KSKE 13 CoE 284/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 13 CoE 284/2012

KS v Košiciach, dátum 04.10.2012, sp.zn. KSKE 13 CoE 284/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/284/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111230213 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111230213.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného K. poisťovňa so sídlom v C., vo veci pobočky E., U. nám. č. 1, XXX XX E. proti povinnému E. M., F. č. 9, XXX XX E., o vymoženie sumy 81,05 eur s prísl., vedenej u súdnej exekútorky JUDr. A. A., Exekútorský úrad Q. so sídlom H. baníkov č.1, Q., o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. XXEr/XXXX/XXXX-XX zo dňa 19.3.2012 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I, ako súd prvého stupňa, uznesením zo dňa 19.3.2012 zamietol námietky povinného proti exekúcii ako aj námietky proti trovám exekúcie.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podaním zo dňa 16.5.2012, ktoré bolo v ten istý deň osobne doručené do podateľne súdu prvého stupňa, podal odvolanie povinný.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa, vrátane konania ktoré mu predchádzalo, a to podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a zistil, že odvolanie bolo podané oneskorene.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že na doručenke o prevzatí predmetného uznesenia povinným je uvedené Svojim podpisom potvrdzujem príjem tejto písomnosti , ručne je dopísaný dátum prevzatia 30.4.2012 a podpis povinného, ako adresáta zásielky. Na odvolaní je ako dátum jeho vyhotovenia uvedený deň 16.5.2012 a odvolanie bolo podateľni súdu prvého stupňa osobne doručené v rovnaký deň, t.j. 16.5.2012.

Z uvedeného mal odvolací súd za preukázané, že povinný napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa prevzal dňa 30.4.2012 a odvolanie proti nemu podal dňa 16.5.2012.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 218 ods. 1 písm.a/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Do behu lehoty na podanie odvolania sa nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty /§ 57 ods.1 O.s.p./. Lehota je zachovaná, ak je posledný deň lehoty urobený úkon na súde alebo podanie je odovzdané orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť /§ 57 ods. 3 O.s.p./.

Ako je uvedené vyššie, povinný napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa prevzal dňa 30.4.2012, preto 15 dňová lehota na podanie odvolania začala plynúť dňa 1.5.2012 a skončila dňa 15.5.2012 /utorok/. Odvolanie povinný vyhotovil ako aj osobne doručil súdu prvého stupňa dňa 16.5.2012, teda po uplynutí zákonnej 15- dňovej lehoty na podanie odvolania.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 218 O.s.p. odvolanie povinného odmietol ako oneskorene podané.

V odvolacom konaní bol povinný neúspešný, preto podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. mu vznikla povinnosť nahradiť ostatným účastníkom konania trovy odvolacieho konania. Keďže im však trovy odvolacieho konania nevznikli a povinnému nevzniklo právo na ich náhradu, odvolací súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.