KSKE 13 CoE 347/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/347/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806203749 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806203749.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598 zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, Pribinova 25, 821 02 Bratislava proti povinnej L. V., nar. XX.X.XXXX, bytom C. č. XXX/XX, XXX XX R. pre vymoženie sumy 361,15 eur s prísl. vedenej u súdneho exekútora Mgr. Ing. Radoslava Kešeľáka, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, so sídlom Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves pod sp.zn. EX/1083/06R o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 12Er/345/2006-21 zo dňa 24.6.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava, ako súd prvého stupňa, napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastavil a trovy exekúcie nepriznal.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že na návrh oprávneného a žiadosť súdneho exekútora vydal dňa 13.5.2006 poverenie na výkon exekúcie pre súdneho exekútora Mgr.Ing. Radoslava Kešeľáka pre vymoženie istiny 361,15 eur s príslušenstvom, exekučným titulom bola notárska zápisnica č. N 246/2006, Nz 3303/2006, NCRLs 3278/2006 zo dňa 29.1.2006 spísaná na Notárskom úrade notára JUDr. Ondreja Ďuriača a súdny exekútor podaním zo dňa 7.2.2011 podal podnet na zastavenie exekúcie, ktorý odôvodnil nesúladom exekučného titulu s dobrými mravmi.

V súvislosti s uvedeným podnetom súd skúmal, či sú splnené zákonné podmienky na vykonanie exekúcie v súlade so zákonom č.233/1995 Z.z. v platnom znení a zistil, že exekučným titulom je vyššie uvedená notárska zápisnica, na spísanie ktorej bol v zmluve o úvere zo dňa 7.3.2005 povinnou splnomocnený Mgr. Tomáš Kušnír, ktorý bol splnomocnený aj na uznanie záväzku z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre súdny výkon rozhodnutia, príp. exekúciu ako aj na jej zastupovanie v zmysle zákona o advokácii. Pokiaľ ide o zmluvu o úvere, túto súd posúdil ako spotrebiteľskú zmluvu, ktoré posúdenie odôvodnil ustanoveniami zákona o spotrebiteľských úveroch a Obč. zákonníka - § 53 a § 54.

Vykonaným dokazovaním, mal súd prvého stupňa za zistené, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré udelila povinná Mgr. Tomášovi Kušnírovi, advokátovi, v predtlači zmluvy o úvere a teda povinná, ak chcela, aby jej bol spotrebiteľský úver poskytnutý, bola súčasne nútená podpísať aj plnomocenstvo, ktorým splnomocnila Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice, ako vykonateľného titulu pre súdny výkon alebo pre exekúciu na celý jej majetok do výšky vzniknutej pohľadávky alebo jej zostatku a jej príslušenstva a zaviazala sa aj uhradiť všetky náklady súvisiace so spísaním notárskej zápisnice. Súd prvého stupňa posúdil takéto

podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra, za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere podľa § 53 ods.3 OZ.

