KSKE 13 CoE 55/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 13 CoE 55/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/55/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806206331 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806206331.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného H. podnik F., akciová spoločnosť, so sídlom F., I. č. 1, IČO: XX XXX XXX zastúpeného JUDr. Mariánom Chovancom, advokátom, P.O. Box 259, Bratislava proti povinnému N. L., nar. X.X.XXXX, bytom ul. J. Y. č. 6, XXX XX C. o vymoženie 6,87 eur s prísl. vedenej u súdneho exekútora Y.. U. G., Exekútorský úrad F., so sídlom Lehotského č. 4, F. pod sp.zn. Ex XXXXX/XXXX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 8Er/511/2006-46 zo dňa 7.2.2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava, ako súd prvého stupňa, uznesením zo dňa 7.2.2012 zastavil exekúciu, priznal súdnemu exekútorovi odmenu a náhradu hotových výdavkov za vykonanú exekúciu vo výške 115,34 eur a zaviazal oprávneného uhradiť súdnemu exekútorovi priznanú odmenu a náhradu hotových výdavkov.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že na základe návrhu oprávneného vydal dňa 8.11.2006 poverenie na vykonanie exekúcie pre súdneho exekútora a dňa 1.3.2011 súdny exekútor podal návrh na zastavenie exekúcie ex offo, z dôvodu, že povinný zomrel dňa 1.3.2011. Súd prvého stupňa uviedol, že na základe uvedeného vyzval oprávneného na vyjadrenie, či súhlasí so zastavením exekúcie z dôvodu úmrtia povinného s poučením, že ak sa v lehote do 10 dní nevyjadrí, má súd v súlade s § 101 ods. 3 O.s.p. zato, že so zastavením konania súhlasí. Keďže oprávnený sa v uvedenej lehote nevyjadril, súd mal za to, že so zastavením exekúcie súhlasí. Súd prvého stupňa citoval príslušné ustanovenia O.s.p. a Exekučného poriadku a uviedol, že exekúcia je neprípustná, ak účastník konania, ktorý je právnickou osobou zanikol bez právneho nástupcu a v prípade, ak povinný - fyzická osoba zomrel bez toho, aby nastal prechod jeho dlhov na dedičov. Vzhľadom na uvedené a súhlas oprávneného so zastavením exekúcie, súd exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm.c/,g/ Exekučného poriadku zastavil. Pokiaľ ide o trovy exekúcie, súd prvého stupňa uviedol, že súdny exekútor si tieto uplatnil vo výške 589,09 eur a po ich preskúmaní súd prvého stupňa uznal odmenu a náhradu hotových výdavkov za oprávnené vo výške 115,34 eur, a preto v tejto výške ich súdnemu exekútorovi priznal. Podľa § 200 ods. 2 a § 203 ods. 1 Exekučného poriadku súd zaviazal oprávneného uhradiť trovy exekúcie súdnemu exekútorovi, nakoľko povinný je zomrel, a preto nemôže znášať trovy exekúcie a oprávnený podal návrh na zastavenie exekúcie.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal včas odvolanie oprávnený, cestou svojho právneho zástupcu, v ktorom uviedol, že podľa § 31 ods. 1 EP je určená iba fakultatívna možnosť súdu, po preskúmaní spisového materiálu, exekúciu zastaviť. Uviedol, že súdny exekútor je oprávnený podať návrh na zastavenie exekúcie pre nezaplatenie preddavku, ale súd podľa okolností prípadu, nemusí exekúciu

zastaviť. Podľa názoru oprávneného, v danom prípade zastavenie exekúcie pre nezaplatenie preddavku nie je opodstatnené. Uviedol, že zastavením exekúcie by oprávnenému nebola poskytnutá dostatočná súdna ochrana, ktorej súčasťou je aj výkon rozhodnutia, čím by došlo k upretiu práva garantovaného Ústavou a medzinárodnými zmluvami. Exekútor si náhradu trov môže uplatniť nielen preddavkom, ale aj trovami exekučného konania, ale oprávnený sa výkonu svojho práva môže domáhať len exekúciou. Navrhol preto v exekúcii pokračovať a návrh exekútora na zastavenie exekúcie zamietnuť. Pokiaľ ide o trovy uplatnené exekútorom, poukázal na ust. § 150 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého môže súd nepriznať alebo znížiť trovy konania, ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke. Navrhol, aby súd uplatnil moderačné právo týkajúce sa náhrady trov konania a primerane znížil náhradu trov exekučného konania.

Napadnuté uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkov a odvolaciemu súdu bol podľa § 374 ods. 4 O.s.p. spis predložený na rozhodnutie o odvolaní oprávneného so stanoviskom konajúcej sudkyne, že odvolaniu oprávneného nemieni vyhovieť v celom rozsahu.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. prejednal odvolanie oprávneného proti uzneseniu súdu prvého stupňa, a to podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

I keď právny zástupca v označení veci uviedol, že toto podáva iba proti trovám exekúcie, v texte odvolania napadol aj správnosť výroku o zastavení exekúcie, pričom uvedenú správnosť napadol ako keby k zastaveniu exekúcie došlo z dôvodu nezaplatenia preddavku na trovy exekúcie oprávneným. V napadnutom uznesení však k zastaveniu exekúcie došlo z dôvodov úmrtia povinného.

Podľa § 212 ods. 1 O.s.p. Odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný.

Oprávnený v podanom odvolaní neuviedol žiaden dôvod, pre ktorý by rozhodnutie súdu prvého stupňa o zastavení konania z dôvodu úmrtia povinného nebolo správne, a preto odvolací súd ani nemal možnosť preskúmať oprávnenosť dôvodov oprávneného.

Taktiež pokiaľ ide o trovy exekúcie, ktoré tvorí odmena a náhrada hotových výdavkov, oprávnený v podanom odvolaní nenapadol povinnosť ich úhrady oprávneným ako ani ich výšku, ale žiadal iba o aplikáciu § 150 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého súd môže v drobných sporoch trovy konania nepriznať alebo znížiť, ak sú neprimerané voči pohľadávke.

Podľa 251 ods. 4 O.s.p., na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Osobitným predpisom pre exekučné konanie je zákon č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti / EP/.

Je potrebné uviesť, že trovy súdneho konania a trovy exekúcie sú rôzne právne inštitúty. Pokiaľ ide o trovy exekúcie, tieto sú upravené v exekučnom poriadku, a preto podľa vyššie citovaného ustanovenia § 251 ods. 4 O.s.p., nie je možné použiť na ich posúdenie ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p., a trovy exekúcie znížiť alebo nepriznať.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 219 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne.

V odvolacom konaní bol oprávnený neúspešný, preto podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. mu nevzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania a povinnému takéto trovy nevznikli. Preto odvolací súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.