KSKE 13 CoE 58/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/58/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7206220416 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7206220416.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci oprávneného: Z. poisťovňa N., pobočka G., IČO: XXXXXXXX, T. námestie 1, G. proti povinnému: O. Z., s.r.o., IČO: XX XXX XXX, A. XX, N. v konaní o vymoženie 5.769,97 eur a trov exekúcie vedenom pred súdnym exekútorom M.. M. Z., M. XX, G., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 18.1.2012, č.k. XXEr/XXXX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade trov exekúcie tak, že oprávnený je povinný nahradiť súdnemu exekútorovi M.. M. Z. trovy exekúcie vo výške 49,06 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením zo dňa 18.1.2012, č.k. XXEr/ XXXX/XXXX-XX (ďalej len uznesenie ) zastavil exekúciu a oprávneného zaviazal uhradiť súdnemu exekútorovi M.. M. Z. trovy exekúcie v sume 57,01 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Súd prvého stupňa rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávneného doručeného súdnemu exekútorovi dňa 28.7.2006 poveril súd prvého stupňa vykonaním exekúcie vo veci M.. M. Z. dňa 8.8.2006. Dňa 20.12.2011 doručil súdny exekútor súdu prvého stupňa podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu, že majetok povinného nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie. Na základe toho súd prvého stupňa exekúciu uznesením zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. h) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok ) . Na náhradu trov exekúcie súdnemu exekútorovi vo výške 57,01 eur zaviazal oprávneného podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, podľa ktorého ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. Trovy exekúcie pozostávajú z časovej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhláška ) vo výške 13,28 eura za dva úkony: prevzatie a zaevidovanie návrhu na vykonanie exekúcie, vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia a získanie poverenia v trvaní 60 min a spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie s vyčíslením trov exekúcie a spracovanie upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie v trvaní 60 min, z paušálnej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b) , ods. 3 v spojení s § 15 vyhlášky vo výške 23,24 eura za 7 úkonov exekučnej činnosti (doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, doručenie príkazu na začatie exekúcie, doručenie exekučného príkazu, 1 x zisťovanie účtu povinného a 3 x zisťovanie majetku povinného) , z dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH ) vo výške 7,29 eur a z náhrady hotových výdavkov vo výške 13,20 eur (poštovné) . Súd prvého stupňa nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkony: spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, príkazu na začatie exekúcie, exekučného príkazu, nakoľko odmena za tieto úkony už bola priznaná súdnemu exekútorovi v rámci paušálnej odmeny v zmysle § 14 ods. 1 vyhlášky. V opačnom prípade by došlo k duplicitnému priznaniu tejto odmeny súdnemu exekútorovi. Súdnemu exekútorovi taktiež nebola priznaná odmena za

náklady so zavedením spisu vo výške 3,23 eur, nakoľko ide o administratívny úkon, ktorý síce súvisí s exekučnou činnosťou, ale bezprostredne nesmeruje k vykonaniu exekúcie a k uspokojeniu pohľadávky oprávneného. Za tento úkon je náhrada zahrnutá v odmene súdneho exekútora v zmysle § 25 vyhlášky.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa čo do výroku o náhrade trov exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený, ktorým žiadal uznesenie zmeniť.

V odvolaní proti uzneseniu oprávnený uviedol, že súd prvého stupňa sa dostatočne nezaoberal posúdením, či trovy uplatňované súdnym exekútorom sú priznané za dôvodné a účelne vykonané úkony. Je nutné ich posudzovať z hľadiska, či sú úkonmi exekučnej činnosti a teda či bezprostredne smerujú k vykonaniu exekúcie. Nie je možné považovať za exekučnú činnosť bežnú administratívnu činnosť exekútora, ktorá síce súvisí s exekučnou činnosťou, ale bezprostredne nesmeruje k nútenému výkonu rozhodnutia. Za takúto činnosť oprávnený považuje prevzatie a zaevidovanie návrhu na vykonanie exekúcie, vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia a získanie poverenia, spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie s vyčíslením trov exekúcie a spracovanie upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie. Tieto úkony podľa oprávneného by mal súd posúdiť podľa § 25 vyhlášky. Ďalej oprávnený uviedol, že súd prvého stupňa nesprávne priznal súdnemu exekútorovi hodinovú odmenu za dva úkony: vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia a získanie poverenia a spracovanie upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie, nakoľko mu za tieto úkony priznal aj paušálnu odmenu, čím došlo k duplicitnému odmeneniu týchto úkonov exekučnej činnosti.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Zákonný sudca o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka v súlade s § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) , po zistení, že odvolanie podal oprávnený v zákonnej lehote, preskúmal uznesenie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., ako aj konanie mu predchádzajúce, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) . Po preskúmaní uznesenia dospel odvolací súd k záveru, že odvolanie oprávneného je dôvodné.

Predmetom tohto odvolacieho konania je výrok o trovách exekúcie, pričom oprávnený napáda ich výšku.

Podľa § 27a vyhlášky, v exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.

