KSKE 13 CoE 330/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/330/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7707201569 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7707201569.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: I. riaditeľstvo M. zboru v I., IČO: XX XXX XXX, I. 8, I. proti povinnému: T. O., nar. XX.X.XXXX, bytom v B., B. 7, o vymoženie 66,39 eur a trov exekúcie vedenej pred súdnym exekútorom W.. Y.. S. N., Exekútorský úrad I., H. 3, I., o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo dňa 5.9.2011, č.k. XXEr/XX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o náhrade trov exekúcie tak, že zaväzuje povinného nahradiť súdnemu exekútorovi W.. Y.. S. N. trovy exekúcie vo výške 26,53 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Michalovce (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením zo dňa 5.9.2011, č.k. XXEr/XX/ XXXX-XX (ďalej len uznesenie ) zastavil exekúciu a povinného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi JUDr. Y.. S. N.i trovy exekúcie v sume 26,90 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Súd prvého stupňa rozhodnutie odôvodnil tým, že dňa 14.2.2007 poveril súdneho exekútora vykonaním exekúcie. Dňa 26.4.2011 doručil súdny exekútor súdu prvého stupňa návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku, pretože došlo k prekludovaniu pohľadávky. Súd prvého stupňa citoval § 88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a vzhľadom na to, že vykonateľnosť exekučného titulu uplynula dňa 25.11.2007, exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku zastavil. Na náhradu trov exekúcie súdnemu exekútorovi vo výške 26,90 eur zaviazal povinného podľa § 197 ods. 1 Exekučného poriadku, podľa ktorého náklady podľa § 196 uhrádza povinný. Trovy exekúcie pozostávajú z časovej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhláška ) vo výške 6,64 eur za 1 začatú hodinu á 6,64 eur: spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie v trvaní 10 min, z paušálnej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b) , ods. 3 v spojení s § 15 vyhlášky vo výške 13,28 eur za 4 úkony exekučnej činnosti (získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, doručenie príkazu na začatie exekúcie a každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného) , z dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH ) vo výške 3,98 eur a z náhrady hotových výdavkov vo výške 3,00 eur (poštovné) . Súd prvého stupňa nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkony: spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, spracovanie príkazu na začatie exekúcie a spracovanie lustrácie do O. pretože nie je možné priznať časovú odmenu za tie úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou. Došlo by tým k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu. Zároveň súd prvého stupňa skrátil časové obdobie trvania úkonu označeného ako spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie zo 45 min. na 10 min. Súd prvého stupňa nepriznal súdnemu exekútorovi odmenu za lustráciu OR a ŽR a spracovanie výzvy povinnému, keďže preštudovaním exekučného spisu zistil, že uvedené úkony neboli vykonané v priebehu exekúcie. Súd taktiež nepriznal odmenu za úkon: spracovanie vrátenia poverenia, nakoľko ide o administratívnu činnosť, za ktorú je v zmysle

§ 25 vyhlášky náhrada zahrnutá v odmene súdneho exekútora. V položke hotových výdavkov súd prvého stupňa nepriznal súdnemu exekútorovi poštovné v požadovanej výške, pretože súdny exekútor doručoval zásielku 1x do vlastných rúk (po 1,60 eur) a 1x spis (po 1,40 eur) . Súčasne súd nepriznal náhradu ani za ďalšie nevyhnutné hotové výdavky a telekomunikačné výdavky, pretože tie v spise neboli preukázané.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa čo do výroku o náhrade trov exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie súdny exekútor, ktorým žiadal uznesenie zmeniť.

