KSKE 14 Cbi 5/2008 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cbi 5/2008

KS v Košiciach, dátum 22.01.2012, sp.zn. KSKE 14 Cbi 5/2008

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cbi/5/2008 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7008200905 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7008200905.1

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Drahomírou Brixiovou v právnej veci žalobcov: 1/ E. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom Na Y. 4, XXX XX J., 2/C. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XX, okr. J., 3/ R. J., nar. XX.X.XXXX, bytom O. XX, J.-X. Y., zastúpení JUDr. Martinom Salokom, advokátom, Zvonárska 8, 040 01 Košice proti žalovanému: E.. E. B., C. 3, XXX XX F., správca konkurznej podstaty úpadcu D. a. s., W. 1, XXX XX F. o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

Žalovaný je povinný vylúčiť z konkurznej podstaty úpadcu D. a. s., W. 1, XXX XX F., A.: XX XXX XXX nehnuteľnosti vedené Katastrálnym úradom v Prešove, Správou katastra Prešov zapísané na LV č. XXXX kat. úz. Prešov ako parcela č. XXXX/XX, o výmere 1227m2 - zastavené plochy a nádvoria a parc. č. XXXX/XX o výmere 1000m2 - zastavené plochy a nádvoria.

V prevyšujúcej časti súd nárok žalobcov vylučuje na samostatné konanie, ktoré sa bude viesť na Krajskom súde v Košiciach.

O trovách konania súd rozhodne v konečnom rozhodnutí.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobcovia v 1 - 3 rade sa domáhali žalobou doručenou súdu dňa 14.5.2008 voči žalovanému vylúčenia vecí z konkurznej podstaty a to nehnuteľností vedené Katastrálnym úradom v Prešov, Správou katastra Prešov, zapísané na LV XXXXX kat. úz. J. ako parc. č. XXXX/XX o výmere 845m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc č. XXXX/XX o výmere 155m2 - zastavané plochy a nádvoria a zapísané na LV č. XXXX kat. úz. J. ako parc č. XXXX/XX o výmere 1227m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc. č. XXXX/XX o výmere 1000 m2 - zastavané plochy a nádvoria.

Žalobu odôvodnili tým, že dňa 17.3.1995 uzavreli žalobcovia v I. a II. rade a predchodca žalobcu v III. rade ako kupujúci so spoločnosťou U. s. r. o., J. ako predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej boli nehnuteľnosti pôvodne zapísané na LV č. XXXX. Následne došlo žalobcami k rozdeleniu nehnuteľnosti na parc.č. XXXX/XX o výmere 1227 m2 - zastavané plochy a nádvoria a na parc č. XXXX/ XX o výmere 1000 m2 - zastavané plochy a nádvoria zapísané v súčasnosti na LV č. XXXX kat. úz. J.. Vklad vlastníckeho práva k týmto nehnuteľnostiam bol povolený dňa 19.4.1995.

Uvedené nehnuteľnosti žalobcovia nikdy nenadobudli od úpadcu resp. od Fondu národného majetku SR, ich vlastnícke právo nikto nespochybnil a sú legitímnymi vlastníkmi nehnuteľností zapísaných na LV č. XXXX.

Ďalej v návrhu žiadali vylúčiť žalobcovia z konkurznej podstaty nehnuteľnosti vedené na LV č. XXXXX, parc. č. XXXX/XX o výmere 845 m2 - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. XXXX/XX o výmere 155 m2 - zastavané plochy a nádvoria, kat. úz. J..

Žalovaná pred začatím pojednávania uviedla, že uznáva nárok žalobcov na vylúčenie nehnuteľností zo súpisu konkurznej podstaty, čo sa týka nehnuteľností zapísaných na LV č. XXXX, kat. úz. J., parc. č. XXXX/XX o výmere 1227 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc. č. XXXX/XX o výmere 1000 m2 - zastavané plochy a nádvoria z dôvodu, že žalobcovia preukázali, že tieto nehnuteľnosti nadobudli ešte v roku 1995 od spoločnosti Ekozdroje, s.r.o..

Z obsahu spisu súd zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciacch č. k. XK XX/XXXX. bol dňa 17.3.1999 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka D. a.s., Košice. Správca konkurznej podstaty úpadcu D. a. s. pri súpise majetku úpadcu zapísal do tohto aj majetok - nehnuteľnosti vedené na LV č. XXXXX kat. úz. J., parc.č. XXXX/XX a parc. č. XXXX/XX, ďalej nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX kat. úz. J., parc. č. XXXX/XX a parc. č. XXXX/XX. Žalobcovia boli vyzvaní dňa 17.4.2008, aby si žalobou uplatnili svoje nároky na vylúčenie vyššie citovaných nehnuteľností z konkurznej podstaty v lehote 31 dní od doručenia výzvy.

Podľa § 19 ods. 1 Zákona o konkurze a vyrovnaní, ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu.

Podľa § 153a ods. 1, 2 O.s.p. ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku. Rozhodnúť spor rozsudkom na základe čiastočného uznania nároku možno len na návrh žalobcu a na základe úplného alebo čiastočného vzdania sa nároku len so súhlasom žalovaného.

Keďže žalobcovia preukázali svoj naliehavý právny záujem na vylúčenie nehnuteľností zo súpisu konkurznej podstaty a žalovaná uznala nárok žalobcov na vylúčenie nehnuteľností zo súpisu konkurznej podstaty ohľadne nehnuteľností zapísaných na LV č. XXXX kat. úz. J., parc. č. XXXX/XX o výmere 1227 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc. č. XXXX/XX o výmere 1000m2 - zastavané plochy a nádvoria, súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozsudku a vylúčil tieto zo súpisu konkurznej podstaty.

V prevyšujúcej časti, ktorá zostala sporná ohľadne nehnuteľností zapísaných na LV č. XXXXX kat. úz. J. vylúčil súd nárok žalobcov na samostatné konanie.

O trovách konania súd rozhodne v konečnom rozhodnutí, v ktorom sa bude rozhodovať o nárokoch žalobcov ohľadne vylúčenia vecí z konkurznej podstaty.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach. Účastníci, ktorí sa vzdali práva na odvolanie, nemôžu proti tomuto rozsudku odvolanie podať. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.