KSKE 13 CoE 310/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 13 CoE 310/2011

KS v Košiciach, dátum 12.08.2012, sp.zn. KSKE 13 CoE 310/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/310/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810205840 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810205840.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: S., s.r.o., L. 6, XXX XX E. nad Y., IČO: XX XXX XXX, zast. S.. K. J., advokátom, J. slobody 2, XXX XX E. proti povinnému: S. G., nar. XX.X.XXXX, XXX XX N. č.XX, o vymoženie 51,12 eur s prísl., vedenej u súdneho exekútora S.. V. O., Exekútorský úrad S., Štúrova XX, XXX XX S., o návrhu na zastavenie exekúcie, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 11.7.2011 č.k. XEr/XXX/XXXX-XX takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol.

V dôvodoch uznesenia uviedol, že oprávnený sa domáhal vykonania exekúcie za účelom vymoženia peňažnej pohľadávky od povinného vo výške 51,12 eur s prísl. na základe vykonateľného Platobného rozkazu Okresného súdu Rožňava sp.zn. XRob/XXX/XXXX zo dňa 4.11.1997. Súd vydal poverenie na vykonanie exekúcie č. XXXX XXXXXX dňa 27.7.2010 pre súdneho exekútora S.. V. O..

Povinný podal u súdneho exekútora dňa 22.11.2010 návrh na zastavenie exekúcie s odôvodnením, že exekúcia sa nezakladá na pravde, pretože nedostal peniaze, nakoľko to bol podvod. O exekúcií začatej 30.4.2004 nevedel a dozvedel sa o tejto až 30.7.2010. Dodal, že je nezamestnaný a z toho dôvodu žiadal exekúciu zrušiť.

Oprávnený k návrhu povinného na zastavenie exekúcie uviedol, že predpokladaným dôvodom na zastavenie exekúcie povinným je výnos z kupónovej privatizácie k čomu sa nevie relevantne vyjadriť. Čo sa týka oneskoreného dozvedenia sa povinným o exekúcie, k tomu oprávnený uviedol, že návrh bol pôvodne podaný exekútorovi Z.. N. I., ktorý zomrel. Komora exekútorov následne pridelila jeho agendu S.. V. O. a až dňa 8.1.2009 bol S.. V. O. ustanovený za náhradného súdneho exekútora po zomrelom Z.. N. I..

Súd prvého stupňa zamietnutie návrhu povinného na zastavenie exekúcie odôvodnil ust. § 57 a § 58 ods. 1 zák.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Proti uzneseniu o zamietnutí návrhu povinného na zastavenie exekúcie podal odvolanie povinný.

Odvolanie odôvodnil tým, že bola vydaná amnestia pánom S. voči N. sporiteľni kvôli podvodu a žiadal rozhodnutie súdu prvého stupňa zrušiť.

K odvolaniu povinného sa vyjadril oprávnený, ktorý navrhol odvolanie povinného zamietnuť z dôvodu, že tvrdenie povinného sa neopiera o žiadnu právnu normu. Povinný v odvolaní neuviedol žiadny dôvod, ktorý by mal mať za následok zastavenie exekúcie.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie povinného podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a konštatuje správnosť dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Z uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie ako vecne správne podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol súd podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. Povinný nebol v odvolacom konaní úspešný a ostatným účastníkom trovy odvolacieho konania nevznikli, preto účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.