KSKE 13 CoE 86/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 13CoE/86/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7803899946 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7803899946.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: K. poisťovňa so sídlom v C., pobočka Q., IČO: XX XXX XXX, N. XX, Q. proti povinnému: D. E., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom v S., A. XX, o vymoženie 1.334,13 eura s prísl. a trov exekúcie vedenej pred súdnym exekútorom A.. M. L., Exekútorský úrad Q. K., K. XX, Q. K., pod č. EX XXX/XXXX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 7.2.2012, č.k. 12Er/140/2003-75, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o náhrade trov exekúcie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

´

Okresný súd Rožňava (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením zo dňa 7.2.2012, č.k. XXEr/XXX/ XXXX-XX (ďalej len uznesenie ) exekúciu vyhlásil za neprípustnú, túto zastavil a oprávneného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 213,44 eura do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia. V prevyšujúcej časti návrh súdneho exekútora na priznanie trov exekúcie zamietol.

Súd prvého stupňa rozhodnutie odôvodnil tým, že oprávnený sa domáhal vymoženia pohľadávky od povinného vo výške 1.334,13 eura na základe rozhodnutia oprávneného č. XXX-XXX-XXXX/ XXXX zo dňa 10.7.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.8.2000. Súdny exekútor dal podnet zastaviť exekúciu, nakoľko povinný zomrel a dedičské konanie po povinnom bolo zastavené uznesením Okresného súdu S. zo dňa 22.6.2011, č.k. XD/XXX/XXXX-XX. Na základe toho súd prvého stupňa exekúciu uznesením zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok ) s poukazom na § 7 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej len Občiansky zákonník ) a § 19 a § 107 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p. ) . Na náhradu trov exekúcie súdnemu exekútorovi vo výške 213,44 eura zaviazal súd prvého stupňa oprávneného podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, podľa ktorého ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. Súd prvého stupňa tak rozhodol vzhľadom na skutočnosť, že povinný zomrel a dôvodom zastavenia dedičského konania po zomrelom vedeného na Okresnom súde Poprad bolo, že nezanechal žiaden majetok. Trovy exekúcie pozostávajú z časovej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhláška ) vo výške 13,28 eura za 2 začaté hodiny á 6,64 eura: žiadosť o ustanovenie opatrovníka zo dňa 17.3.2008 v trvaní 10 min., žiadosť o poskytnutie súčinnosti Okresného súdu Rožňava zo dňa 10.6.2011 v trvaní 15 min., žiadosť o poskytnutie súčinnosti Okresného súdu Poprad zo dňa 25.7.2011 v trvaní 10 min., žiadosť

o zaslanie návrhu na zriadenie exekučného záložného práva v trvaní 10 min., zisťovanie výsledkov v iných exekučných konaniach vedených proti povinnému (spísanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti ostatným exekútorom 9x) v trvaní 40 min. a podnet na zastavenie exekučného konania v trvaní 10 min.; z paušálnej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b) , ods. 3 v spojení s § 15 vyhlášky vo výške 46,48 eura za 14 úkonov exekučnej činnosti (získanie poverenia na vykonanie exekúcie, 2 x doručenie príkazu na začatie exekúcie /podľa § 66 a § 95/, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, doručenie exekučného príkazu, 2 x každé zisťovanie bydliska povinného, 2 x každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného, každé zisťovanie účtu povinného a 4 x každé ďalšie zisťovanie majetku povinného) , z dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH ) vo výške 11,95 eura a z náhrady hotových výdavkov vo výške 141,74 eura (cestovné 54,11 eura, poštovné 50,23 eura, overenie poverenia 32,42 eura a kolkové známky 4,98 eura) . Súd prvého stupňa nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkon: štúdium návrhu dňa 26.5.2003 a doručenie príkazu na začatie exekúcie podľa § 66 Exekučného poriadku zo dňa 31.1.2006, pretože nie je možné priznať časovú odmenu za tie úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou. Došlo by tým k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu. Súd prvého stupňa nepovažoval za účelné zisťovanie informácií dôležitých pre exekučné konanie prostredníctvom žiadosti o poskytnutie súčinnosti pre K. zo dňa 23.1.2006 z dôvodu krátkeho časového odstupu od rovnakej výzvy na súčinnosť zo dňa 10.1.2006. Taktiež mal súd prvého stupňa za to, že zisťovanie výsledkov iných exekučných konaní vedených proti povinnému nemožno subsumovať pod úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou podľa § 14 ods. 1 písm. b) vyhlášky. Zároveň však takéto zisťovanie exekútora považoval za účelné a efektívne, preto priznal exekútorovi čas, ktorý považoval za potrebný na vypracovanie žiadostí o poskytnutie súčinnosti, ako aj čas potrebný na preštudovanie odpovedí dožiadaných súdnych exekútorov. Súd nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkony: prevzatie návrhu na začatie exekúcie a vypracovanie vyčíslenia trov exekučného konania, ktoré treba považovať za administratívne úkony exekútora, ktoré priamo nesmerujú k vymoženiu pohľadávky oprávneného a sú výlučne v záujme exekútora.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený, a to proti výroku o náhrade trov exekúcie, pričom žiadal, aby odvolací súd uznesenie v časti zaviazania oprávneného k úhrade trov exekúcie zrušil.

