KSKE 13 CoE 219/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/219/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898711 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898711.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: D. - T. poisťovňa, a.s., E. rad 4, XXX XX P., IČO: XX XXX XXX, proti povinnému: D. R., nar. XX.X.XXXX, bytom B. XX, XXX XX Q., zast. opatrovníčkou X. X., tajomníčkou Okresného súdu Q. II, o vymoženie 125,31 eur s prísl., vedenej u súdneho exekútora J.. D. U., Exekútorský úrad Košice, Tr. SNP č. 61, pod sp.zn. EX XXX/XXXX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II, č.k. 39Er/1842/2004-9 zo dňa 27.7.2009 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade trov exekúcie tak, že oprávnený je povinný nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. D. U., B. T. XX, XXX XX Q. trovy exekúcie vo výške 33,79 eur do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi J.. D. U., Tr. T. XX, XXX XX Q. trovy exekúcie vo výške 55,64 eur, a to do 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia. V prevyšujúce časti návrh exekútora na priznanie trov exekúcie zamietol.

V odôvodnení uznesenia súd uviedol, že oprávnený sa návrhom na vykonanie exekúcie zo dňa 5.8.2004 domáhal uspokojenia svojej pohľadávky voči povinnému vo výške 125,31 eur s prísl., na základe exekučného titulu - právoplatného a vykonateľného platobného rozkazu Okresného súdu Košice II č.k. Ro/XX/XXXX-XX zo dňa 24.1.1996 u súdneho exekútora J.. D. U.. Dňa 16.9.2004 súdny exekútor J.. D. U. požiadal Okresný súd Košice II o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, na základe ktorého a predložených dokladov súd vydal súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie č. XXXX/XXXXXX zo dňa 26.10.2004. Dňa 22.7.2009 doručil súdny exekútor súdu podnet na zastavenie exekúcie. Svoj návrh odôvodnil tým, že sú splnené podmienky na zastavenie exekúcie pre nemajetnosť povinného. Zároveň navrhol zaviazať oprávneného na náhradu trov exekútora vo výške 57,22 eur. Súd prvého stupňa preto podľa § 57 ods. 1 písm.h/ Exekučného poriadku exekúciu zastavil. O trovách exekúcie rozhodol podľa ust. § 200 ods. 1 Exekučného poriadku. V súlade s ust. § 14 ods. 1 písm.a/, ods. 2 vyhlášky č. 288/95 a § 22 citovanej vyhlášky priznal trovy exekúcie súdnemu exekútorovi vo výške 55,64 eur. Odmenu priznal exekútorovi súd prvého stupňa podľa počtu hodín účelne vynaložených vo výške 19,92 eur + 19% DPH vo výške 3,78 eur. Ďalej paušálnu odmenu vo výške 19,92 eur + 19% DPH vo výške 3,78 eur a náhradu hotových výdavkov vo výške 8,24 eur. V prevyšujúcej časti návrh exekútora ohľadne nahradenia trov exekúcie zamietol. Podľa počtu účelne vynaložených hodín súd priznal odmenu exekútorovi za spracovanie žiadosti o udelenie poverenia - 1 hodina - 3,32 eur, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie - 1 hodina - 3,32 eur, spracovanie lustrácie - mot. vozidla - 1 hodina - 3,32 eur, spracovanie lustrácie - register obyvateľov - 1 hodina - 3,32 eur, spracovanie lustrácie - sociálna poisťovňa - 1 hodina - 3,32 eur, spracovanie príkazov na začatie exekúcie do bánk - 1 hodina

- 3,32 eur. Paušálnu odmenu priznal súd prvého stupňa za získanie poverenia na vykonanie exekúcie - 3,32 eur, doručenie príkazov na začatie exekúcie do bánk - 3,32 eur, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie - 3,32 eur, zisťovanie bydliska povinného - 3,32 eur, zisťovanie platiteľa mzdy povinného - 3,32 eur, zisťovanie motorových vozidiel povinného - 3,32 eur. V zmysle ust. § 22 vyhlášky priznal súd exekútorovi hotové výdavky (poštovné vo výške 6,64 eur a telekomunikačné výdavky vo výške 1,60 eur) a 19% DPH vo výške 7,56 eur.

Proti výroku uznesenia o náhrade trov exekúcie podal včas odvolanie oprávnený. Uviedol, že v zmysle § 14 ods. 1 vyhl.č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, ak súd exekúciu zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje a/ podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu, b/ paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti.

