KSKE 14 Cbi 1/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cbi 1/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cbi/1/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200486 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200486.2

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Vladimírom Hribom, PhD. v právnej veci žalobcu: Y.. Y. O., V. XX, XXX XX L., správca konkurznej podstaty úpadcu I. - Y., spol. s r. o., Y. XXX, N.: XX XXX XXX, proti žalovanému: L. T., J. XX, XXX XX B., N.: XX XXX 400, zast. Prof. JUDr. Petrom Vojčíkom, CSc., advokátom, Rázusova 28, Košice, o neúčinnosť zmluvy takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania vo výške 623,69 eur na účet právneho zástupcu do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom na začatie konania sa žalobca domáhal, aby súd určil, že zmluva o spolupráci z 1. marca 2005, uzatvorená medzi žalovaným L. T., J. XX, B., N.: XXXXXXXX, J.: XXXXXXXXXX a úpadcom I.-Y., spol. s r.o., Y. XXX, N.: XXXXXXXX, IČ DPH: SK XXXXXXXXX, je voči veriteľom úpadcu právne neúčinná.

Návrh odôvodnil tým, že:

I.Úpadca zastúpený konateľom Ing. I. T., uzatvoril zmluvu o spolupráci z 1.3.2005 so žalovaným, ktorý je synom konateľa úpadcu. Podľa tejto zmluvy, uzatvorenej na dobu 1.3.2005 - 20.12.2005 boli dohodnuté podmienky, podľa ktorých mal žalovaný: 1.nakupovať tovar - guľatinu vo vlastnom mene, na vlastné náklady do svojho vlastníctva a túto poskytnúť úpadcovi, 2.predávať tovar piliarskej výroby (vyrobený úpadcom) vlastným menom a na vlastný účet, 3.poskytnúť pôžičku úpadcovi na krytie časti nákladov piliarskej výroby - opravu strojov, mzdy, splatné záväzky.

Úpadca bol zase povinný poskytnúť:

-priestory a stroje na piliarsku výrobku, ako aj pracovnú silu, -financovať časť nákladov na opravu strojov, mzdu a splatné záväzky (to, na čo mal žalovaný poskytnúť pôžičku) , -a prijať pôžičku od žalovaného (dôkaz: čl. II zmluvy z 1.3.2005)

II. V čl. III zmluvy bola dohodnutá zmluva o úvere, podľa ktorej: 1.mal žalovaný poskytnúť úpadcovi pôžičku vo výške časti nákladov na opravy strojov mzdu a záväzky v čase ich splatnosti a v aktuálnej výške, ktorá bola splatná do 31.12.2005, 2.mal úpadca takto špecifikovanú pôžičku prijať (dôkaz: čl. III/ A, B zmluvy) .

III. V čl. III/2 zmluvy dojednali účastníci v zmysle § 663 a nasl. Obč. zák. zmluvu o nájme časti prevádzky piliarskej výroby za cenu titulom nájmu vo výške zisku z piliarskej výroby vykázaného žalovaným za obdobie 1.3.2005 do 20.12.2005.

V čl. IV dojednali účastníci, čo sa rozumie:

-ziskom z piliarskej výroby (IV/1) , -časťou nákladov piliarskej výroby (IV/2) , -časťou prevádzky piliarskej výroby (IV/3) , ktorá mala byť prenajatá (dôkaz: čl. III/2, IV zmluvy) .

V predmetnej zmluve dojednali zmluvné strany: zmluvu o spolupráci (čl. I - predmet zmluvy) , zmluvu o úvere a zmluvu o nájme.

IV. Z kontextu celej zmluvy vyplýva, že cieľom zmluvy nebola spolupráca a dosiahnutie zisku a lepších hospodárskych výsledkov u úpadcu, ani o poskytnutie pôžičky zo strany žalovaného a ani o prenájom. Cieľom teda bolo odčerpať vytvorený zisk od úpadcu formou tzv. pôžičiek, resp. vrátok pôžičiek, ktoré boli poskytované z prostriedkov, získaných predajom výrobkov.

