KSKE 13 CoE 323/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 13 CoE 323/2011

KS v Košiciach, dátum 25.01.2012, sp.zn. KSKE 13 CoE 323/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/323/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210228592 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Šoltýsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210228592.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného O., J..S..Z.., so sídlom v P. , T. Č.. X , IČO: XX XXX XXX, zastúpeného advokátskou kanceláriou R. &. H., J..S..Z.., so sídlom v P. , S. Č.. XX, IČO: XX XXX XXX proti povinnému: J., J..S..Z.. , P., so sídlom v P., R. I. K..J..J., O.: XX XXX XXX, pre vymoženie 15.699,68 eura s príslušenstvom, vedenom pred súdnym exekútorom JUDr. W. H., so sídlom Exekútorského úradu v P., U. Č.. XX, pod sp. zn. Ex 883/10, o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 26. 9. 2011 č. k. 48Er/3090 /10-102 a odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 26. 9. 2011 č.k. 48Er/3090/2010-105 takto:

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Na návrh oprávneného zo dňa 15.11.2010, doručeného súdnemu exekútorovi dňa 18.11.2010 a poverenia na vykonanie exekúcie vydaného Okresným súdom Košice II dňa 23.11.2010 prebieha u súdneho exekútora JUDr. W. H., so sídlom Exekútorského úradu v P., U. Č.. XX, exekučné konanie na uspokojenie peňažného nároku oprávneného proti povinnému v sume 15.699,68 eura s príslušenstvom, titulom právoplatného a vykonateľného rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 11.5.2010 č.k. 32 Cb 29/09-66 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 30.9.2010 č.k. 2Cob/167/2010-80.

Prvostupňový súd napadnutými rozhodnutiami : a) uznesením zo dňa 26. 9. 2011 č. k. 48Er /3090/10-102 vyhovel námietkam povinného proti trovám exekúcie a 2/ uznesením zo dňa 26.9.2011 č. k. 48Er/3090 /2010-105 zamietol námietky povinného proti exekúcii a návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol.

Námietkam proti trovám exekúcie vyhovel po tom, čo po preskúmaní upovedomenia o začatí exekúcie č.k. EX 883/10-4 zo dňa 29.11.2010 dospel k záveru, že súdny exekútor vyčíslil v upovedomení o začatí exekúcie predbežné trovy exekúcie sumou 2.747,95 eura, avšak nešpecifikoval, z čoho tieto predbežné trovy exekúcie pozostávajú (nešpecifikoval výšku odmeny, výšku hotových výdavkov a náhradu za stratu času) , preto predbežné trovy exekúcie sú v predmetnom upovedomení o začatí exekúcie nepreskúmateľné.

Námietky povinného proti exekúcii zamietol, čo odôvodnil tým, že námietka povinného o nevykonateľnosti exekučného titulu z dôvodu nešpecifikácie úroku z omeškania je nedôvodná, pretože základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska je určená ročne a keďže súd rozhodol s odvolaním sa na citované zákonné ustanovenie, platí ročná úroková sadzba. Povinnosťou súdu konkretizovať úrok z omeškania je iba v prípade, ak rozhodnutie o úroku z omeškania vychádza zo zmluvy uzavretej medzi účastníkmi upravujúcej výšku úroku z omeškania, čo v danej veci nie je a preto je exekučný titul právoplatný a vykonateľný nielen v časti istiny, ale aj v časti úroku z omeškania.

Keďže prvostupňový súd nezistil, že by po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti spôsobujúce zánik vymáhaného nároku, resp. bránice jeho vymáhateľnosti, či spôsobujúce neprípustnosť exekúcie, námietky povinného ako nedôvodné zamietol a tak isto aj jeho návrh na zastavenie exekúcie.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa zo dňa 26. 9. 2011 č. k. 48Er/3090/2010 - 102, ktorým súd vyhovel námietkam povinného proti trovám exekúcie podal odvolanie súdny exekútor a žiadal námietky povinného proti trovám exekúcie zo dňa 6. 12. 2010, ako aj námietky povinného proti ďalším trovám exekúcie zo dňa 8.8.2011 zamietnuť, pretože predbežné trovy exekúcie boli stanovené v súlade s ustanovením § 201 ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších zmien a doplnkov (v ďalšom texte : Exekučný poriadok) , pričom tieto boli určené pevnou sumou a súd mohol jednoduchou matematickou operáciou dospieť k záveru, či trovy exekúcie sú určené v súlade s vyhláškou č. 288/12995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Poukázal aj na tú skutočnosť, že z ust. § 201 ods. 1 (posledná veta) Exekučného poriadku vyplýva povinnosť súdneho exekútora upozorniť povinného, že ak dlh nesplní, trovy exekúcie môžu byť vyššie a predbežne vyčísliť ich výšku. V upovedomení o začatí exekúcie boli tieto trovy vyčíslené sumou 5.619,78 euro vrátane DPH. Vytýkal prvostupňovému súdu aj to, že sa vôbec nezaoberal námietkami povinného proti ďalším trovám exekúcie (návrh na rozhodnutie o námietkach proti ďalším trovám exekúcie doručený súdu dňa 19. 8. 2011) a námietky proti týmto trovám exekúcie vôbec neriešil.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa zo dňa 26.9.2011 č. k. 48 Er /3090/2010 - 105 , ktorým prvostupňový súd zamietol námietky povinného proti exekúcii a návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol podal povinný odvolanie, v ktorom žiadal, aby odvolací súd jeho námietkam proti exekúcii vyhovel a exekúciou následne zastavil, pretože exekučný titul z dôvodov, ktoré podrobne opísal v podanom odvolaní (pre neurčitosť rozsudku v časti príslušenstva prisúdenej istiny) nie je vykonateľný a preto nie sú splnené procesné predpoklady , ktoré sa vyžadujú na to, aby exekučný titul bol podkladom na exekúciu. Zdôraznil, že rozsudok Okresného súdu Košice II č.k. 32 Cb 28/2009 - 66 zo dňa 11.5.2010 bol v časti týkajúcej sa povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi istinu spolu s úrokom z omeškania opravený uznesením č.k. 32 Cb 28/2009 z 1.12.2010 tak, že bol špecifikovaný úrok z omeškania na ročný, tento však bol Krajským súdom v Košiciach ako odvolacím súdom zrušený. V tomto kontexte je predčasný a ničím neodôvodnený aj záver prvostupňového súdu o nezistení dôvodov na zastavenie exekúcie.