Odmeňovanie podľa jednotlivých úkonov je možné iba u tých úkonov, ktoré sa odmeňujú paušálnou sumou podľa § 15 citovanej vyhlášky. Rozhodujúce je časové hľadisko jednotlivých úkonov, teda čas reálne potrebný na ich vykonanie. Ak by zákonodarca vychádzal z toho, že základná hodinová sadzba 200,00 Sk patrí za každú začatú hodinu úkonu exekučnej činnosti, bol by použil formuláciu ako v písm.b/ tohto ustanovenia. Pokiaľ by bolo úmyslom zákonodarcu oceňovať samostatne každý úkon exekučnej činnosti, ktorý nie je uvedený v § 15 ods. 1 citovanej vyhlášky, výslovne by to vyjadril v § 14 ods. 1 písm.a/ vyhlášky. Uvedený právny názor vyslovil vo svojom rozsudku sp.zn. 1M A. X/XXXX zo dňa 28.5.2007 Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Poukázal na rozhodnutie Okresného súdu Q. II sp.zn. F. zo dňa 22.6.2009, v ktorom súd priznal exekútorovi pri posudzovaní trov exekúcie za spracovanie žiadosti o udelenie poverenia čas 10 min., spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie čas 10 min., spracovanie žiadosti o súčinnosť čas 25 min., spracovanie správy oprávnenému čas 10 min., spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie čas 15 min., spracovanie vrátenia poverenia čas 10 min.. Je preto zrejmé, že súd pri rozhodovaní nevzal do úvahy primeranosť času potrebného na jednotlivé úkony. Keďže oprávnený má pochybnosti o množstve a účelnom časovom využití jednotlivých úkonov, ako aj o spôsobe výpočtu trov exekúcie navrhol, aby odvolací súd zmenil výrok o náhrade trov exekúcie tak, že neprizná trovy exekúcie ako bolo rozhodnuté súdom prvého stupňa a prihliadne na námietky oprávneného.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd podľa § 10 ods. 1 O.s.p. prejednal vec v rozsahu podľa § 212 0.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného je opodstatnené.

Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo vydané vyššou súdnou úradníčkou dňa 27.7.2009 a odvolaciemu súdu bolo predložené sudcom na rozhodnutie o odvolaní.

Predmetom odvolacieho konania je náhrada trov exekúcie v súvislosti so zastavením exekúcie podľa § 57 ods. 1 pím.h/ Exekučného poriadku (zák.č. 233/1995 Z.z.) .

Podľa § 27a vyhl.č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhláška) v exekučných konaniach začatých do 30.4.2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.

V prejednanej veci exekučné konanie bolo začaté dňa 5.8.2004, kedy bol súdnemu exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.

Podľa § 14 ods. 1, 2 citovanej vyhlášky, ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje a/ podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu, b/ paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti. Základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm.a/ je 6,64 eur za každú aj začatú hodinu. Súdny

exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti. Paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eur.

Podľa § 15 ods. 1 citovanej vyhlášky (v znení k 30.4.2008) paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti:

a) získanie poverenia na vykonanie exekúcie,

b) doručenie príkazu na začatie exekúcie,

c) doručenie upovedomenia o začatí exekúcie,

d) doručenie exekučného príkazu,

e) doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie,

f) doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní,

g) každé zisťovanie bydliska povinného,

h) každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného,

i) každé zisťovanie účtu povinného,

j) každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Odvolací súd preskúmal výšku trov exekúcie pozostávajúcich z odmeny súdneho exekútora a dospel k záveru, že ust. § 14 ods. 1 písm.a/ vyhlášky je potrebné vykladať tak, že časová odmena sa priznáva za čas vynaložený na exekúciu ako celok na rozdiel od paušálnej odmeny, ktorá sa priznáva za každý úkon exekučnej činnosti. Súd vychádza pritom z reálneho času vynaloženého na exekúciu. Ďalej pri aplikácií uvedeného ustanovenia je potrebné vychádzať z toho, že nie je možné priznať exekútorovi hodinovú odmenu (§ 14 ods. 1 písm.a/ vyhlášky) za tie úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou sumou podľa § 14 ods. 1 písm.b/ vyhlášky. V opačnom prípade by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkony exekučnej činnosti. Paušálnu odmenu možno priznať len za tie úkony exekučnej činnosti, ktoré sú taxatívne uvedené v § 15 ods. 1 pod písm.a/ citovanej vyhlášky. Z toho vyplýva, že k udeleniu poverenia dochádza presne vymedzeným procesným postupom upraveným v Exekučnom poriadku.

Súdnemu exekútorovi preto patrí paušálna odmena podľa § 14 ods. 1 písm.a/ a § 15 ods. 1 písm.a/, b/, c/ g/, h/, j/ vyhlášky č.288/1995 Z.z. vo výške 19,92 eur a to za získanie poverenia na vykonanie exekúcie á 3,32 eur, doručenie príkazov na začatie exekúcie á 3,32 eur, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie á 3,32 eur, každé zisťovanie bydliska povinného á 3,32 eur, každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného á 3,32 eur, každé ďalšie zisťovanie majetku povinného á 3,32 eur. Ďalej patrí exekútorovi náhrada hotových výdavkov podľa § 22 vyhl.č. 288/1995 Z.z. vo výške 8,24 eur (poštovné á 6,64 eur a telekomunikačné výdavky vo výške 1,60 eur a daň z pridanej hodnoty podľa § 196 Exekučného poriadku v sume 5,63 eur.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil uznesenie vo výroku o náhrade trov exekúcie tak, že priznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 33,79 eur, ktoré je povinný exekútorovi nahradiť oprávnený v súlade s výrokom tohto uznesenia.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu týchto trov z dôvodu, že oprávnený nežiadal tieto trovy priznať aj keď bol v konaní úspešný a ostatným účastníkom trovy konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.