásil za neprípustnú, túto zastavil, zamietol návrh na zmenu exekútora a oprávneného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 83,79 eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že na návrh oprávneného a na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica, zn. N XXX/XXXX, NZ XXXXX/XXXX spísaná dňa 18.7.2004 na notárskom úrade C.. C. L. (ďalej len notárska zápisnica ) , poveril súd prvého stupňa vykonaním exekúcie vo veci súdneho exekútora C.. B.. L. G. dňa 15.10.2004. V priebehu konania doručil oprávnený dňa 18.11.2010 súdu prvého stupňa návrh na zmenu exekútora. V súvislosti s podaným návrhom súd prvého stupňa skúmal podmienky predmetného exekučného konania podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok ) . Zistil, že v zmluve o úvere č. XXXXXXX uzatvorenej medzi oprávneným a povinným dňa 19.11.2003 (ďalej len zmluva o úvere ) bol na spísanie notárskej zápisnice, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, povinným splnomocnený G.. F. L., advokát. Zároveň bol advokát povinným takto splnomocnený aj na uznanie záväzku z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom na súdny výkon rozhodnutia, príp. exekúciu. Z notárskej zápisnice súd ďalej zistil, že jej spísania sa zúčastnil G.. R. Q. ako advokátsky koncipient na základe substitučnej plnej moci, ktorá mu bola udelená dňa 2.1.2003 G.. F. L., advokátom. Súd posudzoval plnomocenstvo podľa § 33 ods. 2, § 33a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej len Občiansky zákonník ) a uviedol, že notárska zápisnica nie je exekučným titulom, neobsahuje formálne náležitosti v zmysle § 41 ods. 2 veta druhá Exekučného poriadku, a preto nemôže byť exekúcia vedená. Hmotnoprávny úkon o uznaní dlhu G.. R. Q. nemá pre exekúciu žiaden význam. Z týchto dôvodov súd exekúciu vyhlásil za neprípustnú a túto zastavil. Vzhľadom na uvedené žiadosť oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol. Trovy exekúcie vo výške 83,79 eur pozostávajú z paušálnej odmeny

podľa § 14 ods. 1 písm. a) , § 14 ods. 2 vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhláška ) vo výške 6,64 eur za úkon - prijatie návrhu na vykonanie exekúcie a jeho preštudovanie v trvaní 20 min, podľa § 14 ods. 1 písm. b) , ods. 3 v spojení s § 15 vyhlášky vo výške 9,96 eur za 3 úkony exekučnej činnosti (získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, zisťovanie zamestnávateľa povinného) , z dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH ) vo výške 3,15 eur a z náhrady hotových výdavkov podľa § 22 vyhlášky vo výške 64,04 eur (poštovné v sume 2,72 eur, cestovné v sume 53,40 eur a náhrada za stratu času v sume 7,92 eur) . Súd prvého stupňa nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkon - zaevidovanie návrhu na vykonanie exekúcie v sume 6,64 eura, nakoľko túto činnosť považoval za administratívnu prácu vykonanú v súvislosti s exekučnou činnosťou, ktorá je zahrnutá v odmene súdneho exekútora. Zároveň súd prvého stupňa nepriznal súdnemu exekútorovi ani časovú odmenu za úkony: spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie + výzva, spracovanie žiadosti o súčinnosť - SP, obec a spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie - mzda + príkaz, pretože tieto nepovažoval za účelne vynaložené. Zároveň ich považoval za úkony uplatnené duplicitne, za ktoré patrí súdnemu exekútorovi v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky paušálna odmena vo výške 3,32 eur nie je možné priznať hodinovú odmenu za tie úkony exekučnej činnosti, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou v zmysle § 14 ods. 1 vyhlášky. Súčasne súd nepriznal súdnemu exekútorovi náhrad za kancelársky materiál v sume 1 euro, nakoľko mal za to, že v zmysle § 25 vyhlášky v odmene súdneho exekútora je zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Oprávnený zastáva názor, že súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol. Dikcia zákona obsiahnutá v § 44 ods. 2 Exekučného poriadku stanovuje súdu povinnosť preskúmať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Poveriť exekútora vykonaním exekúcie môže súd iba v prípade, že nezistí žiaden rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom. V opačnom prípade žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietne. Z uvedeného vyplýva, že notárska zápisnica bola predmetom skúmania zo strany súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Oprávnený sa nestotožnil ani s tvrdením súdu prvého stupňa o vadnosti plnomocenstva udeleného na spísanie notárskej zápisnice. Podľa oprávneného, plnomocenstvo udelené povinným advokátovi Mgr. F. L. na spísanie predmetnej notárskej zápisnice, bolo v súlade s § 22 a § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka a tento mal právo v zmysle § 25 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p. ) splnomocniť inú osobu, aby za neho konala v rozsahu splnomocnenia. Navyše povinný mal možnosť kedykoľvek toto plnomocenstvo v zmysle § 33b Občianskeho zákonníka odvolať, čo však neurobil. Oprávnený mal za to, že udelením plnomocenstva sa povinný nevzdal svojich práv na uznanie záväzku, iba rozšíril možnosť uznania záväzku za jeho osobu aj na advokáta. Taktiež oprávnený uviedol, že rozdiel medzi uznaním dlhu resp. záväzku podľa hmotného práva a notárskou zápisnicou obsahujúcou právny záväzok podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku je v dvoch náležitostiach. Predovšetkým nemôže ísť o jednoduchý písomný právny úkon ale o písomný úkon v kvalifikovanej forme (teda vo forme notárskej zápisnice) a zároveň táto musí obsahovať výslovný súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou právneho záväzku. Podľa názoru oprávneného boli obidve tieto náležitosti splnené. V závere odvolania oprávnený nesúhlasil ani s výrokom, ktorým súd prvého stupňa zamietol návrh na zmenu súdneho exekútora a zaviazal oprávneného na náhradu trov exekúcie.

