KSKE 14 Cbi 107/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cbi 107/2005

KS v Košiciach, dátum 16.05.2012, sp.zn. KSKE 14 Cbi 107/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cbi/107/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7005202957 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7005202957.10

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu B.. M. E., nar. XX.X.XXXX, H. XX, XXX XX Bratislava proti žalovaným: 1/ T. E. spol. s r.o., P. 6, XXX XX E., T.: XX XXX XXX, 2/ T.. Y. T., nar. XX.X.XXXX, C. č. XXX, 3/ M. G., nar. XX.X.XXXX, A. č. XXX, 4/ J. T. rod. N., nar. XX.X.XXXX, C. č. XXX, 5/ Z. M., nar. XX.X.X., Haniska č. XX, 6/ B. E., nar. XX.X.XXXX, C. č. XXX, 7/ M. N., nar. XX.X.XXXX, C. č. XXX, všetci zastúpení spoločnosťou Q. O., s.r.o., Z. 4, XXX XX C., T.: XX XXX XXX o neúčinnosť právnych úkonov, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Nevracia žalobcovi súdny poplatok za návrh.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom na začatie konania pôvodný žalobca Q., a.s., C. sa domáhal neúčinnosti právnych úkonov a to Spoločenskej zmluvy zo dňa X.X.XXXX v znení Dodatkov č. 1 - 4. Ďalej sa domáhal neúčinnosti právneho úkonu, na základe ktorého došlo k prevzatiu záväzku obchodnou spoločnosťou T. E. s.r.o. a s tým súvisiacich právnych úkonov, na základe ktorých bol vložený majetok do obchodnej spoločnosti T. E. s.r.o. zo dňa XX.X.XXXX a XX.X.XXXX. Žalobca sa domáhal taktiež neúčinnosti zmlúv o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti T. E. s.r.o. uzavretých dňa 2.10.2001 medzi predávajúcim T. s.r.o. E. a kupujúcim Z. M., ďalej predávajúcim T. s.r.o. E. a kupujúcim B. E., predávajúcim T. s.r.o. E. a kupujúcim M. N.. Po vyslovení neúčinnosti vyššie uvedených zmlúv navrhol, aby nehnuteľnosti zapísané na LV XXXX kat. úz. E., zapísané na LV XXXX kat. úz. C. R. a hnuteľné veci sa stali súčasťou konkurznej podstaty úpadcu T. s.r.o. E..

V priebehu konania na základe zmluvy o postúpení pohľadávky prešli práva k pohľadávke, jej príslušenstvu a všetky práva s ňou spojené na žalobcu B.. M. E., H. XX, K.. Uznesením zo dňa 25.4.2012 č.k. 14Cbi/107/2005-412 súd pripustil zámenu účastníkov na strane žalobcu.

Podaním zo dňa 26.4.2012 žalobca zobral návrh na začatie konania v celom rozsahu späť a žiadal vrátiť zaplatený súdny poplatok. Trovy konania si neuplatnil.

Právny zástupca žalovaných na pojednávaní dňa 14.5.2012 súhlasil so späťvzatím návrhu na začatie konania a náhradu trov konania si neuplatnil.

Podľa § 96 ods. 1 - 3 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom, preto súd podľa citovaných ustanovení konanie zastavil.

Na náhradu trov konania nemá žiaden z účastníkov právo podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., pretože konanie bolo zastavené.

Podľa § 11 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Vzhľadom k tomu, že k späťvzatiu návrhu na začatie konania nedošlo pred prvým pojednávaním, súd súdny poplatok za návrh žalobcovi nevrátil s poukazom na vyššie citované ustanovenie zákona o súdnych poplatkoch.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.