KSKE 13 CoE 272/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/272/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210219111 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210219111.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: U. zdravotná poisťovňa a.s., Z. XX/A, XXX XX Z., IČO: XX XXX XXX, proti povinnému: V. W., nar. XX.X.XXXX, I.. T. č. XX, N., o vymoženie 354,26 eur s prísl. vedenej u súdneho exekútora W.. O. H., Exekútorský úrad Z., O. 9, pod sp.zn. EX XXXX/ XX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č.k. XXEr/XXXX/XXXX-XX zo dňa 19.4.2011 takto

r o z h o d o l :

Uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách exekúcie z r u š u j e a v zrušenom rozsahu v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II uznesením zo dňa 19.4.2011 exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 110,18 eur do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uznesenia uviedol, že na základe návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie bol exekúciou dňa 26.8.2010 poverený súdny exekútor W.. O. H., so sídlom O. 9, Z.. Exekučným titulom na podklade ktorého sa vedie exekučného konania je výkaz nedoplatkov U. zdravotnej poisťovne, a.s. Z.. Dňa 21.3.2011 doručil súdny exekútor súdu návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu, že exekučný titul - výkaz nedoplatkov zo dňa 3.3.2010 bol oprávneným zrušený. Súd v súlade s ust. § 57ods. 1 písm.b/ zák.č. 233/1995 Z.z. preto exekúciu zastavil. O trovách exekúcie rozhodol podľa ust. § 203 ods. 1 zák.č. 233/1995 Z.z. a výšku trov posúdil v zmysle § 14 ods. 1, 2 vyhl. č. 288/1995 Z.z., § 15 ods. 1 citovanej vyhlášky a § 21a/ a 22 ods. 1 vyhl.č. 288/1995 Z.z.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a to proti výroku v časti týkajúcej sa povinnosti oprávneného nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie.

V odvolaní uviedol, že doručil súdnemu exekútorovi návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm.b/ zák.č. 233/1995 Z.z. a navrhol, aby súd na náhradu trov exekúcie zaviazal povinného.

Ďalej v odvolaní uviedol oprávnený, že povinný podal U. a.s. prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne dňa 15.4.2006. Tak sa U. a.s. stala príslušnou zdravotnou poisťovňou povinného od 1.1.2007. V prihláške povinný uviedol, že je zamestnancom a platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie je jeho zamestnávateľ. V období po vzniku poistného vzťahu žiaden zamestnávateľ však neoznámil oprávnenému ako príslušnej zdravotnej poisťovni povinného, že je platiteľom poistného za povinného. Poukázal na ust. § 20 ods. 1 zák.č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné. Ďalej poukázal na ust. § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, na ust. § 16 ods. 2 písm.d/ zákona o zdravotnom poistení v súlade, s ktorým si oprávnený uplatnil právo na dlžné poistné vyplývajúce z neodvedených preddavkov a to

výkazom nedoplatkov v zmysle § 17 ods. 1 cit. zák. Výkazom nedoplatkov č. XXXXXXXXXX zo dňa 3.3:2010 bola povinnému uložená povinnosť zaplatiť oprávnenému dlžné poistné za obdobie mesiacov 01/2007 - 12/2007 vo výške 275,64 eur a úroky z omeškania vo výške 78,62 eur v súlade s ust. § 18 Zákona o zdravotnom poistení. Na základe tohto právoplatného titulu si oprávnený uplatnil právo ním priznané návrhom na vykonanie exekúcie.

Po začatí exekučného konania zamestnávať povinného (W. časť N. - O.) dňa 22.3.2011 doručil oprávnenému dvanásť výkazov preddavkov za mesiace 01/2007 - 12/2007, v ktorých uviedol ako svojho zamestnanca povinného. Po doručení dokladov preukazujúcich zamestnanie povinného v roku 2007 oprávnený ako príslušná zdravotná poisťovňa podľa § 17a ods. 8 Zákona o zdravotnom poistení výkaz nedoplatkov zrušil. Pri uplatnení si práva návrhom na vykonanie exekúcie oprávnený mal k dispozícií riadne doručený výkaz nedoplatkov, proti ktorému nebol podaný opravný prostriedok. Až po doručení výkazov preddavkov za mesiace 01/2007-12/2007 zo strany zamestnávateľa povinného, oprávnený nemal inú možnosť, než výkaz nedoplatkov zrušiť. Oprávnený v odvolaní uviedol, že súd prvého stupňa nesprávne právne vec posúdil ak videl zavinenie oprávneného v zastavení exekúcie.

Mal zato, že zrušenie výkazu nedoplatkov zavinil buď povinný tým, že si nesplnil oznamovaciu povinnosť voči zamestnávateľovi podľa § 23 ods. 6 Zákona o zdravotnom poistení a tým, že neuplatnil námietky voči výkazu nedoplatkov podľa § 17a ods. 4 Zákona o zdravotnom poistení, alebo jeho zamestnávateľ tým, že včas nevykazoval preddavky na poistné za povinného ako zamestnanca podľa § 20 ods. 1 Zákona o zdravotnom poistení.

Oprávnený v odvolaní uviedol, že má zato, že rozhodnutie súdu prvého stupňa trpí vadou podľa § 205 ods. 2 písm.f/ O.s.p. a vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Súd vec nesprávne právne posúdil tým, že usúdil, že sú dané dôvody pre aplikáciu ust. § 203 ods. 1 Exekučného poriadku. Súd prvého stupňa nedostatočne zistil skutkový stav. Tieto vady sú základným dôvodom pre zrušenie uznesenia súdu prvého stupňa, a preto navrhol, aby odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že neuloží povinnosť zaplatiť trovy exekúcie oprávnenému, prípadne aby rozhodnutie súdu prvého stupňa zrušil.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa, vrátane konania ktoré mu predchádzalo a to podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Podľa § 196 zák.č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku, za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty.

Podľa § 197 ods. 1 Exekučného poriadku, náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

Odvolací súd má zato, že súd prvého stupňa nedostatočne zistil skutkový stav veci, nezaoberal sa otázkou či zavinením povinného nedošlo k zrušeniu výkazu nedoplatkov a následne k zastaveniu exekúcie. V nadväznosti na uvedené skutočnosti vec nesprávne právne posúdil s prihliadnutím na ust. § 197 ods. 1 Exekučného poriadku. Preto odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm.h/ O.s.p. zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.