K uvedenému plnomocenstvu súd prvého stupňa tiež uviedol, že podľa § 22 ods.2 Obč. zák., zastupovať iného nemôže ten, kto nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného. Napriek tomu splnomocnený zástupca uznal právny záväzok povinnej vo výške 479,42 eur, z toho úver a poplatok vo výške 361,15 eur s tým, že táto suma sa bude ďalej úročiť úrokom z omeškania vo výške 0,25% denne od 20.9.2005 do zaplatenia. Uvedenú výšku úrokov z omeškania súd posúdil ako nepriaznivejšiu pre spotrebiteľa oproti úprave uvedenej v Obč. zákonníku. Súd prvého stupňa uviedol, že splnomocnený zástupca povinnej v rozpore s právnou úpravou uvedenou v Obč. zák. a v zákone o spotrebiteľských úveroch uznával v mene povinnej sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené, iba zosumarizované a navyše sa zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške, teda konal v rozpore s dobrými mravmi, preto je právny úkon - vyhlásenie advokáta pred notárom - urobený Mgr. Tomášom Kušnírom, ako splnomocnencom povinnej, neplatný podľa § 39 OZ, nakoľko odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom. Notársku zápisnicu súd prvého stupňa posúdil ako formálne vykonateľný exekučný titul, ktorý však nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom, keďže notárska zápisnica bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone. Na základe uvedeného súd podľa § 57 ods.1 písm.g/, ods.2 Ex. poriadku exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju. Keďže súdny exekútor si náhradu trov exekúcie neuplatnil, súd rozhodol tak, že mu trovy exekúcie nepriznal.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. Uviedol, že sa domnieva, že súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol. Podľa § 44 ods.2 Ex. poriadku súd bol povinný preskúmať žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie a súd požadované poverenie vydal, z čoho vyplýva, že notárska zápisnica už bola zo strany súdu preskúmaná a súd uznal exekučný titul za súladný. Plnomocenstvo pre Mgr.Kušníra preskúmal aj notár JUDr. Ondrej Ďuriač pri spísaní notárskej zápisnice a nebol zistený rozpor so zákonom. Oprávnený nesúhlasil s posúdením vadnosti predmetného plnomocenstva súdom prvého stupňa a uviedol, že v danom prípade ide o hmotnoprávne zastúpenie povinnej podľa § 22 a § 31 a násl. Obč. zák., ktoré bolo udelené Mgr.Tomášovi Kušnírovi a podľa § 24 Obč. zák. si môže ustanoviť ďalšieho zástupcu a aj z právnych úkonov ďalšieho zástupcu vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému a advokát sa podľa právnej úpravy môže dať zastupovať iným advokátom, prípadne koncipientom. Za podstatné oprávnený považoval skutočnosť, že povinná ako dlžník mohla kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere v roku 2005 udelené plnomocenstvo odvolať, čo neurobila. Udeleným plnomocenstvom sa povinná nevzdala svojich práv na uznanie záväzku, iba rozšírila možnosť uznania záväzku za jej osobu aj na osobu splnomocniteľa, v danom prípade, advokáta. Platné právne predpisy nebránili povinnej aby dobrovoľne uznala svoj záväzok zo zmluvy o úvere, pričom jeho výška jej bola známa, keďže veriteľ vo výzvach na plnenie výšku záväzku špecifikoval. Oprávnený ďalej uviedol, že žiadny zákon nepredpisuje povinnú účasť pri spísaní exekučnej notárskej zápisnice a pokiaľ sa zákonodarca rozhodol zaviesť do právneho poriadku notársku zápisnicu ako exekučný titul, prejavil tým záujem o posilnenie riešenia sporov predovšetkým mimosúdnym spôsobom a teda bez toho, aby vec z hľadiska hmotného práva preskúmal súd. Ak by takéto preskúmanie mal robiť exekučný súd, išlo by o preskúmanie nad rámec preskúmania formálnej a materiálnej vykonateľnosti exekučného titulu. Oprávnený nesúhlasil ani s posúdením zmluvy ako zmluvy o spotrebiteľskom úvere a poukázal aj na to, že zmluva bola uzavretá podľa § 497 a násl. Obchodného zákonníka, a preto ju ako absolútny obchod možno posudzovať iba podľa Obch. zákonníka. Oprávnený taktiež nesúhlasil s posúdením úrokov z omeškania ako neprimeraných a poukázal na to, že výška týchto úrokov bola výslovne v zmluve dohodnutá, a keby povinná neporušila zmluvné povinnosti, neboli by jej účtované. Oprávnený navrhol napadnuté uznesenie zrušiť v celom rozsahu.

Povinná a súdny exekútor sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrili.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., a to bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p.

K odvolaniu oprávneného odvolací súd uvádza, že podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu oprávneného odvolací súd uvádza nasledovné:

Za podstatné pre splnenie podmienok na nariadenie výkonu exekúcie odvolací súd považuje, aby bol daný platný a spôsobilý exekučný titul, ktorým podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku je aj notárska zápisnica, avšak iba za podmienky, že táto spĺňa zákonné podmienky.

Európsky súdny dvor vo viacerých svojich rozsudkoch nastolil trend chrániť práva spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany extenzívnym spôsobom (napr. rozsudok zo dňa 4.10.2007, R. a U., C - 429/05) . Súladom exekučného titulu so zákonom treba rozumieť nielen formálne náležitosti exekučného titulu, ale aj to, či je na jeho základe možné exekúciu vykonať, teda či tu nie sú také zákonné ustanovenia, ktoré by bránili vykonaniu exekúcie na jeho základe. Aj právna úprava Slovenskej republiky obsahuje zákonné ustanovenia, ktoré ukladajú exekučnému súdu skúmať aj materiálnu správnosť exekučného titulu, teda či nárok priznaný exekučným titulom je v súlade s právom /§ 45 ods.2 zákona o rozhodcovskom konaní/.

Súd prvého stupňa preto postupoval správne, ak preskúmaval predmetný exekučný titul a podmienky, za ktorých bol vydaný.