Podľa § 15 ods. 4 ZKV, odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol konkurzný veriteľ ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch pred začatím konkurzu medzi dlžníkom, ktorý je právnickou osobou a osobou blízkou osobe, uvedenej v písm. a/, alebo ktorý dlžník urobil v uvedenom čase v prospech tejto osoby.

Podľa výpisu z obchodného registra úpadcu je N.. I. T., J. XX, B., konateľom úpadcu od 2.9.2003 a je otcom žalovaného. Sú teda splnené podmienky na odporovanie uvedenej zmluvy.

Na pojednávaní konanom dňa 19.4.2007 súd na návrh žalobcu pripustil zmenu návrhu o alternatívny petit tak, že súd určuje, že zmluva o spolupráci z 1.3.2005 uzatvorená medzi žalovaným L. T., J. XX, B., N.: XX XXX XXX, DIČ: XXXXXXXXXX a úpadcom I. - Y., spol. s r.o. Y. XXX, N.: XX XXX XXX, IČ DPH SK: XXXXXXXXXX, je neplatná.

Žalovaný vo vyjadrení k návrhu na začatie konania uviedol, že na základe zmluvy o spolupráci medzi úpadcom a žalovaným vzájomne uzavretej dňa 1.3.2005: nakupoval a predával tovar na vlastné náklady, pred predajom ho spracovával v priestoroch úpadcu, za priestory platil úpadcovi nájom, výška nájmu bola dojednaná vo výške zisku, ktorý dosiahol v piliarskej výrobe v čase od 1.3.2005 do 20.12.2005, poskytovaním účelovo viazaných pôžičiek hradil náklady úpadcu, ktoré súviseli so spracovaním tovaru pred jeho predajom, opravy, úpravy strojov a technologických zariadení, mzdy odbornej pracovnej sily, splatné záväzky úpadcu z obchodných vzťahov, úpadca uspokojoval pôžičku zo zisku dosiahnutého predajom tovaru, ktorá bola premietnutá do nájmu priestorov úpadcu.

Zo vzťahu založeného zmluvou o spolupráci zo dňa 1.3.2005 eviduje voči úpadcovi pohľadávku vo výške 487.747,- Sk, túto prihlásil dňa 20.4.2006 do konkurzného konania. Konkurzný správca na prieskumnom pojednávaní dňa 28.4.2006 prihlásenú pohľadávku v celej výške poprel, z dôvodu neplatnosti zmluvy o spolupráci, ktorú s úpadcom uzavrel dňa 1.3.2005.

Žalobca konštatuje, že zmluva o spolupráci zo dňa 1.3.2005, ktorú s úpadcom uzavrel, sledovala cieľ odčerpať vytvorený zisk od úpadcu formou pôžičiek, resp. vrátok pôžičiek, ktoré boli poskytované z prostriedkov získaných predajom výrobkov.

Po úprave návrhu na začatie konania žalovaný doplnil vyjadrenie tak, že pokiaľ ide o neplatnosť zmluvy o spolupráci, zmluvné strany si svoje vzájomné práva a povinnosti vymedzili určito a zrozumiteľne, pričom obsahu zmluvy bez pochybností obe strany rozumeli a zároveň túto zmluvu aj realizovali, čím potvrdili nielen platnosť a účinnosť zmluvy, ale aj jej vykonateľnosť.

Žalobca zároveň namieta, že zmluva v čl. III/A, B (nazvaná ako zmluva o úvere) nemá podstatné náležitosti v zmysle § 497 Obchodného zákonníka. Taktiež namieta, že nedohodnutím úrokov a limitu úveru je zmluva neplatná.

