KSKE 14 Cb 1830/1996 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cb 1830/1996

KS v Košiciach, dátum 15.08.2012, sp.zn. KSKE 14 Cb 1830/1996

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cb/1830/1996 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7096898664 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7096898664.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: ZPA Smart Energy a.s., Komenského 821, 541 01 Trutnov, Česká republika, IČO: 27445976, proti žalovanému: Zemplínske strojárne, a.s., Továrenská 6, Michalovce, IČO: 31 651 941, o zaplatenie 16 687,00 Sk s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Pôvodný žalobca ZPA CZ spol. s r.o., Komenského 821, Trutnov, žalobou doručenou súdu 4.12.1995 navrhol, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 16 687,00 Sk titulom neuhradených faktúr č. XXXXXX, XXXXXX,XXXXXX, všetky zo dňa X.XX.XXXX za zmluvné dodanie výrobkov v októbri a novembri XXXX a trovy konania 668,00 Sk vynaložené na zaplatenie súdneho poplatku.

Z obsahu konkurzného spisu vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod č.k. 2K/96/1997 súd zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 2K/96/1997-459 zo dňa 7.2.2012 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu: Zemplínske strojárne, a.s., Továrenská 6, Michalovce a zároveň bol JUDr. Juraj Špirko zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.3.2012.

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I oddiel Sa, vložka č. 284/V zistil, že súd povolil výmaz žalovaného na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 2K/96/1997-459 zo dňa 7.2.2012. K výmazu žalovaného došlo dňa 22.6.2012.

Podľa § 103 O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p., ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Podľa § 107 ods. 1 O.s.p., ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť, alebo či môže v ňom pokračovať.

Podľa § 107 ods. 4 O.s.p., ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví.

Pretože právnická osoba zanikla výmazom z obchodného registra a ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nie je možné odstrániť, súd s poukazom na ust. § 104 ods. 1 a 107 ods. 4 O.s.p. konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách, a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.