V prejednávanej veci je exekúcia vedená na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica spísaná s Mgr. Tomášom Kušnírom, advokátom, ktorého povinná v zmluve o úvere splnomocnila na jej spísanie ako exekučného titulu, teda aby v jej mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu. Uvedené splnomocnenie povinná udelila Mgr. Tomášovi Z., advokátovi, súčasne v predtlači zmluvy o úvere a odvolací súd súhlasí s posúdením súdu prvého stupňa, že ak povinná chcela, aby jej bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bola nútená súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, v ktorom ho splnomocnila na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra a s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktorej právnym dôsledkom podľa § 53 ods.4 Obč. zákonníka platného v čase uzavretia zmluvy, je jej absolútna neplatnosť pre rozpor so zákonom, a to od počiatku. Vzhľadom na uvedenie tejto podmienky v predtlači zmluvy, odvolací súd túto podmienku posúdil aj ako podmienku, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi, a preto podľa § 39 Obč. zák. ako neplatnú.

Okrem toho odvolací súd poukazuje na právnu úpravu zastúpenia podľa Občianskeho zákonníka / ďalej iba OZ/ .

Podľa ustanovenia § 23 Občianskeho zákonníka /ďalej len OZ/ Zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu /zákonné zastúpenie/ alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa ustanovenia § 22 ods.2 OZ Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 OZ Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy - dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom, ktorá je dvojstranným právnym úkonom splnomocniteľa a splnomocnenca.

Dohoda o plnomocenstve, z ktorej medzi splnomocnencom a splnomocniteľom vzniká právny vzťah, musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami medzi ktorými je konflikt záujmov. V posudzovanom prípade bola povinná nútená súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určil práve oprávnený a v ktorom ho povinná splnomocnila na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Pritom naviac Mgr. Tomáš Kušnír v množstve konaní vedených oprávneným, vystupuje ako právny zástupca oprávneného. Za takejto situácie je tu preukázateľný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinnej Mgr. Tomášom Z. a povinnou, čo je bez pochýb prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Na základe vyššie uvedeného odvolací súd nemá za preukázané, že medzi Mgr. Tomášom Kušnírom, ako splnomocnencom a povinnou, ako splnomocniteľom došlo k vzniku platnej dohody o plnomocenstve, na základe ktorej by bol Mgr. Tomáš Kušnír oprávnený uznať za povinnú dlh vo forme notárskej zápisnice a súhlasiť s jej vykonateľnosťou, ako exekučným titulom.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Správne preto súd prvého stupňa uzavrel, že Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinnej vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, a teda na jej základe nemožno ani pokračovať v exekúcii.

Odvolací súd nepovažuje za oprávnenú ani námietku oprávneného, že v danom prípade súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol. Exekučný súd je oprávnený preskúmavať podmienky na vykonanie exekúcie nielen pri začatí exekúcie, ale počas celého jej trvania a ak v ktoromkoľvek štádiu, teda aj po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie, zistí, že tieto nie sú dané, je oprávnený exekúciu zastaviť. Uvedené vyplýva aj z rozsudku Najvyššieho súdu SR sp.zn.3CdO/164/1996 z 27.1.2007 v ktorom sa o.i. uvádza, že súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zastavená . Skutočnosť, že povinná neodvolala udelené plnomocenstva neznamená, že by tým došlo k odstráneniu nedostatkov, existujúcich už v čase jeho vystavenia a nemá za následok jeho platnosť. Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá námietku právoplatne rozhodnutej veci. K ďalšej námietke oprávneného odvolací súd uvádza, že nespôsobilosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu, nie je daná prekážka uplatnenia práva na všeobecnom súde.

Odvolací súd uvádza, že platnosť splnomocnenia posudzoval súd prvého stupňa ako aj odvolací súd podľa rovnakých ustanovení Obč. zákonníka, ako uviedol oprávnený v podanom odvolaní.

Keďže dôvodom na zastavenie exekúcie je nespôsobilosť exekučného titulu z dôvodu nedostatku oprávnenia Mgr. Kušníra uznať v mene povinnej nárok žalobcu a súhlasiť s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, je bez právneho významu posudzovať dôvodnosť alebo nedôvodnosť úrokov z omeškania uvedených v notárskej zápisnici, a preto odvolací súd tieto ani neposudzoval.

Pokiaľ ide o výrok o trovách exekúcie, o tomto súd prvého stupňa rozhodol v súlade s právnou úpravou.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil ako vecne.

V odvolacom konaní bol oprávnený neúspešný, preto podľa § 224 ods.1a § 142 ods.1 O.s.p. mu nevzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania, a keďže ostatným účastníkom konania také trovy nevznikli, odvolací súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.