KSKE 14 Cb 7011/1993 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cb/7011/1993 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7093899553 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7093899553.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: B. C., nar. XX.X.XXXX, C. XX, Y. proti žalovanému: A. investičný holding, s.r.o., so sídlom U. XX, K., T.: XX XXX XXX (pôvodne Z. a.s. C.) o zaplatenie X 269,46 eur (259 971,00 Sk) s príslušenstvom, takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a, aby z konania na strane žalovaného vystúpila spoločnosť Slovenský investičný holding, s.r.o., Osadná 11, Bratislava a na jeho miesto vstúpila spoločnosť W. I. L., registrovaná pod č. HE XXXXXX, so sídlom U. A. XA, G. XXXX, R..

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Dňa 30.11.2007 súd začal v zmysle ust. § 198 vyhlášky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy vykonávať rekonštrukciu spisu sp. zn. 14Cb/7011/1993, ktorý sa nedopatrením stratil.

Výzvou zo dňa 30.11.2007 vyzval súd žalobcu na zaslanie kompletnej žaloby s prílohami, ktorá bola súdu doručená 21.7.1993, kompletnej dokumentácie týkajúcej sa veci a dokladu o zaplatení súdneho poplatku. Žalobca sa podaním zo dňa 7.1.2008 vyjadril, že je už na dôchodku a ku kompletnej dokumentácii nemá prístup.

Výzvou zo dňa 10.3.2008 súd opätovne vyzval žalobcu na predloženie kompletnej žaloby s prílohami a keďže žalobca na výzvu nereagoval, bol dňa 4.6.2008 vykonaný výsluch žalobcu. Žalobca pri výsluchu uviedol, že kópiu žaloby si nenechal, nemá k dispozícii ani žiaden doklad týkajúci sa predmetnej veci, pretože písomne mu vo Z. š.p. C. nič nedali, všetko sa dialo väčšinou ústnou dohodou. Kópiu zlepšovacieho návrhu taktiež nemá k dispozícii. Ďalej uviedol, že si na súde dvomi žalobami uplatnil vyplatenie odmeny za dva zlepšovacie návrhy, avšak nevie uviesť kedy bolo pojednávanie, ani na ktorom súde a v akej veci. Nevedel uviesť ani to, či na pojednávaní bolo vo veci rozhodnuté, ani či mu bolo doručené rozhodnutie.

Vo výzve zo dňa 7.1.2009 súd konštatoval, že vykonal všetky úkony smerujúce k zabezpečeniu obsahu strateného spisu preverením záznamov v súdnom registri a vyžiadaním rovnopisov podaní a rozhodnutí od účastníkov konania, avšak ani napriek uvedeným skutočnostiam sa mu nepodarilo získať dokumenty týkajúce sa konania a zabezpečiť tak obsah spisu. Opätovne vyzval účastníkov konania na zaslanie predmetnej dokumentácie, prípadne aby oznámili svoje procesné stanovisko. K výzve sa

vyjadril podaním zo dňa 26.1.2008 len žalovaný, ktorý uviedol, že nedisponuje žiadnymi relevantnými písomnosťami.

Podaním zo dňa 21.3.2012 právny zástupca spoločnosti W. I. L., so sídlom na R., Q. kancelária Z. & O. s.r.o., M.. M. Z., advokát, V. O. II, N. XX, K. podal návrh na zámenu účastníka na strane žalovaného podľa § 92 ods. 2 O.s.p. z dôvodu, že žalovaný sa zlúčil so zahraničnou spoločnosťou W. I. L., so sídlom na R., ktorá je jeho právnym nástupcom. O. výpis z obchodného registra spoločnosti Slovenský investičný holding, s.r.o., Bratislava oddiel: Sro, vložka číslo: 54199/B zo dňa 21.3.2012, plnomocenstvo udelené spoločnosťou W. I. L.. na zastupovanie v konaní a žiadal, aby súd konanie podľa § 104 ods. 2 zastavil pre neodstránenie vady konania - neexistencie návrhu na začatie konania. Zároveň si uplatnil náhradu trov konania vo výške 628,14 eur za 2 úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie na súd) .

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci. Vecnou procesnou podmienkou je existencia návrhu na začatie konania - žaloby. Neexistencia návrhu na začatie konania patrí medzi odstrániteľné vady konania, v prípade ktorých musí súd využiť všetky procesné možnosti na to, aby nedostatok procesnej podmienky odstránil, čo vyplýva z ust. § 104 ods. 2 O.s.p.. Jednou z podmienok konania je i spôsobilosť byť účastníkom konania /§ 19 O.s.p./

Podľa § 19 O.s.p., spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Podľa § 104 ods. 2 O.s.p. ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví.

Podľa § 92 ods. 2 O.s.p. ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv alebo povinnosti, o ktorých sa koná, môže navrhovateľ alebo ten na koho tieto práva alebo povinnosti prešli, navrhnúť, aby do konania na miesto doterajšieho účastníka vstúpil ten, na koho tieto práva prešli.

Podľa § 92 ods. 3 O.s.p. súd vyhovie návrhu, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala právna skutočnosť uvedená v ods. 2 a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa, súhlas odporcu alebo toho, kto má vstúpiť na jeho miesto, sa nevyžaduje. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované.

Podmienkou na to, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania, je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania, teda procesnú subjektivitu. Vo všetkých konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, teda všeobecnú hmotnoprávnu subjektivitu.

Súd po preskúmaní návrhu na zámenu účastníka konania, výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dospel k záveru, že žalovaný bol dňom 29.10.2009 vymazaný z obchodného registra (na základe dobrovoľného výmazu) . Od 29.10.2009 sa žalovaný podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou W. I. L.. Žalovaný preto zlúčením so spoločnosťou W. I. L.. stratil spôsobilosť byť účastníkom konania a preto súd rozhodol tak, že pripustil do konania na strane žalovaného spoločnosť GRATIO I. L.., ktorý je podľa výpisu z obchodného registra od 29.10.2009 právnym nástupcom žalovaného.

Zo spisu vyplýva, že súd vyvinul dostatečné úsilie na to, aby zabezpečil obsah spisu a tak odstránil vadu konania, avšak vadu konania, získanie žaloby a ďalších dokumentov týkajúcich sa tohto konania sa mu nepodarilo zistiť a preto podľa ust. § 104 ods. 2 veta tretia O.s.p. konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.