Povinný a súdny exekútor zostali v odvolacom konaní nečinní.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) , po zistení, že odvolanie podal oprávnený v zákonnej lehote, preskúmal uznesenie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., ako aj konanie mu predchádzajúce, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) . Po preskúmaní uznesenia dospel odvolací súd k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu oprávneného uvádza nasledovné:

Oprávnený v podanom odvolaní namietal posúdenie notárskej zápisnice ako nespôsobilého exekučného titulu.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinný uzavreli dňa 19.11.2003 zmluvu o úvere č. XXXXXXX, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnému úver vo výške 165,97 eur, ktorý sa povinný zaviazal vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie vo výške 82,98 eur, t.j. spolu 248,95 eur. Súčasťou tejto zmluvy bolo aj splnomocnenie, ktorým povinný splnomocnil Mgr. F. L. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t.j. aby v jeho mene uznal záväzok z tohto úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom. Na základe tohto splnomocnenia G.. F. L. uznal za povinného záväzok z tohto úveru pred notárkou C.. C. L., o čom bola spísaná notárska zápisnica zn. N XXX/XXXX, NZ XXXXX/XXXX zo dňa 18.7.2004 a súhlasil, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou. Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, je preto nevyhnutná účasť dlžníka pri spisovaní tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a to buď osobne alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu. V uvedenom prípade povinného ako dlžníka pri spisovaní predmetnej notárskej zápisnice zastupoval Mgr. F. L. na základe plnomocenstva udeleného mu povinným v zmluve o úvere.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy - dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka) . Takáto zmluva je potom v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná a nemôžu z nej vznikať žiadne práva a povinnosti.