Ani s týmto tvrdením nie je možné súhlasiť, pretože všetky podstatné náležitosti boli medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Prvou podstatnou náležitosťou je určenie zmluvných strán, čo je v danom prípade nepochybné. Čo sa týka určenia limitu poskytnutia úveru, tak ten je v zmluve vymedzený ako časť nákladov piliarskej výroby za obdobie od 1.3.2005 do 20.12.2005 zahŕňajúce náklady na opravy a úpravy strojových a technologických zariadení, mzdy, splatné záväzky spoločnosti. Ďalšou podstatnou náležitosťou je záväzok dlžníka vrátiť poskytnuté prostriedky, ktorý sa v zmluve nepochybne nachádza, pričom termín vrátenia bol dohodnutý na 31.12.2005. Čo sa týka výšky úrokov, tak v zmysle § 502 Obchodného zákonníka, ak nie je výška úrokov dohodnutá, je dlžník povinný platiť obvyklé úroky požadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlžníka v čase uzatvorenia zmluvy.

Pri alternatívnom výklade zmluvy vzhľadom na používanie pojmu pôžička, žalobca namieta, že ak by došlo k uzatvoreniu zmluvy o pôžičke, tak ani tá by nebola platná z dôvodu neodovzdania peňažných prostriedkov. Toto tvrdenie žalobcu je zavádzajúce, pretože ako správca konkurznej podstaty úpadcu I. - Y. s.r.o. určite disponuje príjmovými dokladmi, ktoré preukazujú hotovostné odovzdanie peňažných prostriedkov žalovaným úpadcovi.

Nesúhlasil ani s tvrdením žalobcu, že zmluva (či už o úvere alebo o pôžičke ) je neplatná z dôvodu neurčitosti sumy, ktorú mal veriteľ poskytnúť dlžníkovi. Suma resp. výška úveru, či pôžičky je dostatočne určená, minimálne spôsob výpočtu jej celkovej výšky bol zmluvnými stranami zrozumiteľne, jasne a určito dohodnutý, a to ako sme vyššie uviedli vo výške časti nákladov na piliarsku výrobu.

Ďalej žalobca namieta, že zmluva v čl. II bod 2. neobsahuje presné a určité vymedzenie predmetu a účelu nájmu, výšku a splatnosť nájomného. Čo sa týka predmetu nájmu, tak v zmluve si zmluvné strany pre svoju potrebu dostatočne predmet nájmu vymedzili, čoho dôkazom bola aj realizácia zmluvy bez komplikácii spočívajúcich vo výklade zmluvy. Účel nájmu je potrebné vyvodzovať z celého kontextu zmluvy, z ktorého vyplýva, že účelom nájmu bolo poskytnutie priestorov prevádzky piliarskej výroby, jej strojového a technologického zariadenia za účelom spracovania nájomcom nakúpeného dreva - guľatiny. Výška nájomného bola určená zrozumiteľne a určito. Výška nájomného predstavuje sumu vo výške zisku z piliarskej výroby podnikateľa L. T., ktorá sa dala exaktne vypočítať 31.12.2005. To znamená, že zmluvné strany si minimálne dohodli spôsob výpočtu nájomného, ktorý bolo možné okrem iného aj priebežne vypočítavať. 31.12.2005 po ukončení zdaňovacieho obdobia, potom čo sa mal vypočítať zisk podnikateľa L. T. z piliarskej výroby, čím sa určila konečná výška nájomného, nastala aj splatnosť tohto nájomného. V zmysle uvedeného vyplýva, že čím vyšší zisk podnikateľa z piliarskej výroby, tým vyššie nájomné, nielen opačne ako tvrdí žalobca.

Vykonaným dokazovaním súd zistil tento skutkový a právny stav.

Návrhom na začatie konania sa žalobca domáhal, aby súd určil, že zmluva o spolupráci z 1. marca 2005 uzatvorená medzi žalovaným L. T., J. XX, B., IČO: XX XXX XXX, DIČ: XXXXXXXXXX a úpadcom I. - Y., spol. s r. o., Y. XXX, IČO: XX XXX XXX , IČ DPH: SK XXXXXXXXXX je voči veriteľom úpadcu právne neúčinná.

