KSKE 13 CoE 30/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/30/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7609209510 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7609209510.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, IČO 35 792 752 zastúpeného JUDr. Andreou Cvikovou, advokátkou, so sídlom Kubániho 16, Bratislava proti povinnej 1/ V. G., nar. XX.X.XXXX, bytom O. č. XXX a povinnému 2/ Q. I., nar. X.XX.XXXX, bytom O. č. XXX o vymoženie sumy 816,43 eur s prísl., vedenej u súdneho exekútora Mgr. Jána Harvana, Exekútorský úrad Humenné, so sídlom ul. 26. novembra č.1, Humenné pod sp.zn. EX/554/2009 o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 6Er/441/09-59 zo dňa 10.10.2011 takto

r o z h o d o l :

Uznesenie súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e vo výroku o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v časti vymoženia zmluvnej pokuty vo výške 184,23 eur a vo zvyšnej časti z r u š u j e a v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves, ako súd prvého stupňa, uznesením zo dňa 10.10.2011 zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v časti vymoženia sumy 348,54 eur.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že súdu bola doručená žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky oprávneného pozostávajúcej z istiny 816,43 eur s prísl., a to úrokom z omeškania 6% zo sumy 834,69 eur od 8.12.2007 do 24.7.2008, zo sumy 816,43 eur od 25.7.2008 do zaplatenia, zmenkovú odmenu 2,79 eur, trovy konania 24,90 eur, súdny poplatok za vydanie poverenia 16,50 eur a trov exekúcie. Uznesením zo dňa 25.11.2009 súd zamietol žiadosť súdneho exekútora v časti vymoženia sumy 489,47 eur a na základe odvolania oprávneného odvolací súd uznesením č.k. 3CoE/97/2010-54 zo dňa 24.2.2011 uznesenie zo dňa 25.11.2009 zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V zmysle pokynov odvolacieho súdu súd prvého stupňa opätovne preskúmal žiadosť súdneho exekútora a návrh oprávneného a zistil, že exekučným titulom v danej veci je rozhodcovský rozsudok č.k.RK-XXXX/XX-EK zo dňa 21.1.2008 rozhodcu Q..A. S., ktorým boli povinní zaviazaní zaplatiť oprávnenému spoločne a nerozdielne sumu 25 140.- Sk so 6% ročným úrokom od 8.12.2007 do zaplatenia, zmenkovú sumu 84.- Sk a náhradu trov rozhodcovského konania vo výške 750.- Sk. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že priznaná istina pozostáva z nesplatenej časti istiny úveru s príslušenstvom ako aj sankcií. Z predloženej Zmluvy o revolvingovom úvere zo dňa 26.6.2007 súd prvého stupňa zistil, že povinným bol poskytnutý úver vo výške 6 000.- Sk so splatnosťou po dobu 30 mesiacov s mesačnou splátkou 500.- Sk a zmluvnou odmenou 10 500.- Sk, zmluvnou odmenou za poskytnutie revolvingu vo výške 4 500.- Sk s predpokladanou ročnou mierou nákladov za úver vo výške 161,41 %. Z návrhu na vykonanie exekúcie vyplýva, že po vydaní exekučného titulu povinní zaplatili dňa 25.7.2008 sumu 550,10 Sk. Súd prvého stupňa citoval ust. § 44 ods.2,3 Ex.poriadku, § 45 ods.1,2 zák.č.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a § 53 ods.1,6 Obč. zák. a uviedol, že exekučným titulom