Predmetné exekučné konanie sa začalo dňa 28.7.2006 (§ 36 ods. 2 Exekučného poriadku) . Preto podľa § 27a vyhlášky patrí súdnemu exekútorovi odmena podľa predpisov účinných do 30.apríla 2008.

Podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu,

b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods. 2 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm. a) je 6,64 eura (200 Sk) za každú aj začatú hodinu. Súdny exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods. 3 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eur (100 Sk) .

Podľa § 15 ods. 1 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti:

a/ získanie poverenia na vykonanie exekúcie,

b/ doručenie príkazu na začatie exekúcie,

c/ doručenie upovedomenia o začatí exekúcie,

d/ doručenie exekučného príkazu,

e/ doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie,

f/ doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní,

g/ každé zisťovanie bydliska povinného,

h/ každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného,

i/ každé zisťovanie účtu povinného,

j/ každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Podľa § 22 ods. 1 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

Podľa § 25 vyhlášky v znení účinnom do 30.04.2008, v odmene súdneho exekútora je zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou.

Pokiaľ ide o námietku oprávneného týkajúcu sa priznania časovej odmeny súdnemu exekútorovi vo výške 13,28 eur za úkony: prevzatie a zaevidovanie návrhu na vykonanie exekúcie, vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia v trvaní 60 min a spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie s vyčíslením trov exekúcie v trvaní 60 min podľa § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky, túto považuje odvolací súd za dôvodnú. Predmetné úkony sú úkonmi administratívnymi, ktoré síce súvisia s exekučnou činnosťou, ale nesmerujú k výkonu súdneho rozhodnutia. Preto ich nie je možné považovať za úkony exekučnej činnosti a podľa toho ich aj odmeniť časovou odmenou. Za tieto úkony je náhrada zahrnutá v odmene súdneho exekútora v zmysle § 25 vyhlášky, vzhľadom na čo má odvolací súd za to, že súdnemu exekútorovi právo na časovú odmenu nevzniklo. Preto mu odmenu v sume 13,28 eur podľa § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky nepriznal.

Oprávnený v podanom odvolaní taktiež nesúhlasil s odmenou podľa § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky, ktorú súd priznal súdnemu exekútorovi vo výške 13,28 eur za úkony: získanie poverenia a spracovanie upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie, nakoľko tieto úkony by mali byť odmenené paušálnou odmenou podľa § 14 ods. 1 písm. b) a ods. 3 a § 15 vyhlášky.

Pri aplikácii ustanovenia § 15 je potrebné vychádzať z toho, že nie je možné priznať hodinovú odmenu za tie úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou. V opačnom prípade by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu exekučnej činnosti. V ustanovení § 15 ods. 1 vyhlášky sú taxatívne vymenované úkony exekučnej činnosti, ktoré sa odmeňujú paušálnou sumou. Úkony exekučnej činnosti vymenované v tomto ustanovení vyňal zákonodarca z časového spôsobu odmeňovania úkonov. Z toho vyplýva, že je vylúčená kumulácia paušálnej odmeny za úkony uvedené v § 15 ods. 1 vyhlášky s časovou odmenou podľa § 14 ods. 2 vyhlášky.

Odvolací súd má za to, že súd prvého stupňa v uznesení nesprávne odmenil úkony: získanie poverenia a spracovanie upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie časovou odmenou, nakoľko ide o úkony získanie poverenia na vykonanie exekúcie a doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie , ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou podľa § 15 ods. 1 písm. a) a e) vyhlášky. Náhrada za vykonanie týchto úkonov je premietnutá do paušálnej odmeny a odmeňovanie týchto úkonov podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu aj paušálnou sumou len z dôvodu odlišného označenia týchto úkonov, by bolo duplicitným priznaním odmeny za jednu a tú istú činnosť súdneho exekútora. Vzhľadom na uvedené súd priznal súdnemu exekútorovi za vyššie uvedené úkony odmenu v celkovej výške 6,64 eur.

Podľa § 196 Exekučného poriadku, za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty.

Celkovo teda trovy súdneho exekútora predstavujú sumu 49,06 eur, ktorá pozostáva z odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b) , ods. 3 a § 15 ods. 1 písm. a) , b) , c) , d) , e) , i) a j) vyhlášky, a to za 9 úkonov (získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie príkazu na začatie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, doručenie exekučného príkazu, doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie, 1 x každé zisťovanie účtu povinného, 3 x každé zisťovanie majetku povinného) á 3,32 eur - t.j. 29,88 eur, z hotových výdavkov podľa § 22 vyhlášky (poštovné) vo výške 13,20 eur a z 20 % DPH vo výške 5,98 eur (20 % zo sumy 29,88 eur) .

Na základe vyššie uvedených skutočností odvolací súd rozhodol tak, ako je to uvedené v enunciáte tohto uznesenia.

Výrok o trovách odvolacieho konania sa zakladá na § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p.. Oprávnenému vzniklo právo na náhradu trov konania, avšak tieto mu nevznikli, a preto odvolací súd rozhodol tak, že oprávnenému náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.