Žalobca návrh odôvodnil tým, že:

I.Úpadca zastúpený konateľom N.. I. T., uzatvoril zmluvu o spolupráci z 1.3.2005 so žalovaným, ktorý je synom konateľa úpadcu. Podľa tejto zmluvy, uzatvorenej na dobu 1.3.2005 - 20.12.2005 boli dohodnuté podmienky, podľa ktorých mal žalovaný: 1.nakupovať tovar - guľatinu vo vlastnom mene, na vlastné náklady do svojho vlastníctva a túto poskytnúť úpadcovi, 2.predávať tovar piliarskej výroby (vyrobený úpadcom) vlastným menom a na vlastný účet, 3.poskytnúť pôžičku úpadcovi na krytie časti nákladov piliarskej výroby - opravu strojov, mzdy, splatné záväzky.

Úpadca bol zase povinný poskytnúť:

-priestory a stroje na piliarsku výrobu, ako aj pracovnú silu, -financovať časť nákladov na opravu strojov, mzdu a splatné záväzky (to, na čo mal žalovaný poskytnúť pôžičku) , -a prijať pôžičku od žalovaného (dôkaz: čl. II zmluvy z 1.3.2005)

II. V čl. III zmluvy bola dohodnutá zmluva o úvere, podľa ktorej: 1.mal žalovaný poskytnúť úpadcovi pôžičku vo výške časti nákladov na opravy strojov mzdu a záväzky v čase ich splatnosti a v aktuálnej výške, ktorá bola splatná do 31.12.2005, 2.mal úpadca takto špecifikovanú pôžičku prijať (dôkaz: čl. III/ A, B zmluvy) .

III. V čl. III/2 zmluvy dojednali účastníci v zmysle § 663 a nasl. Obč. zák. zmluvu o nájme časti prevádzky piliarskej výroby za cenu titulom nájmu vo výške zisku z piliarskej výroby vykázaného žalovaným za obdobie 1.3.2005 do 20.12.2005.

V čl. IV dojednali účastníci, čo sa rozumie:

-ziskom z piliarskej výroby (IV/1) , -časťou nákladov piliarskej výroby (IV/2) , -časťou prevádzky piliarskej výroby (IV/3) , ktorá mala byť prenajatá (dôkaz: čl. III/2, IV zmluvy) .

V predmetnej zmluve dojednali zmluvné strany: zmluvu o spolupráci (čl. I - predmet zmluvy) , zmluvu o úvere a zmluvu o nájme.

Podľa § 15 ods. 4 ZKV, odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol konkurzný veriteľ ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch pred začatím konkurzu medzi dlžníkom, ktorý je právnickou osobou a osobou blízkou osobe, uvedenej v písm. a/, alebo ktorý dlžník urobil v uvedenom čase v prospech tejto osoby.

Podľa výpisu z obchodného registra úpadcu je N.. I. T., J. XX, B., konateľom úpadcu od 2.9.2003 a je otcom žalovaného. Sú teda splnené podmienky na odporovanie uvedenej zmluve.

Súd sa dôkladne oboznámil s obsahom uvedenej zmluvy a dospel k záveru, že účastníci horeuvedenú zmluvu uzavreli podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, teda sa jedná o nepomenovanú zmluvu (contractus innominati) . Na platné uzavretie tejto zmluvy sa vyžaduje, aby účastníci uviedli predmet svojich záväzkov s dostatočnou presnosťou - inak zmluva nie je uzavretá. Aj v prípade nepomenovanej zmluvy ide o obchodnú zmluvu, vzťahujú sa na ňu preto primerané ustanovenia Obchodného zákonníka.