Súdny exekútor v odvolaní namietal, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Súdny exekútor nesúhlasil so záverom súdu prvého stupňa, ktorý mu nepriznal časovú odmenu za úkony spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, spracovanie príkazu na začatie exekúcie, spracovanie lustrácie do O. z dôvodu, že by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu. Poukázal na znenie § 14 ods. 1 písm. vyhlášky v znení do 30.06.2006 a uviedol, že v zmysle tohto ustanovenia súdnemu exekútorovi patrí odmena podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu, ako aj paušálna suma za jednotlivé úkony. Ďalej súdny exekútor poukázal na to, že súd neuviedol, akým spôsobom došiel k časovému intervalu 10 min. za úkon - spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie, akými úvahami a myšlienkovými postupmi sa riadil. Podľa názoru súdneho exekútora možno za administratívnu činnosť považovať hlavne úkony zamestnancov exekútora, akými sú napr. vedenie evidenčných pomôcok, obsluha telekomunikačnej a inej kancelárskej techniky, založenie spisu, vedenie knihy došlej a odoslanej pošty. Spracovanie výzvy povinnému bolo vykonané za účelom predvolania povinného, nakoľko uplynutím prekluzívnej lehoty síce došlo k zániku oprávnenia vykonať exekučný titul, avšak uplynutím doby nedošlo k zániku práva súdneho exekútora na úhradu trov exekúcie, ktoré mu v priebehu exekučného konania vznikli. Úkony - lustrácia povinného v obchodnom a živnostenskom registri je jednoznačne úkonom exekučnej činnosti, za ktorý patrí súdnemu exekútorovi odmena v zmysle vyhlášky. Ide o zisťovanie majetku povinného, ktorý by mohol podliehať výkonu exekúcie. Čo sa týka nepriznania náhrady hotových výdavkov vo výške 0,65 eur za internet, súdny exekútor uviedol, že v exekučnom konaní bola okrem iného prostredníctvom internetu vykonaná lustrácia povinného v O. ako aj lustrácia obchodného a živnostenského registra, o čom sa informácia nachádza na spisovom obale exekučného spisu. Zároveň žiadal priznať DPH nielen z odmeny ale aj z hotových výdavkov a poukázal na skutočnosť, že je platiteľom dane z pridanej hodnoty a na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky ÚS XX/XX-XX. Súdny exekútor naďalej trval na uplatnených poštových výdavkoch, nakoľko boli reálne vynaložené v exekučnom konaní, pričom do rozhodnutia súdu preukázateľne vznikli hotové výdavky za poštovné - 1,00 euro za zaslanie návrhu na zastavenie exekúcie a 1,00 euro za zaslanie spisu. Vzhľadom na uvedené súdny exekútor žiadal, aby mu súd priznal trovy exekúcie vo výške 58,90 eur.

Oprávnený a povinný zostali v odvolacom konaní nečinní.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Zákonný sudca o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka v súlade s § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) , po zistení, že odvolanie podal súdny exekútor v zákonnej lehote, preskúmal uznesenie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., ako aj konanie mu predchádzajúce, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) . Po preskúmaní uznesenia dospel odvolací súd k záveru, že odvolanie súdneho exekútora je sčasti dôvodné.

Predmetom tohto odvolacieho konania je výrok o trovách exekúcie, pričom súdny exekútor napáda ich výšku.

Podľa § 27a vyhlášky, v exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.

Predmetné exekučné konanie sa začalo dňa 16.1.2007 (§ 36 ods. 2 Exekučného poriadku) . Preto podľa § 27a vyhlášky patrí súdnemu exekútorovi odmena podľa predpisov účinných do 30. apríla 2008.

Podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu,

b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods. 2 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm. a) je 6,64 eura (200 Sk) za každú aj začatú hodinu. Súdny exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods. 3 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eura (100 Sk) .

Podľa § 15 ods. 1 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti:

a/ získanie poverenia na vykonanie exekúcie,

b/ doručenie príkazu na začatie exekúcie,

c/ doručenie upovedomenia o začatí exekúcie,

d/ doručenie exekučného príkazu,

e/ doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie,

f/ doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní,

g/ každé zisťovanie bydliska povinného,

h/ každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného,

i/ každé zisťovanie účtu povinného,

j/ každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Podľa § 22 ods. 1 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

Podľa § 25 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, v odmene súdneho exekútora je zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou.

Súdny exekútor v podanom odvolaní namietal nepriznanie časovej odmeny za úkony spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, spracovanie príkazu na začatie exekúcie a spracovanie lustrácie do O. na ktorú má právo popri paušálnej náhrade.

Odvolací súd dáva do pozornosti, že § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky je potrebné vykladať tak, že časová odmena podľa tohto ustanovenia sa priznáva za čas vynaložený na exekúciu ako celok, na rozdiel od paušálnej odmeny, ktorá sa priznáva za každý úkon exekučnej činnosti. Jednotlivé časové úseky, ktoré súdny exekútor vynaloží pri vykonávaní úkonov exekučnej činnosti súd skúma aj z toho hľadiska, či tieto korešpondujú s požiadavkou účelnosti. Súd preto vychádza z reálneho času účelne vynaloženého na exekúciu.

Ďalej pri aplikácii uvedeného ustanovenia je potrebné vychádzať z toho, že nie je možné priznať hodinovú odmenu za tie úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou. V opačnom prípade by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu exekučnej činnosti. V ustanovení § 15 ods. 1 vyhlášky sú taxatívne vymenované úkony exekučnej činnosti, ktoré sa odmeňujú paušálnou sumou. Úkony exekučnej činnosti vymenované v tomto ustanovení vyňal zákonodarca z časového spôsobu odmeňovania úkonov. Z toho vyplýva, že je vylúčená kumulácia paušálnej odmeny za úkony uvedené v § 15 ods. 1 vyhlášky s časovou odmenou podľa § 14 ods. 2 vyhlášky. Preto sa odvolací súd s krátením časovej odmeny súdom prvého stupňa stotožnil.

