KSKE 13 CoE 220/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 13 CoE 220/2011

KS v Košiciach, dátum 24.05.2012, sp.zn. KSKE 13 CoE 220/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/220/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805201784 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805201784.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci oprávneného: S., s.r.o., IČO: XX XXX XXX, so sídlom v C., S. XX, zastúpený advokátom JUDr. Martinom Máčajom, Pribinova 25, Bratislava proti povinnému: Z. C., nar. XX.X.XXXX, bytom v Q., U. X v konaní o vymoženie 1.194,98 eura s prísl. a trov exekúcie vedenom pred súdnym exekútorom JUDr. Ing. Karolom Mihalom, Moyzesova 34, Košice, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 15.2.2011, č.k. 10Er/50/2005-18, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku, ktorým súd prvého stupňa exekúciu vyhlásil za neprípustnú a vo výroku o jej zastavení.

M e n í uznesenie vo výroku o náhrade trov exekúcie tak, že oprávneného zaväzuje nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie vo výške 67,91 eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením zo dňa 15.2.2011, č.k. 10Er/50/2005-18 (ďalej len uznesenie ) zamietol návrh na zmenu exekútora, exekúciu vyhlásil za neprípustnú, túto zastavil a oprávneného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 91,81 eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že na návrh oprávneného doručeného súdnemu exekútorovi dňa 9.3.2005 a na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica, zn. N 4884/2004, NZ 84966/2004 spísaná dňa 28.11.2004 na notárskom úrade A. A. E. poveril súd prvého stupňa dňa 22.3.2005 vykonaním exekúcie vo veci súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala. V priebehu konania doručil oprávnený dňa 22.11.2010 súdu prvého stupňa návrh na zmenu exekútora. V súvislosti s podaným návrhom súd prvého stupňa skúmal podmienky predmetného exekučného konania podľa § 103 a § 251 ods. 4 z. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p. ) a § 41 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok ) . Zistil, že na spísanie notárskej zápisnice, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, bol povinným v zmluve o úvere č. 7370041 zo dňa 23.7.2004 (ďalej len zmluva o úvere ) splnomocnený Mgr. Tomáš Kušnír, advokát. Zároveň bol advokát povinným takto splnomocnený aj na uznanie záväzku z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom na súdny výkon rozhodnutia, príp. exekúciu. Zmluvu o úvere posúdil súd prvého stupňa ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ďalej súd uviedol, že plnomocenstvo, ktoré povinný udelil Mgr. Tomášovi Kušnírovi, sa nachádzalo na predtlači zmluvy o úvere, a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý spotrebiteľský úver, bol

