KSKE 14 Cb 1218/1996 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cb 1218/1996

KS v Košiciach, dátum 04.06.2012, sp.zn. KSKE 14 Cb 1218/1996

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cb/1218/1996 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7096899431 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7096899431.10

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: S. G., nar. XX.X.XXXX, M. XX, A. a M. G., nar. XX.X.XXXX, M. XX, A., obaja zastúpení advokátom M.. T. Z., ul. G., XXXX/XX C. proti žalovanému: L.. T. T., nar. XX.X.XXXX, O. T. XXXX/XX, A. (predtým žalovaný v 1. rade) , o zaplatenie 23.731,13 eur (714.924,- Sk) s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom na začatie konania pôvodný žalobca Slovenská sporiteľňa, a.s., mestská pobočka Prešov, Masarykova 10, Prešov žiadal, aby súd zaviazal žalovaných 1/ a 2/ L.. T. T., nar. XX.X.XXXX, O. T. XXXX/XX, A., Z. T., nar. X.X.XXXX, W. 2, A. zaplatiť žalobcovi 1.075.725,- Sk s 29 % úrokovou sadzbou z istiny 714.924,- Sk od 24.5.1996 do zaplatenia, náhradu trov konania vrátane 153,- Sk účtovaných na základe Sadzobníka poplatkov SLSP, a.s., a aby súd uložil pôvodne žalovaným v 3. a 4. rade (S. G., nar. XX.X.XXXX, M. XX, A., M. G., nar. XX.X.XXXX, M. XX, A.) povinnosť strpieť predaj založenej nehnuteľnosti v prospech uspokojenia pohľadávky žalobcu.

Podaním zo dňa 31.3.2009 JUDr. Vladislav Geletka oznámil súdu, že na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.12.2008 (uzatvorenej medzi žalobcom ako postupcom a Viktorom G., M. XX, A. a M. G., M. XX, A., ako postupníkom) , došlo k postúpeniu pohľadávok, vrátane predmetu sporu.

Uznesením zo dňa 18.5.2009 č.k. 14Cb/1218/1996-209 súd pripustil zmenu účastníka na strane žalobcu a žalobcami sa stali S. G., nar. XX.X.XXXX, M. XX, A. a M. G., nar. XX.X.XXXX, M. XX, A.. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.7.2009.

Podaním zo dňa 29.11.2010 žalobcovia zobrali návrh proti žalovaným v 3. a 4. rade v celom rozsahu späť z dôvodu, že sa stali žalobcami v tomto spore. Uznesenie o zastavení konania voči žalovaným v 3. a 4. rade z 13.12.2010 č.k. 14Cb/1218/1996-216 nadobudlo právoplatnosť dňa 25.1.2011.

Na pojednávaní dňa 18.4.2012 právny zástupca žalobcov predložil súdu späťvzatie žaloby voči žalovanej v 2. rade podpísané žalobcami dňa 17.4.2012. Späťvzatie žaloby voči žalovanej v 2. rade žalobcovia odôvodnili uzatvorením mimosúdnej dohody o urovnaní so žalovanou v 2. rade. Navrhli, aby súd konanie voči žalovanej v 2. rade zastavil a žalobcom náhradu trov konania voči žalovanej v 2. rade nepriznal. Uznesenie o zastavení konania voči žalovanej v 2. rade zo dňa 4.5.2012 č.k. 14Cb/1218/1996-258 nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2012.

Podaním zo dňa 16.5.2012 doručeným súdu dňa 24.5.2012 žalobcovia zobrali návrh proti žalovanému v 1. rade v celom rozsahu späť z dôvodu uzatvorenia mimosúdnej dohody o urovnaní uzatvorenej medzi žalobcami a žalovaným v 1. rade. Zároveň uviedli, že si náhradu trov konania voči žalovanému v 1. rade neuplatňujú.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania proti žalovanému v 1. rade (už jedinému žalovanému) v celom rozsahu späť pred začatím pojednávania, preto súd podľa citovaného ustanovenia konanie voči žalovanému v 1. rade zastavil, a teda celé konanie zastavil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.