Súdny exekútor nesúhlasil s krátením doby potrebnej na vykonanie úkonu - spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorú súdny exekútor vo vyúčtovaní uviedol v trvaní 45 min. a súd upravil na 10 min. Odvolací súd sa však s týmto krátením doby trvania predmetného úkonu stotožňuje, nakoľko vzhľadom na zložitosť úkonu, uvedenú dobu trvania považuje za nevyhnutne a účelne vynaloženú na vyhotovenie návrhu na zastavenie exekúcie.

Dôvodná nie je ani námietka súdneho exekútora týkajúca sa nepriznania odmeny za úkon spracovanie vrátenia poverenia . Odvolací súd k tomu uvádza, že za exekučnú činnosť je potrebné považovať tú činnosť súdneho exekútora, ktorá bezprostredne smeruje k vykonaniu núteného výkonu exekučného titulu. Za takúto činnosť nemožno považovať bežnú administratívnu činnosť súdneho exekútora, ktorá síce súvisí s exekučnou činnosťou, ale nesmeruje k výkonu súdneho rozhodnutia. Preto je potrebné zdôrazniť, že uvedený úkon nie je úkonom exekučnej činnosti, ale administratívnym úkonom, náhrada za ktorý je zahrnutá v odmene súdneho exekútora (§ 25 vyhlášky) .

Čo sa týka námietky súdneho exekútora týkajúcej sa nepriznania odmeny za úkony lustrácia obchodného registra a živnostenského registra a spracovanie výzvy povinnému z dôvodu, že ich vykonanie súdny exekútor nepreukázal, túto odvolací súd považuje sčasti za dôvodnú. V exekučnom spise sa nenachádza žiadna listina z lustrácie obchodného registra a živnostenského registra, ktorá by preukazovala vykonanie tohto úkonu a poskytovala informáciu (aj negatívnu) o majetku povinného. Preto nemožno súdnemu exekútorovi priznať odmenu za vykonanie týchto úkonov. Avšak v exekútorskom spise zn. Ex XXX/XXXX sa nachádza výzva povinnému za účelom jeho predvolania na exekútorský úrad. Preto má odvolací súd za to, že súdnemu exekútorovi patrí za uvedený úkon v trvaní 10 min. časová odmena.

Čo sa týka náhrady hotových výdavkov, a to ďalších nevyhnutne hotových výdavkov v sume dve eurá a telekomunikačných výdavkov v sume 0,65 eura, odvolací súd uvádza, že v zmysle § 22 ods. 1 vyhlášky súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti, avšak za situácie, keď v priebehu exekúcie súdny exekútor vynaloženie týchto výdavkov hodnoverným spôsobom nepreukázal, ako je to v uvedenom prípade, nemožno mu náhradu takýchto výdavkov priznať.

Súdny exekútor požadoval, aby mu odvolací súd priznal plnú náhradu vyúčtovaného poštovného v sume 6,67 eur. Odvolací súd z exekútorského spisu zistil, že súdny exekútor doručoval povinnému jednak upovedomenie o začatí exekúciu dňa 10.4.2007, pričom poštovné predstavovalo sumu 44,00 Sk (1,46 eura) , následne opakovane upovedomenie o začatí exekúcie dňa 19.10.2007 v obálke spolu s ďalšími upovedomeniami z exekučných konaní vedených pod zn. K., pričom poštovné pripadajúce na predmetné konanie činilo 0,49 eura (1,46 eura:3) a tiež príkaz na začatie exekúcie dňa 19.10.2007 spolu s ďalšími

príkazmi z exekučných konaní vedených pod zn. Ex XXX/XXXX, Ex XXX/XXXX, Ex XXX/XXXX a Ex XXXX/XXXX s výškou poštovného pripadajúceho na dané exekučné konanie v sume 0,24 eura (1,19:5) . Celková výška poštovného tak predstavuje sumu 2,19 eur.

Podľa § 196 Exekučného poriadku, za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty.

Celkovo teda trovy súdneho exekútora predstavujú sumu 26,53 eura, ktorá pozostáva z odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky vo výške 6,64 eura za jednu začatú hodinu (spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie v trvaní 10 min. a spracovanie výzvy povinnému v trvaní 10 min.) , podľa § 14 ods. 1 písm. b) , ods. 3 v spojení s § 15 ods. 1 písm. a) , b) , c) a h) vyhlášky vo výške 13,28 eura za 4 úkony exekučnej činnosti á 3,32 eura (získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, doručenie príkazu na začatie exekúcie a každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného) , z hotových výdavkov podľa § 22 vyhlášky vo výške (poštovné 2,19 eura, ) a z 20 % DPH vo výške 4,42 eura (20 % zo sumy 22,11 eura) .

Na základe vyššie uvedených skutočností odvolací súd rozhodol tak, ako je to uvedené v enunciáte tohto uznesenia.

Súdny exekútor, ktorý bol v odvolacom konaní čiastočne úspešný, si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil. Ostaným účastníkom preukázateľne takéto trovy nevznikli, preto odvolací súd v zmysle § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 2 O.s.p. rozhodol tak, že účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.