nútený podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou. Takéto podmieňovanie poskytnutia úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu považoval súd prvého stupňa za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere v zmysle § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Navyše splnomocnený zástupca povinného v rozpore s právnou úpravou uznal v jeho mene sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené a zaväzoval sa na úroky z omeškania v neprípustnej výšky. Keďže notárska zápisnica nebola spôsobilým exekučným titulom, súd prvého stupňa exekúciu vykonávanú na jej podklade vyhlásil za neprípustnú a zastavil. Trovy exekúcie pozostávajú z hodinovej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhláška ) vo výške 19,92 eur za tri začaté hodiny (spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie a spracovanie žiadosti o súčinnosť) , z paušálnej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b) , ods. 3 v spojení s § 15 vyhlášky vo výške 13,28 eur za 4 úkony exekučnej činnosti (získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, zisťovanie zamestnávateľa povinného a zisťovanie účtu povinného) , z dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH ) podľa § 196 Exekučného poriadku vo výške 6,64 eura, z náhrady hotových výdavkov podľa § 22 ods. 1 a 2 vyhlášky vo výške 45,37 eur (poštovné 3,75 eur, kancelársky materiál 1 euro a cestovné náhrady vo výške 40,62 eur) a z náhrady za stratu času podľa § 23 vyhlášky vo výške 6,60 eur. Súd prvého stupňa nepriznal súdnemu exekútorovi odmenu uplatnenú ako prijatie návrhu na vykonanie exekúcie, jeho preštudovanie a zaevidovanie, nakoľko túto činnosť považoval za administratívnu prácu vykonanú v súvislosti s exekučnou činnosťou, ktorá je zahrnutá v odmene súdneho exekútora. Súčasne súd odmenil úkon označený ako doručenie upovedomenia o začatí exekúcie paušálnou sumou 3,32 eur a nie v dvojnásobnej výške, ako si to súdny exekútor vyčíslil, nakoľko odmena za uvedený úkon zahŕňa doručenie predmetného upovedomenia tak oprávnenému, povinnému ako aj iným osobám, t.j. bez ohľadu na počet doručení. Na náhradu trov exekúcie zaviazal súd prvého stupňa oprávneného v zmysle § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, nakoľko ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Oprávnený zastáva názor, že súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol. Dikcia zákona obsiahnutá v § 44 ods. 2 Exekučného poriadku stanovuje súdu povinnosť preskúmať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Poveriť exekútora vykonaním exekúcie môže súd iba v prípade, že nezistí žiaden rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom. V opačnom prípade žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietne. Z uvedeného vyplýva, že notárska zápisnica bola predmetom skúmania zo strany súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Oprávnený ďalej namietal tvrdenie súdu prvého stupňa o vadnosti udeleného plnomocenstva Mgr. Tomášovi Kušnírovi na spísanie notárskej zápisnice, nakoľko v danom prípade ide o hmotnoprávne zastúpenie povinného v zmysle § 22 v nadväznosti na § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka. Pritom podľa § 24 Občianskeho zákonníka zástupca musí konať osobne; ďalšieho zástupcu si môže ustanoviť, len ak je to právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté . Oprávnený ďalej uviedol, že povinný mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere v roku 2004 udelené plnomocenstvo v zmysle § 33b Občianskeho zákonníka v platnom znení odvolať, pričom tak neurobil. Tiež poukázal na skutočnosť, že zastavením exekúcie pre nespôsobilosť exekučného titulu nastane situácia, keď sa oprávnený nebude môcť domáhať vydania iného exekučného titulu, nakoľko vymáhaná pohľadávka sa premlčí. V závere odvolania oprávnený nesúhlasil ani s výrokom, ktorým súd prvého stupňa zamietol návrh na zmenu súdneho exekútora a zaviazal oprávneného na náhradu trov exekúcie, pričom nesúhlasil ani s ich priznanou výškou. Z predloženej časovej špecifikácie súdneho exekútora oprávnenému vyplynulo, že dochádza k duplicitnému počítaniu časovej odmeny za úkony exekučnej činnosti, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou, a to konkrétne za úkony: spracovanie žiadosti o udelenie poverenia a získanie poverenia na vykonanie exekúcie, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie a doručenie upovedomenia o začatí exekúcie a tiež spracovanie žiadosti o súčinnosť a zisťovanie zamestnávateľa a účtu povinného. Z uvedeného dôvodu potom dochádza k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu.

Súdny exekútor k odvolaniu oprávneného uviedol, že sa plne stotožňuje s rozhodnutím súdu týkajúcim sa zastavenia exekúcie a určenia trov exekúcie. Podľa súdneho exekútora v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 288/1995 Z. z. sa odmena určuje podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu, v tomto prípade spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie a spracovanie žiadosti o súčinnosť. Podľa § 14 ods. 1 písm. b) vyhlášky paušálnou sumou sa odmeňujú úkony za získanie poverenia na vykonanie exekúcie a doručenie upovedomenia o začatí exekúcie a nie ich spracovanie a taktiež za každé zisťovanie zamestnávateľa a majetku povinného a nie za ich spracovanie. Z uvedeného dôvodu podľa súdneho exekútora nedošlo k duplicitnému odmeňovaniu tých istých úkonov exekučnej činnosti.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Zákonný sudca o odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka v súlade s § 374 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p. ) rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) , po zistení, že odvolanie podal oprávnený v zákonnej lehote, preskúmal uznesenie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., ako aj konanie mu predchádzajúce, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) . Po preskúmaní uznesenia dospel odvolací súd k záveru, že odvolanie oprávneného je sčasti dôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu oprávneného uvádza nasledovné:

Oprávnený v podanom odvolaní namietal posúdenie zmluvy o úvere ako spotrebiteľskej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a notárskej zápisnice ako nespôsobilého exekučného titulu.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinný uzavreli dňa 23.7.2004 zmluvu o úvere č. 7370041, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnému úver vo výške 663,88 eur, ktorý sa povinný zaviazal vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie vo výške 531,10 eur, t.j. spolu 1.194,98 eur. Súčasťou tejto zmluvy bolo aj splnomocnenie, ktorým povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t.j. aby v jeho mene uznal záväzok z tohto úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom. Na základe tohto splnomocnenia Mgr. Tomáš Kušnír uznal za povinného záväzok z tohto úveru pred notárkou A. A. E., o čom bola spísaná notárska zápisnica zn. N 4884/2004, NZ 84966/2004 zo dňa 28.11.2004 a súhlasil, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou. Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, je preto nevyhnutná účasť dlžníka pri spisovaní tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a to buď osobne alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu. V uvedenom prípade povinného ako dlžníka pri spisovaní predmetnej notárskej zápisnice zastupoval Mgr. Tomáš Kušnír na základe plnomocenstva udeleného mu povinným v zmluve o úvere.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy - dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka) . Takáto zmluva je potom v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná a nemôžu z nej vznikať žiadne práva a povinnosti.

V prejednávanej veci podmienkou uzavretia úverovej zmluvy a poskytnutia úveru povinnému bolo zároveň na predtlači zmluvy o úvere splnomocniť na zastupovanie pri vyhlásení o uznaní právneho záväzku Mgr. Tomáša Kušníra, advokáta. Advokát, ktorý mal povinného pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v zmluve o úvere veriteľom - oprávneným a povinný nemal možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasil so spísaním notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Za takejto situácie je tu zjavný rozpor záujmov medzi splnomocnencom, ktorý bol určený oprávneným a splnomocneným, pretože výber splnomocnenca oprávneným nedáva dostatočnú záruku, že tento bude zastupovať oprávnené záujmy povinného. Oprávnený si zjavne určil tohto zástupcu za tým účelom, aby presadzoval a obhajoval jeho záujmy a tieto sú v protiklade a v konflikte so záujmami povinného. Existujúci rozpor záujmov medzi zástupcom a zastúpeným (povinným) vylučuje možnosť vzniku platnej dohody o plnomocenstve. Povinný teda platne nesplnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra svojím zastupovaním, tento nebol oprávnený v jeho mene spísať notársku zápisnicu a uznať záväzok z úveru.

V zmluve o úvere teda chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinného splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jeho mene. Predmetná notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, neobsahuje prejav vôle povinného o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou, a preto nemôže byť exekučným titulom voči tejto osobe. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe. Preto odvolací súd považoval za nadbytočné zaoberať sa ďalšími odvolacími námietkami oprávneného.

Na základe uvedeného odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Oprávnený v podanom odvolaní napadol aj výrok o náhrade trov exekúcie, ktoré boli priznané súdnemu exekútorovi. V podanom odvolaní nesúhlasil s odmenou podľa § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky, ktorú súd priznal súdnemu exekútorovi vo výške 19,92 eur za tri začaté hodiny: spracovanie žiadosti o udelenie poverenia v trvaní 35 min., spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie v trvaní 35 min. a spracovanie žiadosti o súčinnosť v trvaní 25 min., nakoľko ide o úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou podľa § 14 ods. 1 písm. b) a ods. 3 a § 15 vyhlášky.

Podľa § 27a vyhlášky, v exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.

Predmetné exekučné konanie sa začalo dňa 3.4.2007 (§ 36 ods. 2 Exekučného poriadku) . Preto podľa § 27a vyhlášky patrí súdnemu exekútorovi odmena podľa predpisov účinných do 30. apríla 2008.

Podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu,

b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods. 2 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm. a) je 6,64 eur (200 Sk) za každú aj začatú hodinu. Súdny exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods. 3 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eur (100 Sk) .

Podľa § 15 ods. 1 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti:

a/ získanie poverenia na vykonanie exekúcie,

b/ doručenie príkazu na začatie exekúcie,

c/ doručenie upovedomenia o začatí exekúcie,

d/ doručenie exekučného príkazu,

e/ doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie,

f/ doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní,

g/ každé zisťovanie bydliska povinného,

h/ každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného,

i/ každé zisťovanie účtu povinného,

j/ každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Pri aplikácii ustanovenia § 15 je potrebné vychádzať z toho, že nie je možné priznať hodinovú odmenu za tie úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou. V opačnom prípade by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu exekučnej činnosti. V ustanovení § 15 ods. 1 vyhlášky sú taxatívne vymenované úkony exekučnej činnosti, ktoré sa odmeňujú paušálnou sumou. Úkony exekučnej činnosti vymenované v tomto ustanovení vyňal zákonodarca z časového spôsobu odmeňovania úkonov. Z toho vyplýva, že je vylúčená kumulácia paušálnej odmeny za úkony uvedené v § 15 ods. 1 vyhlášky s časovou odmenou podľa § 14 ods. 2 vyhlášky.