je rozhodcovský rozsudok a preskúmaním návrhu, exekučného titulu a zmluvy o revolvingovom úvere má za to, že v časti, v ktorej rozhodcovský rozsudok zaviazal povinných na zaplatenie nesplatenej časti sankcii je v rozpore s dobrými mravmi. Povinným bola poskytnutá suma 6 000.- Sk, za poskytnutie ktorej mali zaplatiť zmluvnú odmenu 10 500.- Sk s RPMN 161,41 % a okrem toho odmenu za poskytnutie revolvingu 4 950.- Sk, teda pri požičanej sume 6 000.- Sk exekučný titul znie na 25 144.-Sk /z ktorej sumy už zaplatili 550.- Sk/, okrem úrokov z omeškania. Súd prvého stupňa mal za to, že zmluvné podmienky boli dohodnuté v neprospech spotrebiteľa - povinných, v rozpore s dobrými mravmi, ako aj v rozpore s platnými právnymi predpismi, ust. § 53 ods.6 Obč. zák. Súd zistil, že banky v tom čase poskytovali úvery za odplaty maximálne do 23,75% úrokov, a preto mal za to, že odplata za poskytnutie úveru je v súlade s dobrými mravmi vo výške odplaty za revolving 4 950.- Sk, nie však ešte ďalšia zmluvná odmena za poskytnutie úveru vo výške 10 500.- Sk. Súd preto žiadosť o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol v časti zmluvnej odmeny vo výške 10 500.- Sk a poukázal na to, že podľa nariadenia vlády SR bola RPMN ku prvému štvrťroku 2008 vo výške 112,52%.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený, cestou svojej právnej zástupkyne, a navrhol napadnuté uznesenie zrušiť a vrátiť súdu prvého stupňa uplatnil nárok na náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 127,44 eur. Uviedol, že ust. § 53 ods.1 Obč. zák. sa nevzťahuje na predmet plnenia alebo cenu plnenia a jednoznačne vylučuje, aby dojednanie o cene plnenia mohlo byť posúdené ako neprijateľná podmienka. Dojednanie úroku za úver je dojednaním o cene plnenia, ktoré nemožno považovať za nekalú podmienku a je preto v súlade s § 53 Obč. zák. ako aj so Smernicou 93/13/EHS. Ak súd prvého stupňa považoval odplatu vo výške 4 950.- Sk za odplatu v súlade s dobrými mravmi, potom oprávnenému nie je jasné, prečo zamietol žiadosť o vydanie poverenia v rozsahu celej zmluvnej odmeny a nie iba v časti nad 4 950.- Sk a z odôvodnenia rozhodnutia to ani nevyplýva. V ďalšom vyčíslil a špecifikoval trovy odvolacieho konania vo výške 127,44 eur.

Súdny exekútor a povinní sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrili.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1 O.s.p. preskúmal odvolanie oprávneného podľa § 214 ods.2 O.s.p., bez nariadenia pojednávania.

Oprávnený v podanom odvolaní nespochybnil, že uvedená zmluva je spotrebiteľskou zmluvou, ale namietal nedôvodnosť posúdenia zmluvnej odplaty, ako ceny plnenia, ako neprijateľnej podmienky a tiež to, že ak súd prvého stupňa považoval zmluvnú odplatu vo výške 4 950.- Sk za súladnú s dobrými mravmi, prečo zamietol žiadosť o udelenie poverenia na celú výšku zmluvnej odplaty, a to vo výške 10 500.- Sk.

Keďže poskytnutý úver je spotrebiteľským úverom, preto ako spotrebiteľskému úveru mu musí byť poskytnutá ochrana, ktorú Občiansky zákonník stanovuje pre spotrebiteľské zmluvy všeobecne, a teda aj pre spotrebiteľský úver.

Podľa §53 ods.1,2 Občianskeho zákonníka účinného v čase uzatvorenia zmluvy Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná podmienka") . (2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na predmet plnenia alebo cenu plnenia.

Odvolací súd súhlasí s oprávneným, že zmluvná odplata je cenou za poskytnuté plnenie, a preto ju podľa znenia ustanovenia § 53 ods.1,2 Obč. zák. účinného v čase uzavretia úverovej zmluvy, nemožno

posudzovať ako neprijateľnú podmienku podľa § 53 ods.3 Obč. zák. To však neznamená, že ju nemožno posúdiť ako dojednanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi podľa § 39 Obč. zák.

Nedostatok právnej úpravy ust. § 53 Obč. zák. si zrejme uvedomil aj zákonodarca a s účinnosťou od 1.1.2008 bol do ustanovenia § 53 zaradený odsek 6, podľa ktorého Ak je v spotrebiteľskej zmluve predmetom záväzku poskytnutie peňažných prostriedkov za neprimeranú odplatu, súd môže odplatu znížiť; prihliadne pritom najmä na odplaty poskytované bankami pri spotrebných úveroch. Ak súd rozhodne o znížení odplaty za poskytnuté peňažné prostriedky a spotrebiteľ splnil svoj záväzok vo väčšom rozsahu, ako bol podľa rozhodnutia súdu povinný, dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi plnenie, ktoré presahuje výšku poskytnutých peňažných prostriedkov a primeranej odplaty.

