KSKE 14 Cb 75/1999 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cb 75/1999

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cb/75/1999 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7099898597 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7099898597.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Zemědělské obchodní družstvo Klenovice na Hané, družstvo, Klenovice na Hané č. 255, PSČ 798 23, IČO: 494 53 068, Česká republika, proti žalovaným 1/ Poľnohospodárske družstvo Šarišské Michaľany, 2/ Poľnohospodárske družstvo Ostrovany, 3/ A. X., samostatne hospodáriaci roľník, J. č. XX, 4/ Poľnohospodárske družstvo Gregorovce, 5/ Poľnohospodárske družstvo Ražňany, IČO: 31 675 069, 6/ Z.. H. A., nar. XX.X.XXXX, R. XX, R., 7/ Z.. X. J., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom M. č. XXX/XX, T. J., zomrelý dňa XX.X.XXXX, 8/ Z.. T. U., nar. XX.X.XXXX, ul. Y. č. XXX, T. J., o zaplatenie X XXX,XX eur (119.080,-Sk) s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca v návrhu na začatie konania doručenému súdu dňa 18.10.1996 uplatnil proti žalovaným právo na zaplatenie peňažnej sumy 119 080,00 Sk s 0,1 % úrokom od 31.12.1992 do zaplatenia titulom neuhradenej fa. č. XXXXXX zo dňa XX.XX.XXXX, splatnej dňa XX.XX.XXXX za dodaný tovar a náhradu trov konania, všetko do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Z obsahu konkurzného spisu vedeného na Krajskom súde v Brně pod sp.zn. 38 K 16/2007 súd zistil, že uznesením Krajského súdu v Brně č.k. 38 K 16/2007-257 zo dňa 25.10.2010 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu: Zemědělské obchodní družstvo Klenovice na Hané, družstvo, Klenovice na Hané č. 255 a zároveň bol JUDr. Pavel Čapka, advokát, Vyškov, Masarykovo nám.č. 13, zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2010. Uznesenie o zbavený funkcie správcu č.k. 38 K 16/2007/261 zo dňa 4.1.2011 nadobudlo právoplatnosť dňa 1.2.2011.

Podľa výpisu z obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brně oddiel Dr, vložka č. 2527 zistil, že súd povolil výmaz žalobcu na základe uznesenia Krajského súdu v Brně č.k. 38 K 16/2007-257 zo dňa 25.10.2010, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia, podľa § 68 odst. f/ Obchodného zákonníka. K zrušeniu žalobcu došlo dňa 20.11.2010.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Podľa § 107 ods. 1 O.s.p. ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť, alebo či môže v ňom pokračovať.

Podľa § 107 ods. 4 O.s.p. ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, ak právneho nástupcu nie, súd konanie zastaví.

Pretože právnická osoba zanikla výmazom z obchodného registra a ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nie je možné odstrániť, súd s poukazom na ust. § 104 ods. 1 a § 107 ods. 4 O.s.p. konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.