KSKE 14 Cbi 6/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cbi 6/2005

KS v Košiciach, dátum 29.01.2012, sp.zn. KSKE 14 Cbi 6/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cbi/6/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 0005200120 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:0005200120.10

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Drahomírou Brixiovou v právnej veci žalobcov: 1/ C. R., rod. H., nar. X.X.XXXX, bytom O. XXXX/XX, J.-X. Y., 2/ A.. H. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. X/A, L.-Y., 3/ A.. V. R., nar. XX.X.XXXX, bytom P. O. P. XXX/XX, Y. Y., proti žalovanému: A.. H. J., Z. 4, L., správca konkurznej podstaty úpadcu P. s. r. o. J., P. XX, J. o určenie pravosti pohľadávky vo výške 19.043,92 eur takto

r o z h o d o l :

Určuje sa, že pohľadávka žalobcov v 1. až 3. rade voči žalovanému je nesporná vo výške 19.043,92 eur ako pohľadávka 4. triedy vo veci úpadcu P. s. r. o., J. vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. XK XXX/XX.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcom trovy konania vo výške 33,19 eur v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Predchodca žalobcov sa domáhal na súde voči žalovanému určenia pravosti pohľadávky 19.043,92 eur. V priebehu konania na súde žalobca zomrel dňa 7.9.2009, a preto súd pokračoval v konaní s jeho dedičmi na strane žalobcu.

Žalobca svoj návrh odôvodnil tým, že na základe rozhodnutia Pozemkového úradu v Prešove zo dňa 27.6.1996 mu vznikol reštitučný nárok. Tento žalobca vyčíslil a vymáhal od úpadcu P. s.r.o. za asanované stavby, vyrúbané stromy v katastrálnom území Y..

Keďže na majetok úpadcu bol vyhlásený konkurz, prihlásil si svoju pohľadávku v konkurznom konaní vo výške 33.896,10 eur (1.021.154,- Sk) ako náhradu škody. Taktiež si prihlásil v konkurznom konaní z uvedenej výšky 33.896,10 eur do konkurzného konania ďalšou prihláškou úroky za obdobie rokov 17.12.1996 do roku 1999 vo výške 18.200,25 eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 843,65 eur.

Súd z obsahu spisu zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. XK/XXX/XXXX-X bol dňa 14.1.2000 vyhlásený konkurz na majetok úpadcu P. s.r.o. J..

Na prieskumnom pojednávaní konanom dňa 28.11.2003 žalovaný - správca konkurznej podstaty úpadcu P. s. r. o. J. poprel pohľadávku žalobcov vo výške 19.0743,92 eur (ako príslušenstvo) .

Krajský súd v Košiciach dňa 14.12.2004 doručil predchodcovi žalobcov výzvu, aby si uplatnil svoj nárok na určenie pravosti pohľadávky určovacou žalobou v lehote 31 dní od doručenia výzvy.

Dňa 13.1.2005 bola doručená na Krajský súd v Košiciach predchodcom žalobcov žaloba o určenie pravosti pohľadávky.

Podľa § 153a ods. 1, 2 O.s.p. ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku. Rozhodnúť spor rozsudkom na základe čiastočného uznania nároku možno len na návrh žalobcu a na základe úplného alebo čiastočného vzdania sa nároku len so súhlasom žalovaného.

Keďže žalovaný uznal pred súdom podaním zo dňa 22.3.2011 nárok žalobcov a súčasne tento uznal v konkurznom konaní vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. XK XXX/XX v rámci schválenia konečnej správy súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozsudku a na základe uznania žalovaného určil, že pohľadávka žalobcov v 1. až 3. rade voči žalovanému vo výške 19.043,92 eur je nesporná ako pohľadávka 4. triedy.

Keďže žalobcovia boli v konaní úspešní, súd zaviazal žalovaného nahradiť trovy konania žalobcom v sume 33,19 eur do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku (každému po 11,06 eur) v súlade s ust. § 142 ods. 1. O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné podľa § 202 ods. 1 O.s.p..