V prejednávanej veci podmienkou uzavretia úverovej zmluvy a poskytnutia úveru povinnému bolo zároveň na predtlači zmluvy o úvere splnomocniť na zastupovanie pri vyhlásení o uznaní právneho záväzku Mgr. F. L., advokáta. Advokát, ktorý mal povinného pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v zmluve o úvere veriteľom - oprávneným a povinný nemal možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasil so spísaním notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Za takejto situácie je tu rozpor záujmov medzi splnomocnencom, ktorý bol určený oprávneným a splnomocneným, pretože výber splnomocnenca oprávneným nedáva dostatočnú záruku, že tento bude zastupovať oprávnené záujmy povinného. Oprávnený si zjavne určil tohto zástupcu za tým účelom, aby presadzoval a obhajoval jeho záujmy a tieto sú v protiklade a v konflikte so záujmami povinného. Existujúci rozpor záujmov medzi zástupcom a zastúpeným (povinným) vylučuje možnosť vzniku platnej dohody o plnomocenstve. Povinný teda platne nesplnomocnil Mgr. F.

L. svojím zastupovaním, tento nebol oprávnený v jeho mene spísať notársku zápisnicu a uznať záväzok z úveru.

V zmluve o úvere teda chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinného splnomocniť advokáta Mgr. F. L. na vykonanie vyhlásenia v jeho mene. Predmetná notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, neobsahuje prejav vôle povinného o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou, a preto nemôže byť exekučným titulom voči tejto osobe. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe.

Na základe uvedeného odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Oprávnený v podanom odvolaní napadol aj výrok o náhrade trov exekúcie, ktoré boli priznané súdnemu exekútorovi.

Podľa § 27a vyhlášky, v exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.

Predmetné exekučné konanie sa začalo dňa 4.10.2004 (§ 36 ods. 2 Exekučného poriadku) . Preto podľa § 27a vyhlášky patrí súdnemu exekútorovi odmena podľa predpisov účinných do 30. apríla 2008.

Podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu, b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods. 2 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm. a) je 6,64 eur (200 Sk) za každú aj začatú hodinu. Súdny exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods. 3 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eur (100 Sk) .

Podľa § 15 ods. 1 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti: a/ získanie poverenia na vykonanie exekúcie, b/ doručenie príkazu na začatie exekúcie, c/ doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, d/ doručenie exekučného príkazu, e/ doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie, f/ doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní, g/ každé zisťovanie bydliska povinného, h/ každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného, i/ každé zisťovanie účtu povinného, j/ každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Podľa § 22 ods. 1 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

Podľa § 25 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, v odmene súdneho exekútora je zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou.

Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Súd prvého stupňa uznesením zaviazal oprávneného na náhradu trov exekúcie v zmysle § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, nakoľko mal za to, že k zastaveniu exekúcie došlo jeho zavinením. Tento názor súd prvého stupňa zastával preto, že oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorý trpí takými právnymi vadami, že v exekúcii nebolo možné pokračovať.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s dôvodmi, ktoré uviedol súd prvého stupňa a na základe ktorých zaviazal oprávneného na náhradu trov exekúcie, a preto potvrdil aj tento odvolaním napadnutý výrok.

Oprávnený podal odvolanie aj proti výroku, ktorým súd zamietol návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora.

V zmysle § 251 ods. 4 O.s.p., na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa § 202 ods. 2 O.s.p., odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

V zmysle § 44 ods. 6 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.8.2005 (s poukazom na § 238 ods. 1 Exekučného poriadku, keďže konanie sa začalo pred 1.9.2005) ak oprávnený požiada súd o zmenu exekútora a súd po vyjadrení exekútora žiadosti oprávneného vyhovie, vykonaním exekúcie poverí súd exekútora, ktorého navrhne oprávnený a vec mu písomne postúpi. Účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované. Odmena pôvodného exekútora sa však vypočíta tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie.

Podľa § 218 ods. 1 písm. c) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Vyššie citované zákonné ustanovenie nepripúšťa odvolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa rozhoduje o žiadosti oprávneného o zmenu exekútora, teda ani proti rozhodnutiu, ktorým súd vyhovie žiadosti o zmenu exekútora, ale ani proti rozhodnutiu, ktorým súd takúto žiadosť zamietne. V danom prípade teda oprávnený podal odvolanie proti výroku, proti ktorému odvolanie nie je prípustné. Preto súd odvolanie proti tomuto výroku v zmysle § 218 ods. 1 písm. c) O.s.p. odmietol.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a ostatným účastníkom preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.