KSKE 14 Cbi 12/2007 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cbi 12/2007

KS v Košiciach, dátum 28.09.2012, sp.zn. KSKE 14 Cbi 12/2007

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cbi/12/2007 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7007201312 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7007201312.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: W. D., nar. XX.X.XXXX, bytom G. S. XX, XXX XX A., proti žalovanému: O.. S. X., G. XX, D., správca konkurznej podstaty S. K. akciová spoločnosť, K., K., IČO: XX XXX XXX, o určenie pravosti pohľadávky vo výške 1.000,37 eur takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 12.11.2007 domáhal voči žalovanému určenia, že pohľadávka vo výške 1.000,37 eur (30.137,- Sk) titulom platnej pracovnej zmluvy je pohľadávkou proti podstate.

Podľa § 107 ods. 1 O.s.p. ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať.

Podľa § 107 ods. 4 O.s.p. ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví.

Z obsahu spisu súd zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 1K 55/1999 zo dňa 8.2.2012 bol konkurz na majetok dlžníka zrušený a žalovaný bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Na základe tohto uznesenia bol následne úpadca ex offo dňa 21.8.2012 vymazaný z obchodného registra.

Vzhľadom k tomu, že žalovaný úpadca ako právnická osoba zanikol bez právneho nástupcu a správca bol zbavený funkcie, súd konanie v zmysle vyššie citovaného ustanovenia zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. s tým, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej,

možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.