V odvolaní proti uzneseniu oprávnený uviedol, že súd prvého stupňa zastavil exekúciu na základe podnetu súdneho exekútora na zastavenie exekúcie v zmysle § 57 ods. 1 písm. g) a h) Exekučného poriadku z dôvodu, že povinný zomrel a dedičské konanie po povinnom bolo zastavené uznesením Okresného súdu Poprad zo dňa 22.6.2011, č.k. XD/XXX/XXXX-XX. Ďalej oprávnený citoval § 203 ods. 1 a 2 veta prvá Exekučného poriadku, podľa ktorých ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie. Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. Vychádzajúc z citovaných ustanovení § 203 môže súd uložiť oprávnenému povinnosť nahradiť trovy exekúcie, avšak len v prípade zastavenia exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného alebo v prípade, ak oprávnený zavinil zastavenie exekúcie, resp. ak mohol pri náležitej opatrnosti v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie predvídať dôvod jej zastavenia. Oprávnený mal za to, že v danej veci zastavenie exekúcie nezavinil, pretože smrť povinného ako objektívnu právnu skutočnosť nemohol predvídať ani pri náležitej opatrnosti. Oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie dňa 26.5.2003 na podklade vykonateľného exekučného titulu, preto mu nemožno dávať za vinu zastavenie exekúcie v dôsledku smrti povinného po začatí exekučného konania. Oprávnený ani s ohľadom na dobu, ktorá uplynula od podania návrhu na vykonanie exekúcie do smrti povinného dňa 30.4.2011, nezavinil, že povinný nezanechal žiaden majetok a dedičské konanie bolo z tohto dôvodu zastavené.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Zákonný sudca o odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka v súlade s § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) , po zistení, že odvolanie podal oprávnený v zákonnej lehote, preskúmal uznesenie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., ako aj konanie mu predchádzajúce, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) .

Oprávnený podal odvolanie proti výroku o povinnosti oprávneného nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie, nakoľko mal za to, že nie sú na to splnené dôvody, ktoré predpokladá Exekučný poriadok v § 203.

Odvolací súd z predloženého exekučného spisu zistil, že povinný Henrich E., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom v S., A. XX zomrel dňa XX.X.XXXX. Dedičské konanie vedené na Okresnom súde S. pod sp. zn. XD/XXX/XXXX bolo zastavené z dôvodu, že poručiteľ nezanechal žiaden majetok.

Podľa § 196 Exekučného poriadku, za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty.

Podľa § 197 ods. 1 Exekučného poriadku, náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

Podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku, trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie. Podľa odseku 2 prvá veta tohto ustanovenia ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.

Ako vyplýva z citovaného § 197 ods. 1 Exekučného poriadku pravidlom je, že trovy exekúcie znáša alebo nahrádza povinný, pokiaľ nenastane výnimočná situácia, že ich nahrádza oprávnený. Takúto situáciu predpokladá § 203 Exekučného poriadku, podľa ktorého oprávnený hradí trovy exekúcie v prípade, ak k jej zastaveniu dôjde zavinením oprávneného alebo ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Rozhodnutie o tom, kto znáša trovy exekúcie, teda závisí od dôvodu zastavenia posudzovanej exekúcie. V predmetnej veci bola exekúcia zastavená z dôvodu úmrtia povinného a zastavenia dedičského konania pre nemajetnosť poručiteľa. Najvyšší súd Slovenskej republiky už v niekoľkých svojich rozhodnutiach konštatoval, že ak došlo k zastaveniu konania o dedičstve z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok, exekučný súd zastaví exekúciu preto, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. februára 2012, sp. zn. X M L. XX/XXXX, podobne uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 13. mája 2011, sp. zn. X M L. X/XXXX) . V takomto prípade znáša trovy exekúcie oprávnený, nakoľko podľa § 203 ods. 2 prvá veta Exekučného poriadku ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. Za danej situácie teda nie je potrebné posudzovať, či oprávnený zavinil zastavenie exekúcie podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, keďže toto ustanovenie sa na náhradu trov exekúcie v posudzovanom prípade neaplikuje.

Súd prvého stupňa preto postupoval správne, ak oprávneného zaviazal na náhradu trov exekúcie podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol tak, že účastníkom ich náhradu nepriznal, pretože oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný a súdnemu exekútorovi preukázateľne trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.