KSKE 14 Cbi 8/2009 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 Cbi 8/2009

KS v Košiciach, dátum 08.02.2012, sp.zn. KSKE 14 Cbi 8/2009

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14Cbi/8/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108232593 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7108232593.4

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: V.. U. T. - D., N. trieda XX, XXX XX Y., V.: XX XXX XXX, zastúpeného: JUDr. Martinom Breznenom, advokátom, Vrátna 20, Košice, proti žalovanému: N.. D. H., Z. 3, Y., správca konkurznej podstaty úpadcu Y. C. G., a. s., N. trieda XX, Y., V.: XX XXX XXX, o zaplatenie 136.484,77 eur takto

r o z h o d o l :

N e p o v o ľ u j e odloženie splatnosti zaplatenia súdneho poplatku ani zaplatenie súdneho poplatku v splátkach.

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa podaným návrhom domáhal voči žalovanému zaplatenia 136.484,77 eur s prísl.

Pred začatím pojednávania bol žalobca vyzvaný výzvou zo dňa 24.1.2012 na zaplatenie súdneho poplatku v sume 4.094,50 eur v lehote 5 dní od doručenia výzvy s poučením o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku.

Podaním zo dňa 30.1.2012 žalobca požiadal súd o odloženie splatnosti poplatku do doby rozhodnutia vo veci, resp. o povolenie splátkového kalendára v max. 300 eur mesačných splátkach. Uviedol, že rozhodnutie súdu o vyrubení poplatku je pre neho likvidačné a bráni jeho účinnej obrane v konaní pred súdom proti žalovanému.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a) Zák. č. 71/1992 Z. z. v znení zmien a doplnkov o súdnych poplatkoch, poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Keďže poplatková povinnosť vznikla žalobcovi podaním návrhu v zmysle citovaného zákonného ustanovenia, súd nepovolil žalobcovi odloženie splatnosti zaplatenia súdneho poplatku ani jeho zaplatenie v splátkach.

Podľa ust. § 10 ods. 1 Zák. č. 71/92 Z. z., ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby zaplatil poplatok v lehote 10

dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Súd zistil, že žalobca nezaplatil súdny poplatok v lehote uvedenej vo výzve ani v lehote 10 dní od doručenia výzvy aj napriek poučeniu o následkoch nezaplatenia poplatku, preto súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia a v súlade s ust. § 10 ods. 1 Zák. č. 71/1992 Z. z. konanie zastavil.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p..

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.