Odvolací súd má za to, že uvedenú úpravu je možné posúdiť ako zásadu platnú pre dobré mravy aj v čase uzavretia zmluvy o úvere. Ako uviedol súd prvého stupňa v napadnutom uznesení, dohodnutie zmluvnej odmeny za poskytnutý úver vo výške 10 500.- Sk, keď úver bol poskytnutý vo výške 6 000.- Sk, je v určitej časti neprijateľnou odmenou a za prijateľnú a zodpovedajúcu zásadám dobrých mravov považoval odmenu vo výške 4 950.- Sk. Odplatu v súlade s dobrými mravmi v uvedenej výške nespochybnil ani oprávnený v podanom odvolaní. Odvolací súd má preto za to, že zmluvná odplata nad 4 950.- Sk je pre rozpor s dobrými mravmi podľa § 39 Obč. zák. neplatná a v tejto časti sú preto podľa § 45 ods.2 zákona o rozhodcovskom konaní splnené podmienky na zastavenie exekúcie. Keďže v uvedenej časti ešte nebolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie, je potrebné túto skutočnosť posúdiť ako takú, pre ktorú sú splnené podmienky na zamietnutie žiadosti o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie.

Súd prvého stupňa v napadnutom uznesení uviedol, že v zmluve o revolvingovom úvere si zmluvné strany dohodli dve zmluvné odmeny, a to zmluvnú odmenu 10 500.- Sk za poskytnutie úveru vo výške 6 000.- Sk a zmluvnú odmenu za poskytnutie revolvingu vo výške 4 500.- Sk. Ako vyplýva z obsahu spisu, v rozhodcovskom konaní oprávnený uplatnil nároky iba z časti zmluvy o poskytnutí úveru vo výške 6 000.- Sk, a nie aj z časti zmluvy o poskytnutí revolvingu, preto odvolací súd platnosť uvedenej časti zmluvy ani neposudzuje. Ako vyplýva z rozhodcovského rozsudku, povinní boli zaviazaní na zaplatenie sumy 16 500.- Sk, ktorú tvoril poskytnutý úver vo výške 6 000.- Sk a zmluvná odmena vo výške 10 500.- Sk a zmluvné pokuty vo výške 8 646.- Sk. Z uvedeného vyplýva, že rozhodcovským rozsudkom bola oprávnenému priznaná iba jedna zmluvná odmena vo výške 10 500.- Sk, a to odmena za poskytnutie úveru vo výške 6 000.- Sk . Zmluvná odmena vo výške 4 950.- Sk , ako odmena za poskytnutie revolvingu nebola rozhodcovským rozsudkom priznaná.

Ako vyplýva z návrhu na vykonanie exekúcie a zo žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, pokiaľ ide o istinu, oprávnený požadoval vykonanie exekúcie iba na istinu priznanú exekučným titulom, teda na vymoženie sumy 6 000.- Sk - ako poskytnutého úveru, sumy 10 500.- Sk ako zmluvnej odmeny za poskytnutie uvedeného úveru a sumy 8 646.- Sk ako zmluvných pokút. To znamená, že oprávnený ani súdny exekútor nežiadali o udelenie poverenia na vymoženie zmluvnej pokuty za poskytnutie revolvingu.

Ak teda súd prvého stupňa považoval zmluvnú odmenu vo výške 4 950.- Sk za súladnú s dobrými mravmi, potom žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v časti zmluvnej odmeny mal zamietnuť iba v časti o vymoženie sumy 5 550.- Sk, čo v novej mene činí 184,23 eur.

Keďže v napadnutom uznesení neboli posudzované iné nároky oprávneného vyplývajúce z exekučného titulu, tieto neboli predmetom odvolacieho konania a neboli posudzované ani odvolacím súdom.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 O.s.p. potvrdil vo výroku o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v časti vymoženia zmluvnej pokuty vo výške 184,23 eur a vo zvyšnej časti zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V odvolacom konaní bol oprávnený iba čiastočne úspešný, preto odvolací súd o náhrade trov odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods.1a § 142 ods.2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.