Samotný žalobca v návrhu na začatie konania uvádza, že do zmluvy o spolupráci uzavretej dňa 1.3.2005 bola zahrnutá aj zmluva o úvere ako aj zmluva o nájme časti prevádzky piliarskej výroby, teda do jednej listiny boli zahrnuté tri zmluvy, pričom každú z týchto zmlúv bolo potrebné posudzovať samostatne.

Súd je zásadne viazaný návrhom na začatie konania (§ 79 O.s.p.)

Z obsahu návrhu vyplýva, že žalobca žiada, aby súd určil, že zmluva o spolupráci z 1.marca 2005 uzatvorená medzi žalovaným L. T., J. XX, B., IČO: XX E. XXX, DIČ: XXXXXXXXXX a úpadcom I. - Y., spol. s r. o., Y. XXX, IČO: XX XXX XXX , IČ DPH: SK XXXXXXXXXX je voči veriteľom úpadcu právne neúčinná.

Žalobca sa teda v návrhu na začatie konania nedomáha určenia neúčinnosti zmluvy o úvere ako aj zmluvy o nájme piliarskej výroby.

Súd preto v tomto konaní posudzoval len platnosť zmluvy o spolupráci uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka dňa 1. marca 2005.

Odporovať možno len takým právnym úkonom, ktoré sú inak platné a spĺňajú všetky náležitosti stanovené právnym predpisom. Ak by bol právny úkon neplatný, bol by zároveň aj právne neúčinný a u takéhoto právneho úkonu by sa nebolo možné domáhať odporovateľnosti.

Podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ustanovenia upravujúce v hlave II tejto časti zákona jednotlivé typy zmlúv sa použijú len na zmluvy, ktorých obsah dohodnutý stranami zahŕňa podstatné časti zmluvy ustanovené v základnom ustanovení pre každú z týchto zmlúv. Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet

svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá. Dohoda o určitej časti zmluvy sa môže nahradiť dohodou strán o spôsobe umožňujúcom dodatočné určenie obsahu záväzku, ak tento spôsob nezávisí len od vôle jednej strany. Ak má chýbajúcu časť zmluvy určiť súd alebo určitá osoba, vyžaduje sa, aby dohoda mala písomnú formu, a platí obdobne § 291.

Súd preto posúdil, či účastníci zmluvy dostatočne určili predmet svojich záväzkov a či teda zmluva je uzavretá.

Súd dospel k záveru, že účastníci zmluvy dostatočne neurčili predmet svojich záväzkov, a preto zmluva nie je uzavretá.

Podnikateľ L. T. sa zaviazal po dobu platnosti zmluvy: - k nákupu tovaru - guľatiny pre piliarsku výrobu, vo vlastnom mene, na vlastné náklady do svojho vlastníctva a k jej poskytnutiu pre potreby piliarskej výroby, - k predaju tovaru piliarskej výroby vlastným menom a na vlastný účet, - k poskytnutiu pôžičky spoločnosti vo výške časti nákladov piliarskej výroby, krytím týchto nákladov a zahŕňajúcich: a) opravy a úpravy strojových a technologických zariadení, b) mzdy odbornej pracovnej sily, c) splatné záväzky spoločnosti z obchodných vzťahov.

Z uvedenej zmluvy nie je zrejmé, akú guľatinu mal podnikateľ nakupovať (buk, smrek, borovica a pod.) , v akom množstve, aké náklady mal vynaložiť na nákup guľatiny, aké množstvo a aký tovar piliarskej výroby sa zaviazal podnikateľ predať, v akej výške mal poskytnúť pôžičku, aké náklady a v akej výške mal poskytnúť a pod.