Odvolací súd skôr než vecne prejednal odvolania povinného a súdneho exekútora, zisťoval v súlade s ust. § 103 O.s.p., či sú splnené podmienky odvolacieho konania.

Na súde prvého stupňa o námietkach povinného proti trovám exekúcie ako aj o námietkach povinného proti exekúcii a o návrhu povinného na zastavenie exekúcie rozhodovala vyššia súdna úradníčka.

Podľa ust. § 374 ods. 4 O.s.p. proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu , ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202) , rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

Podľa ust. § 251 ods. 4 O.s.p. na výkon rozhodnutia a exekučné konania podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa vždy uznesením. Osobitným predpisom pre exekučné konanie (exekúciu) je zákon č. 233 /1995 Z.z. O súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších zmien a doplnkov (Exekučný poriadok) .

Podľa § 202 odstavec 2 O.s.p. odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona , ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona .

Aj keď povinný v podaní obsahujúcom námietky proti exekúcii, námietky proti trovám exekúcie a návrh na zastavenie exekúcie (č.l. 90) zo dňa 6. 12. 2010 ktoré bolo doručené súdnemu exekútorovi toho istého dňa neoznačil presne, podľa ktorého ustanovenia § 57 ods. 1 Exekučného poriadku žiada zastaviť

exekúciu, výslovne uviedol, že dôvodom pre zastavenie exekúcie je skutočnosť, že exekučný titul nie je vykonateľný, t.j. nie sú splnené procesné predpoklady, ktoré sa vyžadujú na to aby exekučný titul bol podkladom na exekúciu. Z uvedeného vyplýva, že povinný žiadal zastaviť exekúciu podľa ustanovenia § 57 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku, pretože exekúcia začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným.

Ako to je vyššie uvedené, osobitným predpisom pre exekučné konania je Exekučný poriadok. Podľa ust. § 202 ods. 2 O.s.p. odvolanie proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní nie je prípustné, ak Exekučný poriadok neustanovuje inak. To znamená, že odvolanie proti uzneseniu vydanému v exekučnom k konaní je prípustné iba vtedy, ak to Exekučný poriadok výslovne pripúšťa.

Z uvedeného vyplýva, že ak predmetné uznesenia zo dňa 26.9.2011 č.k. 48Er/3090/10-102 a zo dňa 26.9.2011 č.k. 48Er/3090/10-105, ktoré sú napadnuté odvolaním súdneho exekútora a povinného vydal vyšší súdny úradník a proti výrokom týchto rozhodnutí, ktorými námietky povinného proti exekúcii zamietol (č.k. 48 Er/3090/2010-105) a námietkam povinného proti trovám exekúcie vyhovel (č.k. 48 Er/3090/2010-102) nie je prípustné odvolanie, podľa tretej vety ust. § 374 ods. 4 O.s.p. to má za následok, že takéto rozhodnutia sa podaním odvolania zrušujú a opätovne vo veci rozhodne sudca. Zo zákona teda došlo k zrušeniu odvolaním napadnutých uznesení vo výrokoch, ktoré sú vyššie uvedené, preto tieto výroky napadnutých uznesení nemôžu byť ani predmetom preskúmania odvolacieho súdu.

Práve z týchto dôvodov je vec predložená odvolaciemu súdu predčasne a odvolací súd rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Po vrátení veci prvostupňový súd (zákonným sudcom) rozhodne opätovne o námietkach povinného proti exekúcii a proti trovám exekúcie. Po doručení rozhodnutia účastníkom konania (a to aj v prípade, ak proti rozhodnutiam nebude podané odvolanie) vec bez zbytočného odkladu predloží odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní povinného proti výroku napadnutého uznesenia zo dňa 26.9.2011 č.k. 48Er/3090/2010 -105, ktorým prvostupňový súd návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol.

Odvolací súd dáva do pozornosti prvostupňovému súdu, že aj napriek tomu, že povinný podal námietky proti ďalším trovám exekúcie (č.l.89) , ktoré boli predložené súdnym exekútorom na rozhodnutie súd dňa 19.8.2011, o týchto námietkach povinného prvostupňovým súdom rozhodnuté nebolo.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.