Odvolací súd má za to, že súd prvého stupňa v uznesení nesprávne odmenil úkony: vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia , spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie a spracovanie žiadosti o súčinnosť časovou odmenou, nakoľko ide o úkony získanie poverenia na vykonanie exekúcie , doručenie upovedomenia o začatí exekúcie a každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného , resp. každé zisťovanie účtu povinného , ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou podľa § 15 ods. 1 písm. a) , c) a h) resp. i) vyhlášky. Náhrada za vykonanie týchto úkonov je premietnutá do paušálnej odmeny a

odmeňovanie týchto úkonov podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu aj paušálnou sumou len z dôvodu odlišného označenia týchto úkonov, by bolo duplicitným priznaním odmeny za jednu a tú istú činnosť súdneho exekútora. Za uvedené úkony už súdnemu exekútorovi bola priznaná odmena v zmysle § 14 ods. 1 písm. b) , ods. 3 a § 15 vyhlášky.

Celkovo teda trovy súdneho exekútora predstavujú sumu 67,91 eur, ktorá pozostáva z odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b) , ods. 3 a § 15 ods. 1 písm. a) , c) , h) a i) vyhlášky, a to za 4 úkony á 3,32 eur (získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, 1 x každé zisťovanie zamestnávateľa povinného a 1 x každé zisťovanie účtu povinného) , t.j. 13,28 eur, z 20 % DPH zo sumy odmeny vo výške 13,28 eur podľa § 196 Exekučného poriadku vo výške 2,66 eur, z náhrady hotových výdavkov podľa § 22 ods. 1 a 2 vyhlášky vo výške 45,37 eur (poštovné 3,75 eur, kancelársky materiál 1,00 eur a cestovné náhrady vo výške 40,62 eur) a z náhrady za stratu času podľa § 23 vyhlášky vo výške 6,60 eur.

Nakoľko v časti rozhodovania o trovách exekúcie neboli splnené podmienky ani na potvrdenie rozhodnutia súdu prvého stupňa (§ 219 O.s.p.) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1 O.s.p.) , odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie podľa § 220 O.s.p. tak, že oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie vo výške 67,91 eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Pokiaľ oprávnený podal odvolanie aj proti výroku, ktorým súd zamietol návrh na zmenu súdneho exekútora, podaním tohto odvolania došlo k zrušeniu tohto výroku v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. a o tomto návrhu mal opätovne rozhodnúť sudca súdu prvého stupňa.

V zmysle § 251 ods. 4 O.s.p., na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa § 202 ods. 2 O.s.p., odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

V zmysle § 44 ods. 6 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.8.2005 (s poukazom na § 238 ods. 1 Exekučného poriadku, keďže konanie sa začalo pred 1.9.2005) ak oprávnený požiada súd o zmenu exekútora a súd po vyjadrení exekútora žiadosti oprávneného vyhovie, vykonaním exekúcie poverí súd exekútora, ktorého navrhne oprávnený a vec mu písomne postúpi. Účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované. Odmena pôvodného exekútora sa však vypočíta tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie.

V zmysle § 374 ods. 4 O.s.p., proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.) , rozhodnutie sa podaným odvolaním zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

Vyššie citované zákonné ustanovenie nepripúšťa odvolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa rozhoduje o žiadosti oprávneného o zmenu exekútora. Proti rozhodnutiu súdu, ktorým súd vyhovie žiadosti o zmenu exekútora, ale ani proti rozhodnutiu súdu, ktorým súd takúto žiadosť zamietne, nie je prípustné odvolanie. V danom prípade uznesenie, ktorým súd návrh na zmenu exekútora zamietol, vydal vyšší súdny úradník, a keďže proti takémuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, podaním odvolania sa rozhodnutie v tejto časti zo zákona zrušilo a opätovne mal o tomto návrhu rozhodnúť sudca. Pretože podaním odvolania

oprávneným proti tomuto výroku došlo k zrušeniu uznesenia súdu prvého stupňa v tejto časti zo zákona, odvolací súd nemal o čom rozhodovať. Vzhľadom na to, že exekúcia už bola zastavená, je návrh na zmenu súdneho exekútora bezpredmetný a nebude o ňom rozhodovať už ani sudca súdu prvého stupňa.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a ostatným účastníkom preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.