Podľa zmluvy sa spoločnosť zaviazala po dobu platnosti zmluvy: - k poskytnutiu priestorov prevádzky piliarskej výroby, jej strojového a technologického zariadenia, - k poskytnutiu odbornej pracovnej sily, - k financovaniu časti nákladov piliarskej výroby zahŕňajúcich: a) opravy a úpravy strojových a technologických zariadení, b) mzdy odbornej pracovnej sily, c) splatné záväzky spoločnosti z obchodných vzťahov, - k prijatiu pôžičky od podnikateľa vo výške časti nákladov piliarskej výroby, ich krytím podnikateľom a zahŕňajúcim: a) opravy a úpravy strojových a technologických zariadení, b) mzdy odbornej pracovnej sily, c) splatné záväzky spoločnosti z obchodných vzťahov.

Z uvedeného nie je zrejmé, o aké priestory sa jednalo ani o aké strojové a technologické zariadenia išlo, akú odbornú pracovnú silu mala spoločnosť poskytnúť, v akej výške mala financovať časti nákladov odbornej pracovnej sily, ako aj v akej výške mala financovať náklady piliarskej výroby uvedené pod písm. a) , b) , c) zmluvy.

Ďalej nie je zrejmé, k akej pôžičke sa spoločnosť zaviazala, aké splatné záväzky prevzala a pod.

Z uvedeného je teda zrejmé, že účastníci zmluvy dostatočne neurčili predmet svojich záväzkov, a preto zmluva nie je uzavretá. Pretože návrhom na začatie konania sa žalobca domáhal právnej neúčinnosti horeuvedenej zmluvy - pričom táto zmluva nebola uzavretá, súd návrh žalobcu ako neopodstatnený zamietol.

Vzhľadom na viazanosť súdu petitom návrhu na začatie konania sa súd nezaoberal platnosťou zmluvy o úvere ako aj o nájme časti prevádzky piliarskej výroby.

Tvrdenie žalobcu, že súd sa už zaoberal platnosťou uvedenej zmluvy nie je pravdivé, pretože súd neskúmal platnosť uvedenej zmluvy, pretože neboli splnené podmienky podľa §80 písm. c) O.s.p..

V tomto konaní sa súd zaoberal platnosťou zmluvy z dôvodu, že sa jednalo o predbežnú otázku, od ktorej záviselo rozhodnutie vo veci samej.

Žalovaný bol v konaní úspešný, preto je žalobca povinný nahradiť žalovanému trovy konania (§ 142 ods. 1 O.s.p.) .

Trovy konania pozostávajú z náhrady za úkony právnej služby poskytnuté advokátom podľa Vyhl. č. 655/2004 Z. z.. Rok 2007 - 1. Prevzatie, príprava a prvá porada s klientom 45,51 eur, 2. Účasť na pojednávaní dňa 19.4.2007 45,51 eur, 3. Účasť na pojednávaní dňa 23.4.2007 45,51 eur, spolu 136,53 eur. Rok 2008 - 1. Vyjadrenie vo veci samej 48,63 eur, 2.Odvolanie proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach 48,63 eur, spolu 97,26 eur. Rok 2009 - Podnet žalovaného na podanie mimoriadneho dovolania 53,49 eur. Rok 2011 - 1.Vyjadrenie k mimoriadnemu dovolaniu 57,- eur, 2. Vyjadrenie k stanovisku žalobcu 57,- eur, spolu 114,-eur. Rok 2012 - Účasť na pojednávaní dňa 2.2.2012 suma 58,69 eur. Režijný paušál v zmysle §16 ods. 3 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z.: 3 úkony právnej služby v roku 2007 (3 x 5,91 eur) 17,73eur, 2 úkony právnej služby v roku 2008 (2 x 6,32 eur) 12,64 eur, 1 úkon právnej služby v roku 2009 (1 x 6,95 eur) 6,95 eur, 2 úkony právnej služby v roku 2011 (2 x 7,41 eur) 14,82eur, 1 úkon právnej služby v roku 2012 (1 x 7,63 eur) 7,63 eur. Spolu za režijný paušál 59,77eur. Trovy právneho zastúpenia spolu 519,74 eur, DPH 20% 103,95 eur, t. j. trovy právneho zastúpenia spolu vrátane DPH 623,69 eur.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) , f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.